Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.30, АЛ.3 ОТ ППЗОЗЗ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОЕЖ: КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН – ВЪНШНА ВРЪЗКА НА ФЕЦ...

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от  ДИНКО ТЕНЕВ –Зам.-кмет на община Хасково

Оправомощен съгласно Заповед № РД-378/12.04.2024г. на Кмета на Община Хасково

Относно: Решение на Общински съвет за предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за определяне на трасе за изграждане на строеж: „Кабелна линия НН – външна връзка на ФЕЦ в УПИ VI-6, кв. 44 с. Стамболийски“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание:

Искане с № 94Я-1178-2 от 02.02.2024г. от Янка Деведжиева, в качеството и на собственик на УПИ VI-6, кв. 44 по плана на с. Стамболийски за разрешаване изработване на КПИИ за строеж: „Кабелна линия НН – външна връзка на ФЕЦ в УПИ VI-6, кв. 44 с. Стамболийски“, включващ парцеларен плана и план схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ по част електрическа.

Инвестиционното намерение на възложителя е да присъедини ФЕЦ в УПИ VI-6, кв. 44 с. Стамболийски към електропреносната мрежа на „ЕР-ЮГ“ ЕАД. За изграждането на кабелната линия НН е необходимо да се одобри ПУП - парцеларен план и план схема по част електрическа. Към заявлението е приложено проектното тарсе, от което е видно, че кабелната линия преминава през ПИ 68692.123.262 по КК на с. Стамболийски, м. СРЕДНИ ЛОЗЯ, с НТП дере, територия – земеделска.

Съгласно чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд се извършва след предварително писмено съгласие на министъра на земеделието, храните и горите или решение на общинския съвет.

На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното:

 

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – изразява предварително съгласие за определяне на трасе през ПИ 68692.123.262 по КК на с. Стамболийски, м. СРЕДНИ ЛОЗЯ, с НТП дере, територия – земеделскза изграждане на кабелна линия НН – външна връзка на ФЕЦ в УПИ VI-6, кв. 44 с. Стамболийски

Срок на предварителните съгласия 12 месеца.

 

ДИНКО ТЕНЕВ

Зам.-кмет на община Хасково

Оправомощен съгласно Заповед № РД-378/12.04.2024г. на Кмета на Община Хасково

Последна промяна: 19 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!