Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА – ХАС...

ДО                                                                                        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от  Таня Захариева – председател на Общински съвет –  Хасково  

 ОТНОСНО: Отпускане на еднократни финансови помощи, съгласно Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С  Решение №817 от 27.01.2023 г. Общински съвет – Хасково прие Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Хасково /Правилника/. 

Съгласно чл.4 от Правилника, размера на предоставената еднократна финансова помощ е не по-малък от 500 лв. и не повече от 5000 лв. В случаи на изключително тежки здравословни проблеми, при които е налице непосредствен риск за живота на гражданина, размерът на предоставената еднократна финансова помощ може да бъде до 5000 лв., независимо от размера на годишния доход на лицето. Във всички останали случаи, максималната сума за подпомагане е до 3000 лв.

В Общинска администрация Хасково са постъпили 4 /четири/ бр. заявления за отпускане на еднократни финансови помощи на нуждаещи се граждани от община Хасково. На 15.04.2024 г. в деловодството на Общински съвет – Хасково са депозирани 4 /четири/ бр. мотивирани предложения и Протокол от заседанието на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, съгласно горецитирания Правилник.

В представените мотивирани предложения и протокол, Комисията назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, предлага да бъде отпусната еднократна финансова помощ на лицата, като посочва и нейния размер.

 Съгласно чл.15, ал.2 от Правилника, Постоянната ресорна комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет – Хасково следва да се произнесе за конкретния размер на еднократната финансова помощ за всяко едно от лицата, подали заявление за отпускане на такава.

 

Първо Заявление е с Рег.индекс: 94Т-602-1 от 25.3.2024 г. от г-н Т.П с молба за еднократна финансова помощ. Същият два пъти е бил приет през м.02.2024 г. в Клиника по неврология към МБАЛ „Сърце и мозък“ – гр.Бургас и е лекуван по повод конвулсивни припадъци и исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза с лека степен на тежест.

Прилага фактура на стойност 378 лв. за транспорт с линейка. Лечението е по клинична пътека. Не е приложил финансови документи за закупуване на скъпоструващи медицински консумативи и лекарства, които не се заплащат от Здравна каса.

Г-н П. е неженен, получава пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 595,86 лв.

По справка от Общинска Данъчна Дирекция, е видно, че г-н П. не притежава имоти, които  могат да служат за допълнителен доход.

По справка от ДСП – гр. Хасково, е видно, че лицето не е получавало помощи/добавки и не е обект на социално подпомагане.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково е следното:

Предлага Общински съвет – Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 500 лв.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

        

          Второ Заявление е с Рег. индекс: 94А-5991-1 от 26.3.2024 г. от г-н А.Л с молба за еднократна финансова помощ. От 2016 г. е с диагноза Злокачествено новообразование на право черво, с тотална интраабдоминална колектомия, с дефинитивна илеостома, и в последствие с вторично злокачествено новообразувание на бял дроб. През 2018 г. и 2019 г.  е опериран два пъти по повод белодробни метастази, за които провежда 12 курса химиотерапии. През 2023 г. е приет по спешност в Клиника по урология – гр.Панагюрище, установена е хидронефроза, и му е поставен уретерен  стент. От 2022 г. е с рецидивни полипи в дуоденума (тубуларни аденоми),  и след РЕТ/СТ през 2022 г. е с находка в бронхиалния чукан.. Прилага 3 бр.епикризи от м.01 и м.02.2024 г. издадени от ВМА- МБАЛ гр. София и Аджибадем Сити Клиник, болница Токуда за проведено оперативно  лечение на бял дроб по повод  вторично злокачествено новообразувание.   

         Прилага фактура от м.02.2024 г. издадена от Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда ЕАД – гр.София за платени от него медицински консумативи на стойност 6 540,70 лв.

         Има издадено ЕР от ТЕЛК  за 91% т.н.р. без чужда помощ с водеща диагноза Злокачествено новообразувание на правото черво.

       Г-н Л. е разведен, с една пълнолетна дъщеря. Получава пенсия за инвалидност поради общо заболяване в размер на 601,50 лв. и има доход от трудов договор от ДСП- гр.Хасково, за което е приложил удостоверение за месечно възнаграждение от което е видно, че е в продължителен болничен пред вид тежката диагноза .

       По справка от Общинска Данъчна Дирекция, г-н Л. няма имоти в община Хасково, които могат да послужат за допълнителен доход

       По справка от ДСП – гр. Хасково е видно, че лицето е обект на социално подпомагане по чл.70 от ЗХУ и получава помощ в размер на 131,50 лв. месечно и   не е подпомагано с еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно възникнали здравословни потребности по реда на чл.16,ал.1 от ППЗСП.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 3 000 лв.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      

           Трето Заявление е с Рег. индекс: 94Ш-58-1 от 2.4.2024 г. от г-н Д.А.  с молба за еднократна финансова помощ. Приложил е епикриза от м.03.2024 г. издадена от УМБАЛ „Св.Георги“ – гр.Пловдив за оперативно лечение на дясно око по повод старческа катаракта. Прилага и фактура от същата дата за платено медицинско изделие “очна леща, еднокомпонентна хидрофобна, мека, вътреочна с модифициран ръб на оптиката“ на стойност 790 лв.

           Г-н А.  и съпругата му са пенсионери, с общ доход от пенсии в размер на 1 125,84 лв. месечно.

           По справка от Общинска Данъчна Дирекция е видно, че  г-н А. няма имоти в община Хасково, които могат да послужат за допълнителен доход

           По справка от ДСП – гр. Хасково е видно, че лицето е обект на социално подпомагане по чл.18 от ЗВВ и чл.70 от ЗХУ, и получава общо помощ в размер на 51,82 лв. месечно и не е подпомагано с еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно възникнали здравословни потребности.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 500 лв.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

        

          Четвърто подадено Заявление е с Рег. индекс: 94С-10034-2 от 12.4.2024 г. от г-жа С.А   с молба за еднократна финансова помощ за дъщеря й А.А.  Приложила е епикризи от м.02 и м.03.2024 г. издадени от Клиника по педиатрия при УМБАЛ „Св.Георги“ – гр.Пловдив и от Клиника по гръдна хирургия към УМБАЛ КАСПЕЛА – гр.Пловдив. Детето е на 15 год. с остеобластен остеосарком на дясна тибия и множество метастази в бял дроб. Проведени са 4 цикъла химиотерапия, завършени през декември 2023 г. Предстоят още химиотерапии след извършване на резекция на 48 белодробни метастази. Пред вид развитието на туморния процес се налага ампутация на дясна колянна става  и поставяне на протеза. Има издадено ЕР от ТЕЛК за 100%  степен на увреждане с чужда помощ. Г-жа А. представя превод от Клиника Вестфален ООД - Германия, където се провежда стационарно лечение на детето с оценка на разходите на стойност 14.192,05 евро по повод вторичното злокачествено новообразувание на бял дроб. 

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Пред вид тежкото животозастрашаващо състояние на детето и съгласно чл.4, ал.1 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Хасково, предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 5 000 лв.

 

МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА:

 

Предварителното изпълнение е наложително, за да се осигури здравето и живота на молителите. С оглед съществуващите социално-здравни проблеми, закъснението от изпълнението на решението и предоставянето на средствата би могло да доведе до вреда за тяхното психично и физическо здраве.

         Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следните решения:

 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 1:

         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Т. П. в размер на ………  лева.

         На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

                                             

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 2:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на А.Л. в размер на ……. лева.

         На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

                         

Р Е Ш Е Н И Е  № 3:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Д.А. в размер на ……... лева.

         На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния  кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

                                        

Р Е Ш Е Н И Е  № 4:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на А.   А. със съгласието на майка й С. А. в размер на  …….. лева.

         На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                   /Таня Захариева /

Последна промяна: 19 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!