Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /УПИ III - 109, КВ.4 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА С. КОНУШ, ОБЩИНА ХАСКОВО/.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Прилагане на улична регулация / УПИ III-109 , кв.4 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Конуш, общ. Хасково /

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпило е заявление с рег.индекс.№94 А-8597-1/30.12.2022г. от Али Алиев, като собственик на УПИ III-109 , кв.4, целият с площ 760,00 кв.м. по действащия кадастрален и регулационен план на с. Конуш, общ. Хасково, с което се иска да бъде приложена уличната регулация . Според становище на отдел „АКГ“, дирекция „АГСИ“ при Община Хасково съгласно действащия кадастрален и регулационен план на с. Конуш, общ. Хасково, одобрен със Заповед № 709/1991 г., имот с пл. № 109 е урегулиран в УПИ III 109, кв.4 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Конуш, общ. Хасково. Видно от скица № 1613/27.07.2023 г. , дворищната регулация за УПИ III-109, кв.4 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Конуш, общ. Хасково е приложена , но уличната регулация не е приложена. Съгласно становище на отдел „АКГ“, дирекция „АГСИ“ при Община Хасково, за да бъде приложена уличната регулация към УПИ III-109, кв.4 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Конуш общ. Хасково се придават 177 кв.м. от улица с о.т. 171, о.т. 172, о.т. 173/ ул. „Димитър Янков“ и ул. „Булаир“/ . Пазарната оценка на придаваемата общинска част в размер на 177,00 кв.м. от улица с о.т. 171, о.т. 172, о.т. 173/ ул. „ Димитър Янков“ и ул. „Булаир“/ по действащия кадастрален и регулационен план на с. Конуш, общ. Хасково са изготвени от независим лицензиран оценител и е в размер на 3170,00 лв. без ДДС. Предвид изложеното до тук, предлагам Общински съвет-Хасково до вземе следното:

 

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1 и чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 16а, чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково:

1. Обявява собствеността на частта от улица с о.т. 171, о.т. 172, о.т. 173/ ул. „ Димитър Янков“ и ул. „Булаир“/ по действащия кадастрален и регулационен план

на с. Конуш, общ. Хасково от 177,00 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

2. Дава съгласие да се придадат 177,00 кв.м. площ от улица с о.т. 171, о.т. 172, о.т. 173/ул. „Димитър Янков“ и ул. „Булаир“/ по действащия кадастрален и регулационен план на с. Конуш, общ. Хасково към УПИ III-109, кв.4.

3. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Али Алиев за прехвърляне в собственост на частта от 177,00 кв.м. от улица с о.т. 171, о.т. 172, о.т. 173 /ул. „Димитър Янков“ и ул. „Булаир“/ по действащия кадастрален и регулационен план на с. Конуш, общ. Хасково при цена 3170,00 лева без ДДС.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/п/

Последна промяна: 19 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!