Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ М ЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.739.6 ПО КК НА ГР. ХАСКОВО, УЛ. „БЯЛ...

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

           

От ДИНКО ТЕНЕВ Заместник Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и  физически лица чрез продажба частта на общината

/Поземлен имот с идентификатор 77195.739.6 по КК на гр.Хасково, /ул. „Бяла Слатина “ № 9/

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпило е искане  с рег. индекс.№94А-1919-4/07.12.2023г. от Албена Ленкова като собственик  на  идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.739.6 по КК на гр.Хасково, ул. „Бяла Слатина “ №  9, целият с площ 1217,00 кв.м. , да ликвидира съсобственост с общината. Съгласно АЧОС №10213/25.01.2018 г. Община Хасково е собственик на  137,5/1217 идеални части от имота. Пазарната оценка на общинската част е  3640,00 лева без ДДС.  Данъчната оценка на общинската част е 2874,00 лв.        

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, вр. чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

  1. 137,5/1217 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.739.6 по КК на гр.Хасково, ул. „Бяла Слатина “ № 9, целият с площ 1217,00 кв.м. се продават на Албена Ленкова за сумата от 3640,00 лева без ДДС.         

 

ЗАМ.- КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:                       

/Динко Тенев/

Последна промяна: 19 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!