Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ХАСКОВО.

 

ДО                                                                

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от  Станислав Дечев – Кмет на община Хасково

ОТНОСНО: Предоставяне право на безвъзмездно управление на недвижим имот, частна общинска собственост.

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

С Решение №552 от 31.01.2014 г. на Общински съвет – Хасково е предоставен за безвъзмездно управление за срок от 10 /десет/ години на „Център за психично здраве - Хасково“ ЕООД следния имот, частна общинска собственост: Част от осеметажна масивна сграда с идентификатор 77195.518.515.1 /стар №77195.518.192.1/ по Кадастралната карта на гр.Хасково, със ЗП 873 кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор 77195.518.515 /стар №77195.518.192/ гр.Хасково, кв.“Болярово“, ул. „Болярска“ №2, а именно:

  • Четвърти, пети и шести етажи и входа от северната страна на сградата.

Срокът на сключения Договор за безвъзмездно управление с рег.№ОС-247/20.03.2014 г. изтича на 19.03.2024 година.

Постъпила е докладна записка с рег. индекс: 29-72-2/12.03.2024 год. от управителя на „Център за психично здраве - Хасково“ ЕООД, с която се иска предоставяне за безвъзмездно управление на дружеството, горецитирания имот за нов срок от 10 /десет/ години:

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 и чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.13, ал.2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост

1.Дава съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно управление имот – частна общинска собственост на „Център за психично здраве - Хасково“ ЕООД за срок от 10 /десет/ години, представляващ:

Част от осеметажна масивна сграда с идентификатор 77195.518.515.1 /стар №77195.518.192.1/ по Кадастралната карта на гр.Хасково, със ЗП 873 кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор 77195.518.515 /стар №77195.518.192/ гр.Хасково, кв.“Болярово“, ул. „Болярска“ №2, а именно:

  • Четвърти, пети и шести етажи и входа от северната страна на сградата.

Дружеството заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.

2.Възлага на Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно управление.

 

Станислав Дечев /п/

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 19 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!