Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.729.596 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, МЕСТНОСТ „ИЗГРЕВ-ЗАПАД“/.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

           

От  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината /Поземлен имот с идентификатор 77195.729.596 по КК на гр.Хасково, местност „Изгрев-Запад “/

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпило е искане  с рег. индекс.№ 94А-1676-2/05.05.2023г. от Ахмед Ахмед като собственик  на  идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.729.596 по КК на гр. Хасково, местност „Изгрев-Запад “, целият с площ 1741,00 кв.м., да ликвидира съсобственост с общината. Съгласно АЧОС № 12893/08.01.2024 г. Община Хасково е собственик на  5/1741 идеални части от имота. Пазарната оценка на общинската част е  143,00 лева без ДДС. Данъчната оценка на общинската част е 100,20 лв. 

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2, вр. с чл.41, ал.1 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

  1. 5/1741 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.729.596 по КК на гр. Хасково, местност „Изгрев-Запад“, целият с площ 1741,00 кв.м. се продават на Ахмед  Ахмед за сумата от 143,00 лева без ДДС.         

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

/Станислав  Дечев/п/

Последна промяна: 19 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!