Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Продажба на имот частна общинска собственост /УПИ II в кв.1 по плана на с.Орлово, Община Хасково/

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост /УПИ II в кв.1 по плана на с.Орлово, Община Хасково/

    

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпило е искане с рег. индекс: №94 Е-247-4/23.11.2023г. от Ерол Вейсал за закупуване на общински УПИ II в кв.1 по плана на с.Орлово, Община Хасково одобрен със Заповед № 1656/1952г., целият с площ 900,00 кв.м.,ов който е изградена сграда, въз основа на отстъпено право на строеж. т 880, Съгласно АЧОС №11402/14.01.2020г., вписан на 22.01.2020г., под №134, том I, рег.№205 в ХРС-Служба по вписванията–Хасково имота е собственост на Община Хасково.

Съгласно чл.35, ал.3 от ЗОС„Продажбата на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл.8,ал.2“. Това е редът, определен в чл.48 от НУРОС.

Видно от Нотариален акт №22, том 14, дело 2081 от 02.08.2019г. Ерол Вейсал е собственик на сграда построена с отстъпено право на строеж върху гореописания  имот. Представени са Протокол №5/15.5.1974г. за отстъпено право на строеж, Разрешение за строеж № 654/1977г. и Протокол за дадена строителна линия от 18.8.1977г.

Цената на УПИ II в кв.1 по плана на с.Орлово, Община Хасково, съгласно Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС е 6 300,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

Видно от Удостоверение за данъчна оценка с изх.№ 7611002031/23.02.2024г. данъчната оценка на гореописания имот е 1 706,40 лева.

Имотът не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС чл. 48 ал. 1 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост и чл.16 от Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година, както следва:

1. УПИ II в кв.1 по плана на с.Орлово, Община Хасково, одобрен със Заповед № 1656/1952г., целият с площ 900,00 кв.м. се продава на Ерол  Вейсал от с.Орлово, Община Хасково за сумата от 6 300,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

    

     

    СТАНИСЛАВ  ДЕЧЕВ /п/

    Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 5 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!