Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О                                                               

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Приемане на Актуализиран план за действие за общинските концесии за периода 2021 – 2027г. на община Хасково.

ОСНОВАНИЕ: Чл. 40 от Закон за концесиите, чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово – икономическите елементи на концесията (ДВ, бр. 44 от 29 май 2018г.).

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Съгласно чл. 40 от Закона за концесиите (в сила от 02.01.2018г.), политиката за общински концесии се определя от съответния общински съвет, който приема с решение план за действие за общинските концесии, и се изпълнява от кмета на общината. С решение № 263 / 29.01.2021 г. ОбС Хасково одобри План за действие за общинските концесии.

Съгласно чл. 20 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово – икономическите елементи на концесията, приетият от общинския съвет план за действие за общинските концесии може да се изменя и/или допълва текущо при:

  1. включване на нов проект;
  2. изключване на проект;
  3. промени в проект относно прогнозираните елементи по чл. 11, ал. 1, т. 3 от наредбата.

Промените се приемат с решение на общинския съвет за приемане на актуализиран план за действие за общинските концесии, и същия се публикува в Националния концесионен регистър. Така приетият План за действие за общинските концесии е актуализиран с решения № 287 / 26.02.2021 г., № 402 / 30.07.2021 г., № 486 / 26.11.2021 г., № 560 / 25.03.2022 г., № 618 / 10.06.2022 г., № 740 / 14.10.2022 г., № 837 / 27.01.2023 г. и № 959 / 14.07.2023 г.

Периодично след приемане на Плана за действие за общинските концесии и Актуализирания план за действие за общинските концесии, в Общинска администрация постъпват искания за откриване на процедури за предоставяне на концесия на язовири (водоеми, водни обекти) и друг вид обекти на цялата територия на община Хасково (в т.ч. и селата), като в същото се време се сключват и нови договори за възлагане на концесия след проведени процедури по реда на Закона за концесиите. Поради което, предлагам следното:

  • обекти, които да бъде включен в Плана за действие за общинските концесии на община Хасково, след постъпили предложения по чл. 55 и чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от Закона за концесиите, както следва: - ПИ с № 12382.13.44, с НТП Водоем, с площ от 37198 кв. м., находящ се в землището на с. Въгларово, общ. Хасково, стар № 000044; - ПИ с № 31365.26.194, с НТП Водоем, с площ от 6538 кв. м., находящ се в землището на с. Зорница, общ. Хасково, стар № 000194; - ПИ с № 31365.36.324, с НТП Водоем, с площ от 4758 кв. м., находящ се в землището на с. Зорница, общ. Хасково, стар № 000324; - ПИ с № 27200.73.141, с НТП Язовир, с площ от 36599 кв. м., находящ се в землището на с. Елена, общ. Хасково, стар № 000141;
  • обекти, които да бъдат изключени от Плана за действие за общинските концесии на община Хасково, поради сключени договори за възлагане на концесия след проведени процедури по реда на Закона за концесиите, както следва: - ПИ с № 77195.576.31, с НТП Водоем, находящ се в землището на гр. Хасково; - ПИ с № 77195.452.30, с НТП Водоем, находящ се в землището на гр. Хасково; - обект, вкл. ПИ с № 77195.330.86 и № 77195.330.87, с НТП Водоем, находящ се в землището на гр. Хасково; - обект, вкл. ПИ с № 14550.112.522 и № 14550.112.523, с НТП Водоем, находящ се в землището на с. Гарваново, общ. Хасково; - ПИ с № 27200.28.13, с НТП Язовир, находящ се в землището на с. Елена, общ. Хасково; - ПИ с № 27200.1.40, с НТП Язовир, находящ се в землището на с. Елена, общ. Хасково; - ПИ с № 27200.23.76, с НТП Язовир, находящ се в землището на с. Елена, общ. Хасково; - ПИ с № 39863.55.287, с НТП Язовир, находящ се в землището на с. Криво поле, общ. Хасково;
  • обект, който да бъде изключен от Плана за действие за общинските концесии на община Хасково, поради липса на предложение по чл. 55 и чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от Закона за концесиите, както следва: ПИ с № 12382.34.158, с НТП Водоем, находящ се в землището на с. Въгларово, общ. Хасково.

На основание гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 40 от Закона за концесиите и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово – икономическите елементи на концесията, Общински съвет – Хасково приема Актуализиран план за действие за общинските концесии за периода 2021 – 2027г.

2. Възлага на кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

Приложение: Актуализиран план за действие на общинските концесии за периода 2021 – 2027г.

 

 

Кмет на Община Хасково

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ /п/

 

Файлове

Последна промяна: 19 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!