Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация между кв. 6 и кв. 765 по плана на ИИЗ, гр. Хасково

 

ДО                               

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация между кв. 6 и кв. 765 по плана на ИИЗ, гр. Хасково, изменение на плана за регулация на УПИ I, кв. 6 и УПИ VII, кв. 765 по плана на ИИЗ, гр. Хасково и изменение на плана за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.731.263 по КК на гр. Хасково, общ. Хасково.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание:

Проект за подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация между кв. 6 и кв. 765 по плана на ИИЗ, гр. Хасково, изменение на плана за регулация на УПИ I, кв. 6 и УПИ VII, кв. 765 по плана на ИИЗ, гр. Хасково и изменение на плана за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.731.263 по КК на гр. Хасково, общ. Хасково. Проектът е съобщен на заинтересуваните лица с обявление в държавен вестник бр. № 104/15.12.2023г. В законоустановения срок не са постъпили възражения.

Проектът е разгледан на заседание на Общинския експертен съвет и с решение по точка 1 от Протокол № 1/25.01.2024 г. е приет.  

С оглед на горното предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от ЗУТ,

ОДОБРЯВА: Проект за подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация между кв. 6 и кв. 765 по плана на ИИЗ, гр. Хасково, изменение на плана за регулация на УПИ I, кв. 6 и УПИ VII, кв. 765 по плана на ИИЗ, гр. Хасково и изменение на плана за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.731.263 по КК на гр. Хасково, общ. Хасково.

С измененито на плана за улична регулация се заличава част от улица между кв. 6 и кв. 765 в обхвата на о.т. 175, о.т. 174 и о.т. 173 като се проектира задънена улица с обръщало с о.т. 173 и нова о.т. 4130.

С изменението на плана за регулация:

•          поземлен имот №77195.731.263 по КК на гр. Хасково се урегулира като самостоятелен УПИ ХХХII, кв. 6 по плана на ИИЗ, гр. Хасково с предназначение „за производствени и складови дейности“, като вътрешните регулационни граници се поставят в съответствие с имотните граници и задънена улица с о.т. 4122 и о.т.4123;

•          поземлен имот №77195.731.314 по КК на гр. Хасково се урегулира като самостоятелен УПИ ХХХIII, кв. 6 по плана на ИИЗ, гр. Хасково с предназначение „за техническа инфраструктура“, като вътрешните регулационни граници се поставят в съответствие с имотните граници и улица с о.т. 4122, о.т.4123 и о.т. 175;

•          западната регулационна граница на УПИ VII, кв. 765 ИИЗ по плана  гр. Хасково се поставят в съответствие със западните имотни граници на поземлени имоти с идентификатори 77195.731. 264 и 77195.731.265 по КК на гр. Хасково.

Вследствие направеното изменение се променят границите и площите на УПИ I, кв. 6 и УПИ VII, кв. 765 по плана на гр. Хасково, както запазват предназначението си

 Планът за регулация е нанесен със зелени и кафяви линии, надписи и щрихи в графичната част на проекта.

С изменение на плана за застрояване за УПИ XXXII – за производствени и складови дейности, кв. 6 по плана на ИИЗ, гр. Хасково се предвижда промяна на застроителните линии спрямо новите регулационни граници. Територията на УПИ XXXII, кв. 6 по плана на ИИЗ, гр. Хасково попада в предимно производствена устройствена зона (Пп), като за имота са определени следните  показатели:

За УПИ XXXII, кв. 6 по плана на ИИЗ, гр. Хасково:

-          Височина – до 10м (до 3 ет.)

-          Плътност на застрояване (Пзастр.): до 80%;

-          Коефициент за интензивност на застрояване (Кинт): до 2.5 ;

-          Минимална озеленена площ (Позел): мин. 20%

-          Начин на застрояване: свободно (е)

Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.

Предвидената с плана за застрояване устройствена зона и стойностите на показателите за застрояване отговарят на изискванията на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

На основание чл. 129, ал. 1, изр. второ и ал. 5 обявлението за решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“ в 7-дневен срок и да се публикува в 3-дневен срок на интернет страницата на Община Хасково.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ /п/

Кмет на Община Хасково

 

 

 

Последна промяна: 21 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!