Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПГ „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НОВ ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от ПГ „Български гласъ“ при Общински съвет Хасково със съветници:

  1. Георги Иванов Иванов, 2. Милена Недкова Налбантова-Божилова, 3. Тонка Динкова Атанасова, 4. Светослава Николова Стоянова

ОТНОСНО: Приемане на нов “Правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от бюджета Община Хасково“.

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С настоящата Докладна записка се прави предложение за приемане на нов “Правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от бюджета на Община Хасково“.

 

1. Причини и мотиви за приемане на “Правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от бюджета на Община Хасково“.

Причини, които налагат приемане на “Правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от бюджета на Община Хасково“. Към настоящия момент в община Хасково има приети действащи Правила за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от община Хасково приети с Решение № 663 от 27.04.2018 г. на Общински съвет – Хасково. Тъй като правилата не са подзаконов нормативен акт, предлагаме да бъде приет „Правилник“ в съответствие със законовите правомощия на Общински съвет-Хасково, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и въз основа на който да се отпускат финансови средства за подпомагане на младежки дейности в община Хасково. С предлагания проект на „Правилник за финансово подпомагане на младежки дейности от бюджета на община Хасково“ са разписани ясни и прозрачни правила за предоставяне на финансова помощ за подкрепа и стимулиране на младежки дейности, които съответстват на приоритетите, залегнали в изпълнението на Национална стратегия за младежта  2021-2030 г., Национална програма за младежта 2021-2025 и политиката за младежта на община Хасково. С предложения проект на “Правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от бюджета на Община Хасково“ се осигурява нормативна рамка за финансиране на младежки дейности. Ежегодно в бюджета на община Хасково се осигуряват средства за финансиране на младежки дейности, прояви и събития, които не са включени в Културния календар на общината. Настоящият проект на Правилник регламентира условията, на които следва да отговарят кандидатите и проектите в областта на младежките дейности, които могат да кандидатстват за финансиране със средства от бюджета на общината, както и да се създаде процедура, която да гарантира публичност и прозрачност при взимане на решение за предоставянето на финансови средства от бюджета на община Хасково.

 

2. Цели, които се поставят с предложения проект:

Общинската политика за младежта трябва да е целенасочена и последователна дейност на община Хасково, която да има за цел създаване на благоприятни условия за пълноценно и личностно развитие на младежите и участието им в обществения и икономически живот, както и приобщаването им в управлението на местно ниво чрез дейности, насърчаващи развитието на младежта в община Хасково. Предоставянето на финансови средства има за цел да подкрепи и стимулира инициативността, да поощри младежката креативност и творчески потенциал на младите хора, за гражданска активност, личностно развитие и участие в живота на община Хасково. Основните цели, които ще бъдат постигнати с приемането на “Правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от бюджета на Община Хасково“ са:

- Включване активно на младежкия потенциал в обществения живот на града;

- Осигуряване на ресурси за развитие на политики, които засягат ежедневието на младежта;

- Насърчаване на неформалното обучение;

- Подпомагане на творческата креативност;

- Развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб;

- Насърчаване на заетостта и подкрепата на младите хора, които не учат, не работят и не се обучават (NEETs)

- Насърчаване на културата и творчеството сред младите;

- Повишаване на гражданската активност;

- Повишаване броя на младежките проекти и изяви;

- Реализация на потенциала им в определени сфери;

- Насърчаване на здравословен начин на живот и физическата активност и спорт;

- Развитие на младежкото доброволчество;

- Повишаване на ролята им в превенцията на престъпността;

 

3. Финансови средства необходими за прилагане на Правилника:

Размерът на финансовите средства за подпомагането на младежки дейности от собствените приходи на община Хасково се определя и приема с решението за приемане бюджета на община Хасково от Общински съвет-Хасково за съответната година, като общия размер не може да е по-малко от предходната година. Финансовите средства се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и условията на “Правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от бюджета Община Хасково“.

 

4. Очаквани резултати:

- Повишаване ролята на младите хора в гражданското общество чрез участието им в програми за младежки дейности;

- Обществена солидарност и толерантност към всички групи младежи, насърчаване равенството между половете и борба срещу всички форми на дискриминация;

- Организиране на социално-културни дейности от младежки асоциации и организации, младежки групи и центрове;

- Прокарване на младежка политика в областта на спорта, културата, занаятите, търговията, музикалното и изобразително изкуство, театъра и другите изкуства;

-  Спортни и културно-масови мероприятия;

- Повишаване активната гражданска позиция и включване на младите хора в дейности по превенцията на зависимостите - наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене и други;

- Подкрепа на проекти, които имат за цел насърчаването на доброволния труд;

- Ефективност, прозрачност, икономичност и отчетност при усвояването на финансовите средства.

- Развити доброволчески дейности и младежки организации;

- Внедрени европейски модели за работа с младите хора;

- Други младежки дейности и инициативи.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият Проект на “Правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от бюджета Община Хасково“  е разработен и съобразен с изисквания и нужди за младото поколение и представлява подзаконов нормативен акт, кореспондиращ с правото на Европейския съюз.   

 

6. Правни основания:

6.1. Чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА;

6.2. Чл. 7 и чл. 28, ал. 1 от ЗНА (Закона за нормативните актове);

6.3. На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА Проект на “Правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от бюджета Община Хасково“ е публикуван на официалната интернет страница на Общински съвет-Хасково и е предоставен достъп до него на всички заинтересовани лица, в определения срок да предоставят предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация на Община Хасково.

Проектът на “Правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от бюджета Община Хасково“ е разработен в съответствие с:

 

- Национална стратегия за младежта  2021-2030 г.;

- Национална програма за младежта 2021-2025;

- Закона за младежта

- Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

С оглед гореизложеното, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 76. ал. 3 от АПК предлагаме Общински съвет Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

  1. ОТМЕНЯ: Правила за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от община Хасково приети с Решение № 663 от 27.04.2018 г. на Общински съвет – Хасково
  2. ПРИЕМА нов  “Правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от Община Хасково“.

 

ОТ ИМЕТО НА ПГ „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“

МИЛЕНА НАЛБАНТОВА .......................................................

Последна промяна: 19 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!