Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА – ...

 

ДО                                                                                        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от  Таня Захариева – председател на Общински съвет –  Хасково  

ОТНОСНО: Отпускане на еднократни финансови помощи, съгласно Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С  Решение №817 от 27.01.2023 г. Общински съвет – Хасково прие Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Хасково /Правилника/. 

Съгласно чл.4 от Правилника, размера на предоставената еднократна финансова помощ е не по-малък от 500 лв. и не повече от 5000 лв. В случаи на изключително тежки здравословни проблеми, при които е налице непосредствен риск за живота на гражданина, размерът на предоставената еднократна финансова помощ може да бъде до 5000 лв., независимо от размера на годишния доход на лицето. Във всички останали случаи, максималната сума за подпомагане е до 3000 лв.

В Общинска администрация Хасково са постъпили 18 /осемнадесет/ бр. заявления за отпускане на еднократни финансови помощи на нуждаещи се граждани от община Хасково. На 14.03.2024 г. в деловодството на Общински съвет – Хасково са депозирани 15  / петнадесет / бр. мотивирани предложения и Протокол от заседанието на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, съгласно горецитирания Правилник.

В представените мотивирани предложения и протокол, Комисията назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, предлага да бъде отпусната еднократна финансова помощ на лицата, като посочва и нейния размер.

 Съгласно чл.15, ал.2 от Правилника, Постоянната ресорна комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет – Хасково следва да се произнесе за конкретния размер на еднократната финансова помощ за всяко едно от лицата, подали заявление за отпускане на такава.

 

Първо Заявление е с Рег.индекс: 94И-5561-1 от 12.12.2023 г. от И. Т. с молба за еднократна финансова помощ по повод претърпяна  операция.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково е следното:

Предлага Общински съвет – Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 500 лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Второ Заявление е с Рег. индекс: 94Й-204-1 от 13.12.2023  г. от  Й. А. с молба за еднократна финансова помощ по повод претърпяна  операция.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 1 500 лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Трето Заявление е с Рег. индекс: 94М-8526-1 от 18.12.2023  г. от  М. Д. с молба за еднократна финансова помощ по повод операция.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 1 000 лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Четвърто подадено Заявление е с Рег. индекс: 94Н-4651-1 от 5.1.2024 г от Н. Д. с молба за еднократна финансова помощ по повод операция.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 500 лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Пето подадено Заявление е с Рег. индекс: 94И-4018-1 от 10.1.2024 г. от И. Ч. с молба за отпускане на еднократна финансова помощ за синът й Р. Ч.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 3 000 лв.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––     

Шесто подадено Заявление е с Рег. индекс: 94В-01-1 от 16.1.2024 г. от В. Д. с молба за еднократна финансова помощ по повод онкологична операция.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 1 000 лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Седмо подадено Заявление е с Рег. индекс: 94Х-316-1 от 16.1.2024 г. от Х. И. с молба за еднократна финансова  помощ по повод онкологична операция.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 500 лв.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––           

Осмо подадено Заявление е с Рег. индекс: 94З-2331-1 от 22.1.2024 г. от З. И., с молба за еднократна финансова помощ, тъй като е след три спешни  операции по повод фрактури на ляв и десен крак след падане.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 1 000 лв.

         ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Девето подадено Заявление е с Рег. индекс: 94Е-1303-1 от 29.1.2024  г. от Е. Б. с молба за еднократна финансова помощ по повод претърпяна  операция.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 500 лв.

         ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Десето подадено Заявление е с Рег. индекс: 94Е-3697-1 от 7.2.2024  г. от Е. А. с молба за еднократна финансова помощ.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 500 лв.

         ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Единадесето подадено Заявление е с Рег. индекс: 94Т-4637-1 от 16.2.2024 г. - от Т. П. - лицето е починало (Акт за смърт  № 276 от 14.03.2024 г. )

         ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Дванадесето подадено Заявление е с Рег. индекс: 94Я-1199-1 от 16.2.2024 г. от Я. Я. с молба за отпускане на еднократна финансова помощ по повод онкологична диагноза.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 500 лв.

         ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Тринадесето подадено Заявление е с Рег. индекс: 94В-5831-1 от 19.2.2024 г.  от В. С.  с молба за отпускане на еднократна финансова помощ за покриване щетите в жилището му вследствие на възникнал пожар.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 700 лв.

         ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Четиринадесето подадено Заявление е с Рег. индекс: 94Е-1675-2 от 19.2.2024 г. от Е. Ц., с молба да бъде отпусната еднократна финансова помощ за лечение на сина й Г. Ц.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 3 000 лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Петнадесето подадено Заявление е с Рег. индекс: 94М-4896-1 от 22.2.2024 г. от М. М. с молба да бъде отпусната еднократна финансова помощ  на дъщеря й М. Т.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 1 000 лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА:

Предварителното изпълнение е наложително, за да се осигури здравето и живота на молителите. С оглед съществуващите социално-здравни проблеми, закъснението от изпълнението на решението и предоставянето на средствата би могло да доведе до вреда за тяхното психично и физическо здраве.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следните решения:

 

   Р Е Ш Е Н И Е  № 1:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на И. Т.  в размер на ………  лева. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

Р Е Ш Е Н И Е  № 2:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Й. А. в размер на ……. лева. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

Р Е Ш Е Н И Е  № 3:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на М. Д. в размер на ……... лева. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния  кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

Р Е Ш Е Н И Е  № 4:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Н. Д. в размер на …….. лева. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

Р Е Ш Е Н И Е  № 5:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на И. Ч. за синът й Р. Ч. в размер на …….. лева. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

Р Е Ш Е Н И Е  № 6:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на В. Д. в размер на …….. лева. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

Р Е Ш Е Н И Е  № 7:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Х. И. в размер на ……… лева. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

Р Е Ш Е Н И Е  № 8:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на З. И. в размер на …….  лева. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.              

Р Е Ш Е Н И Е  № 9:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Е. Б. в размер на ……. лева. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

Р Е Ш Е Н И Е  № 10:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Е. А. в размер на ……… лева. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

Р Е Ш Е Н И Е  № 11:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Я. Я. в размер на ……… лева. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

Р Е Ш Е Н И Е  №  12:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на В. С.  в размер на ……. лева. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.            

Р Е Ш Е Н И Е  № 13 :

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Е. Ц. за синът й Г. Ц. в размер на ….……. лева. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

Р Е Ш Е Н И Е  № 14 :

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на М. М. за дъщеря й М. Т. в размер на ………. лева. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/ Таня Захариева /п/

Последна промяна: 19 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!