Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Предоставяне безвъзмездно право на ползване на недвижим имот, публична общинска собственост за нуждите на Районно мюфтийство Хасково

 

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО


                                                                                                             ДОКЛАДНА ЗАПИСКА


от Станислав Дечев – Кмет на община Хасково
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно право на ползване на недвижим имот, публична общинска собственост за нуждите на Районно мюфтийство Хасково


Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Постъпило е искане с рег. №92-237-4/21.02.2024 година от Районно мюфтийство Хасково, с което се иска безвъзмездно право на ползване на сграда находяща се в с. Маслиново, общ. Хасково, кв.29, УПИ I /старо кметство/. Същата сграда е свободна и не се ползва от кметство с. Маслиново.
Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

  
                                                                                                                   Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.3 от Закона за вероизповеданията, Общински съвет Хасково:
1.Учредява безвъзмездно право на ползване на Районно мюфтийство Хасково, върху имот, публична общинска собственост, представляващ: Сграда находяща се в с. Маслиново, общ. Хасково, кв.29, УПИ I /старо кметство/, за обреден дом, при следните условия:
1.1 Срок на ползване – 5 (пет) години.
1.2 Особени задължения на ползвателя:
- Да не отдава имота под наем или за съвместно ползване с трети лица;
- Да заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота;
- Да заплаща данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за имота;
2. Упълномощава Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.


Станислав Дечев /п/
Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 21 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!