Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТЧЕТ ЗА 2023 Г. ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ /ФПЧ10/ И ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕРОДИ /ПАВ/ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В...

 

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО


                                                                                                                               ДОКЛАДНА ЗАПИСКА


от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково
ОТНОСНО: Отчет за 2023 година, относно изпълнение на Програмата за намаляване на емисиите фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглероди (ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Хасково за периода 2021-2024 г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 27, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Община Хасково изпълнява Програма за намаляване на емисиите фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглероди (ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Хасково. Към Програмата е изготвен План за действие с посочени конкретни мерки за подобряване качеството на въздуха и очаквания ефект за подобряване на КАВ по емисии и имисии. Актуализацията на
Програмата за намаляване на емисиите фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглероди (ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Хасково за периода 2021-2024 г., е приета с Решение №164/ 28.08.2020 г. на Общински съвет – Хасково. Съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗЧАВ, кметовете на общини, ежегодно до 31 март, внасят в общинските съвети отчет за изпълнението на програмите за предходната календарна година.
Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Хасково да приеме следното

 

                                                                                                                                 РЕШЕНИЕ
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.27, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, Общински съвет – Хасково: Приема отчета за 2023 г. относно изпълнение на Програмата за намаляване на емисиите фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглероди (ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Хасково за периода 2021-2024 г.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ /п/
Кмет на Община Хасково
                                                                                                                                   

Файлове

Последна промяна: 19 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!