Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Прилагане на улична регулация / УПИ III 440 , кв.48 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Малево, общ. Хасково

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Прилагане на улична регулация / УПИ III 440 , кв.48 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Малево, общ. Хасково

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпило е заявление с рег.индекс.№94 С-3209-3/04.07.2023г. от Стайко Киришев, като собственик на УПИ III 440, кв.48, целият с площ 666,00 кв.м. по действащия кадастрален и регулационен план на с. Малево, общ. Хасково, с което се иска да бъде приложена уличната регулация . Според становище на отдел „АКГ“, дирекция „АГСИ“ при Община Хасково съгласно действащия кадастрален и регулационен план на с. Малево, обш. Хасково, одобрен със Заповед № 47/1967 г., имот с пл. № 440 е урегулиран в УПИ III 440, кв.48 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Малево, общ. Хасково. Видно от скица № 165/19.01.2023 г. , дворищната и уличната регулация за УПИ III 440, кв.48 не са приложени. Съгласно становище на отдел „АКГ“, дирекция „АГСИ“ при Община Хасково, за да бъде приложена уличната регулация към УПИ III-440, кв.48 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Малево, общ. Хасково се придават 65 кв.м. от улица с о.т. 96 до о.т. 98. Пазарната оценка на придаваемата общинска част в размер на 65,00 кв.м. от улица с о.т. 96 до о.т. 98 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Малево, общ. Хасково са изготвени от независим лицензиран оценител и е в размер на 1165,00 лева без ДДС. Предвид изложеното до тук, предлагам Общински съвет-Хасково до вземе следното:

 

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1 и чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 16а, чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково:

1. Обявява собствеността на частта от улица с о.т. 96 до о.т. 98 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Малево, общ. Хасково от 65,00 кв.м. от

публична в частна общинска собственост.

2. Дава съгласие да се придадат 65,00 кв.м. площ от улица с о.т. 96 до о.т. 98 по по действащия кадастрален и регулационен план на с. Малево, общ. Хасково към УПИ III-440, кв.48.

3. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Стайко Киришев за прехвърляне в собственост на частта от 65,00 кв.м. от

улица с о.т. 96 до о.т. 98 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Малево, общ. Хасково при цена 1165,00 лева без ДДС.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/п/

 

Последна промяна: 5 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!