Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.741.23 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, УЛ. „ПРЕОБРАЖЕНИЕ“ № 14/.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост /Поземлен имот с идентификатор 77195.741.23 по КК на гр.Хасково, ул.“Преображение“№14/

    

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпила е молба с рег. индекс: №94 Н-3336-2/18.11.2022г. от Нефиде  Ибрям и Сурай  Ибрям за закупуване на общински Поземлен имот с идентификатор 77195.741.23 по КК на гр.Хасково , с площ 327,00 кв.м., в който е изградена сграда, въз основа на отстъпено право на строеж. Имотът е частна общинска собственост и е актуван с АЧОС №12705/14.02.2023г., вписан на 27.02.2023г. под №185, том III, рег.№994 в ХРС-Служба по вписванията–Хасково.

Съгласно чл.35, ал.3 от ЗОС „Продажбата на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл.8,ал.2“. Това е редът, определен в чл.48 от НУРОС.

Видно от представените  Нотариален акт №147, том 19, дело 2957 от 24.09.2001г. и Нотариален акт №148, том 19, дело 2958 от 24.09.2001г.  Нефиде  Ибрям и Сурай  Ибрям са собственици на сграда построена с отстъпено право на строеж върху гореописания имот. Представени са Удостоверение за признато право на строеж №816/10.04.1958г. на ХНС и Удостоверение с рег.индекс: УдТС-60/17.10.2023г. от което е видно, че сградата е законно построена.             

Цената на Поземлен имот с идентификатор 77195.741.23 по КК на гр.Хасково , с площ 327,00 кв.м., съгласно Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС е 19 620,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси. Видно от Удостоверение за данъчна оценка с изх.№ 7611002421/13.02.2024г. данъчната оценка на гореописания имот е 9 940,80 лева.

Имотът не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС чл. 48 ал. 1 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост и чл.16 от Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година, както следва:

1.Поземлен имот с идентификатор 77195.741.23 по КК на гр.Хасково, ул.“Преображение“ №14, целият с площ 327,00 кв.м., се продава на Нефиде Ибрям и Сурай Ибрям от гр.Хасково за сумата от 19 620,00 лева  без ДДС и дължимите данъци и такси.

    

   СТАНИСЛАВ  ДЕЧЕВ /п/

   Кмет на Община Хасково

           

                                        

Последна промяна: 19 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!