Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.702.226 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, УЛ. „Д-р ГЕОРГИ КИТОВ“, Ж.Р....

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината /Поземлен имот с идентификатор 77195.702.226 по КК на гр.Хасково,ул. „Д-р Георги Китов “, ж.р. „Кенана“/

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпило е искане с рег. индекс.№94Т-3465-2/11.01.2022г. от Тодор Христов като собственик на идеални части от Поземлен имот с идентификатор

77195.702.226 по КК на гр.Хасково, ул. „ Д-р Георги Китов“, ж.р. „Кенана“ , целият с площ 1005,00 кв.м. , да ликвидира съсобственост с общината. Съгласно АЧОС №12828/29.08.2023 г. Община Хасково е собственик на 70/1005 идеални части от имота. Пазарната оценка на общинската част е 3775,00 лева без ДДС.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

1. 70/1005 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.702.226 по КК на гр.Хасково, ул. „ Д-р Георги Китов“, ж.р. „Кенана“, целият с площ 1005,00 кв.м. се продават на Тодор Христов за сумата от 3775,00 лева без ДДС.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/п/

Последна промяна: 19 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!