Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /УПИ III В КВ.1 ПО ПЛАНА НА СЕЛО МАНАСТИР, ОБЩИНА ХАСКОВО/.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост /УПИ III в кв.1 по плана на с.Манастир, Община Хасково/

    

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпила е молба с рег. индекс: №94 Д-803-3/27.9.2023г. от Димитър Стайков и Ани  Стайкова за закупуване на  общински УПИ III в кв.1 по плана на с.Манастир, Община Хасково, одобрен със Заповед № 1657/1952г., целият с площ 810,00 кв.м., в който е изградена сграда, въз основа на отстъпено право на строеж. от 880,

Съгласно АЧОС №12873/17.11.2023г., вписан на 24.11.2023г. под №40, том ХХI, рег.№6662 в ХРС-Служба по вписванията–Хасково имота е собственост на Община Хасково.

Съгласно чл.35, ал.3 от ЗОС „Продажбата на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл.8,ал.2“. Това е редът, определен в чл.48 от НУРОС.

Видно от Нотариален акт №156,том ХVI,дело 2805 от 21.09.2023г. Димитър Стайков и Ани Стайкова са собственици на сграда построена с отстъпено право на строеж върху гореописания имот. Представени са Договор за отстъпено право на строеж от 20.11.1984г., Заповед№724/1984г. и Разрешение за строеж №3/1985г.

Цената на УПИ III в кв.1 по плана на с.Манастир, Община Хасково, съгласно Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС е 4 050,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси. Видно от Удостоверение за данъчна оценка с изх.№ 7611001313/31.01.2024г. данъчната оценка на гореописания имот е 1 846,80 лева.

Имотът не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС чл. 48 ал. 1 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост и чл.16 от Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година, както следва:

1. УПИ III в кв.1 по плана на с.Манастир, Община Хасково, одобрен със Заповед № 1657/1952г., целият с площ 810,00 кв.м. се продава на Димитър Стайков и Ани Стайкова от гр.Хасково, за сумата от 4 050,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

    

      

    СТАНИСЛАВ  ДЕЧЕВ  /п/

    Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 19 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!