Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ...

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев– Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2023 година по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В изпълнение на разпоредбите на чл.66а от Закона за общинската собственост Кметът на общината съставя и предоставя отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти. Предмет на настоящият отчет е състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. Водещ документ за дейността през отчетния период е Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023г., приета с Решение №819, Протокол №36 от 27.01.2023 г. на Общински съвет - Хасково, допълвана и актуализирана през отчетната година. Поради липса на интерес, с част от имотите не бе извършено разпореждане и управление, а поради проявен интерес към други имоти, същите бяха включени допълнително в Годишната програма със съответните Решения на Общинския съвет. Дейностите по придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи общинска собственост се извършват под общото ръководство и контрол на Общински съвет - Хасково, съгласно изискванията на действащото законодателство, след влезли в сила Решения на Общински съвет-Хасково. Спазени бяха принципите на законосъобразност, откритост, целесъобразност, равнопоставеност и максимална ефективност в действията. Имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на Общината с грижа на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени . Постъпилите средства от управление и разпореждане с общинска собственост са постоянен източник на приходи за общинския бюджет и обезпечават финансирането на голяма част от общинските дейности.

Съгласно чл.3 ал.1 от Закона за общинската собственост, общинската собственост е публична и частна. В първата група имоти са включени имотите и вещите определени със закон, имотите чието предназначение е за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение и имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация.

Частна общинска собственост са всички други общински имоти и вещи. Те се делят на жилищни и нежилищни. Жилищните имоти служат за задоволяване на жилищни нужди. Нежилищните имоти включват стопански обекти, застроени и незастроени поземлени имоти /парцели/, земеделски земи от общинския поземлен фонд. Те имат широко предназначение в т.ч. за административно, търговско, здравно и социално обслужване на населението, за задоволяване на селскостопански нужди. Нежилищните имоти, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, са отдадени под наем чрез публично оповестени търгове.

Имотите, публична общинска собственост, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, предназначени за културни, образователни, детски, младежки и други дейности от общинско значение, които са предоставени за управление на учреждения, организации и юридически лица на бюджетна издръжка, осъществяващи изброените дейности, са извън обхвата на отчета.

Дейността по управление и разпореждане с общинска собственост беше организирана в следните направления:

І. АКТУВАНЕ И ДЕАКТУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ

През отчетния период продължи работата по актуването на имотите- общинска собственост. Съгласно чл.56 от Закона за общинската собственост, за общинските имоти се съставят актове за общинска собственост по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието.

За всеки съставен акт за общинска собственост е създадено досие, съдържащо документи, удостоверяващи правото на собствеността на общината.

През 2023 година съставените актове за общинска собственост са 220, като 106 от тях са за публична общинска собственост и 114 са за частна общинска собственост. Деактувани са 54 имота. Същите са вписани в Службата по вписвания - гр.Хасково, преписи са изпратени на Службата по геодезия, картография и кадастър и на Областния управител. При изготвянето на актовете за общинска собственост се използва готов софтуер, който регистрира автоматично всяка направена актуализация в регистрите публикувани в официалният сайт на община Хасково. През 2023г. са постъпили 247 заявления от физически и юридически лица за провеждане на процедури пред нотариуси за обстоятелствени проверки и съставяне на констативни нотариални актове. Издадени са удостоверения за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост, от които са постъпили приходи в размер на 4 940,00 лева.

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

Към 31.12.2023 година Община Хасково разполага с жилищен фонд от 410 броя апартаменти, 5 стаи и 32 жилищни сгради, които се отдават под наем на крайнонуждаещи се граждани по реда на Наредбата за общинските жилища на Общински съвет Хасково. През 2023 година приходите от отдаването под наем на тези жилища са в размер на 244 239,64 лева. Издадени са 398 заповеди за настаняване и 2 заповеди за пренастаняване. Връчени са 16 заповеди за прекратяване на наемно правоотношение на лица, които не отговарят на условията за настаняване и 2 заповеди за изземване. През 2023 година 125 граждани са подали документи за включване в картотека, от които 116 са включени в окончателния списък за 2024 година.

ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ

За отчетния период са сключени 15 броя договора за отдадено под наем имущество, 8 броя договора за безвъзмездно ползване на имущество, 40 броя договора за отдадени под наем общо 264 броя пасища и мери, 20 броя договора за отдадени под наем общо 84 броя ниви и 11 броя договора за концесия. Всички договори са сключени след Решение на Общински съвет - Хасково и след провеждане на съответните процедури. Отдаването под наем на общинско имущество и ниви се извършва след провеждането на публични търгове. Дейностите по разпределението на пасища, мери и ливади на животновъди с регистрирани животновъдни обекти бяха извършени по реда на чл. 37 „и” от ЗСПЗЗ.

1.Постъпилите приходи от наем на стопански обекти и терени за 2023 г. са в размер на 942 349,00 лева без ДДС, както следва:

- приходи от отдадено под наем имущество са в размер на 300 809,00 лева без ДДС;

- приходи от отдадени под наем ниви и пасища са в размер на 487 933,00лева без ДДС; - приходите от разорани полски пътища в земеделски земи са в размер на 135 022,00 лева без ДДС;

- приходите от договори за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията, чрез предоставянето под наем на язовири възлизат на 18 585,00 лева без ДДС.

2.Постъпилите приходи от концесионни договори за 2023 г. са в размер на 101 616,00 лева без ДДС.

Върху 25 имота – публична общинска собственост – е предоставена концесия:

– парк «Христо Ботев»

– парково пространство ДТ "Иван Димов"

– пазар ж.к. «Орфей»

– централен зеленчуков пазар

– парк пред зала «Дружба»

– спортен комплекс «Юнак»

– 19 язовира в землищата на с.Конуш, с.Войводово, с.Криво поле, с.Любеново, с.Тракиец, с.Гарваново,с.Елена,с.Долно Войводино,с.Гълъбец и гр.Хасково.

Постъпилите приходи от отдадена под наем общинска собственост и концесии през 2023г. са общо в размер на 1 043 965,00 лева без ДДС., като се отчита ръст в размер на 88 802,49 лева без ДДС в сравнение с постъпилите приходи от отдадена под наем общинска собственост и концесии през 2022г.

3.Имоти – общинска собственост, предоставени за безвъзмездно ползване на общински и държавни структури и отдадени под наем на занижени цени:

1. Съюз на слепите - Офис партер бул. България 116

2. Съюз на инвалидите - бул. България 164

3. Съюз на диабетоболните - сграда ул. Ген. Карцов № 3

4. Българска телеграфна агенция - Бизнесцентър 2 - Прес център

5. „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и

непълнолетните” при Община Хасково – Зала и Стая № 9 - ІІ ет. Бизнесцентър 2

6. „Тролейбусен транспорт” ЕООД– Помещения на ІІІ ет. в сградата на ул.Ивайло №1

7. РПУ – Хасково – ул. „Каменна” 31 районен инспектор – ПМС № 255/1996г. за предприемане на мерки за ограничаване и недопускане на терористични действия.

8. ДКТ „Иван Димов”

 Сграда ДКТ "Иван Димов"

 гар. клетки до ОУ "Ал. Константинов”

9. Дирекция „Социални дейности” при Община Хасково

 ул. "Г. Кирков"82Б -І ет. – Дневен център за възрастни

10. Държавен архив – пл. «Свобода» № 5

11. Сметна палата – ул. «Ал. Стамболийски» №2

12. Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите – ул. «Македония» № 22

13. БЦДжендър изсл. Клон Хасково - ул."Ивайло"1, 4-ти етаж

14. БАХОдЗ "Живот" - Бизнесцентър 2 сев. крило

15. Българско Национално Радио - Бизнесцентър 2 сев. крило

16. Детска градина №21 „Вихрогонче“ с.Конуш - ул."Ивайло"1, 3-ти етаж

17. Народно читалище “Тангра-2018”- помещение от трети етаж от сграда находяща се на пл.“Общински“№3,гр.Хасково.

ІV. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Целта на всички разпоредителни сделки е не само увеличаване на приходите на общинския бюджет, но и създаване на условия за развитие на бизнеса, което като пряк резултат допринася за по-нататъшното увеличаване на доходите и заетостта, а от там и за повишаване качеството на живот на населението на общината. Съгласно чл.111, ал.1 от НУРОС е създаден и се поддържа публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост, който се публикува на официалния сайт на Община Хасково.

По реда на ЗОС за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г. са проведени 18 търга. Реализираните разпоредителни сделки с общински имоти по реда на Закона на общинската собственост са след влезли в сила решение на Общински съвет Хасково, както следва:

- сключени са 21 броя договора за прекратяване на съсобственост между общината и физически или юридически лица чрез продажба на частта на общината, на основание чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл. 54, ал. 1,т. 2 от НУРОС – на обща стойност 80 010,50 лева без ДДС.

- съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 48, ал. 1 от НУРОС са сключени 6 броя договора за продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда на обща стойност 106 320,00 лева без ДДС.

- съгласно чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл. 45, ал. 1 от НУРОС са сключени 15 броя договора за продажба на имоти – частна общинска собственост,след проведен публичен търг на обща стойност 375 029,32 лева без ДДС.

- съгласно чл. 37, ал. 1 от ЗОС и чл. 60, ал. 1 от НУРОС са сключени 5 броя договори за учредяване на отстъпено право на строеж, след проведен публичен търг на обща стойност 78 200,00 лева

- съгласно чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 61 от НУРОС и чл.41 и чл.42 от ЗУТ са сключени 4 броя договора за отстъпено право на строеж за допълващо застрояване, пристрояване и надстрояване на сграда построена върху имот частна общинска собственост на обща стойност 44 436,10 лева

- сключени са 2 броя договора за безвъзмездно учредяване на сервитутно право съгласно ЗЕСМФИ, и 3 броя договора за възмездно учредяване на сервитутно право съгласно ЗЕСМФИ на стойност 56 705,00 лева.

- сключени са 2 броя договора за учредяване право на строеж за «изграждане на фотоволтаична централа», постъпилите средства от които през отчетния период са на стойност 4 228 908,00 лева без ДДС.

През отчетната година замени на общински имоти с имоти собственост на физически и юридически лица не са осъществени. През 2023 г. са постъпили приходи от разпореждане на общинска собственост в размер на 4 969 608,92 лева без ДДС, като се отчита ръст в размер на 4 382 219,47 лева без ДДС в сравнение с постъпилите приходи от разпореждане на общинска собственост през 2022г.

V.ПОСТЪПИЛИ ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

НА ДИРЕКЦИЯ „ИСДУОС“ през 2023г. са както следва:

- издадени са 310 броя разрешителни за таксиметров превоз, като постъпилите приходи за издаване на комплект стикери към тях възлизат на 3 840,00 лева;

- постъпилите приходи от вписване на превозни средства и водач на таксиметров автомобил в удостоверения за регистрация са в размер на 1605,00 лева ;

- заявления за удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз- 4 броя, постъпилите приходи от които са 100,00 лева.

- издадени удостоверения за категоризиране на ЗХР /заведения за хранене/ и МН /места за настаняване/ на територията на община Хасково общо за 72 броя обекта, постъпилите приходи от които са 16 400,00 лева .

- издадени са 297 броя Разрешения за музикално озвучаване, от които са постъпили приходи в размер на 2970,00 лева.

- издадени са 10 броя Разрешения за отсичане на дървета по ЗОСИ, приходите от които възлизат на 200,00 лева.

Предвид изложеното до тук предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл.75 от Наредбата за управление и разпореждане с

общинска собственост, Общински съвет - Хасково приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2023 година.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/ Станислав Дечев /п/

Последна промяна: 19 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!