Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.716.303 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, УЛ. „ГРАДИНСКА“/.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост  /Поземлен имот с идентификатор 77195.716.303 по КК на гр.Хасково, ул.“Градинска“/

    

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпило е заявление с рег. индекс: №94 Е-342-1/7.2.2023г. от Емил Дъбев и Станка Колева–Дъбева за закупуване на общински Поземлен имот с идентификатор 77195.716.303 по КК на гр.Хасково , с площ 628,00 кв.м., в който е изградена сграда, въз основа на отстъпено право на строеж. Имотът е частна общинска собственост и е актуван с АЧОС №3984/04.04.2012г., вписан на 10.04.2012г. под №57, том VIII, рег.№2434 в ХРС-Служба по вписванията–Хасково.

Съгласно чл.35, ал.3 от ЗОС „Продажбата на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл.8,ал.2“. Това е редът, определен в чл.48 от НУРОС.

От представените документи – Договор за отстъпено право на строеж, Разрешение за строеж, Удостоверение за въвеждане в експлоатация  се установява, че строежът е законен.

Видно от представения Нотариален акт, заявителите са собственици на 15 от общо 16 самостоятелни обекта, т.е. те притежават 92,39% идеални части от общите части на сградата. Другите съсобственици, които притежават 7,61 % идеални части от общите части на сградата изрично са декларирали, че не желаят да закупят идеални части от земята. Видно от  становище на Дирекция  АПНО при Община Хасково на основание чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС във връзка с ал.2 във връзка с чл.33 от Закона за собствеността няма пречка целият имот да бъде придобит от заявителите.

Цената на Поземлен имот с идентификатор 77195.716.303 по КК на гр.Хасково , с площ 628,00 кв.м., съгласно Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС е 62 800,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси. Видно от Удостоверение за данъчна оценка с изх.№ 7611001310/31.01.2024г. данъчната оценка на гореописания имот е 23 487,20 лева.

Имотът не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС чл. 48 ал. 1 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост и чл.16 от Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 77195.716.303 по КК на гр.Хасково , /ул.“Градинска“/, целият с площ 628,00 кв.м., се продава на Емил Дъбев и Станка Колева–Дъбева от гр.Хасково за сумата от 62 800,00 лева  без ДДС и дължимите данъци и такси.

    

СТАНИСЛАВ  ДЕЧЕВ /п/

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 19 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!