Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Промяна във вида територия и начина на трайно ползване на имот с идентификатор: 77195.101.1 в землището на град Хасково

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Промяна във вида територия и начина на трайно ползване на имот с идентификатор: 77195.101.1  в землището на гр. Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници

С Решение № 108 от 15 февруари 2024 година на Министерски съвет на Република България, се прехвърля безвъзмездно на община Хасково правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, намиращ се в област Хасково, община Хасково, гр. Хасково, местност ,,Кара Ямач”, представляващ поземлен имот с идентификатор 77195.101.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, с площ 90996 кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид нива. Имотът се прехвърля в собственост на община Хасково за разширяване на Централния гробищен парк – гр. Хасково, при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи и разпоредбите на Закона за културното наследство. Сключен е Договор за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имота с № АСД- 04-5 от 15.03.2024 г., вписан в Службата по вписванията с рег. № 1505, партида /и/ 192, от 21.03.2024 година.  между ДЪРЖАВАТА, представлявана от Областния управител на област Хасково – Гинка Тодорова Райчева, Янка Гъбова – главен счетоводител на Областна администрация – Хасково БУЛСТАТ: 836147490, с административен адрес: гр. Хасково пл. ,,Свобода”№ 5, от една страна и ОБЩИНА ХАСКОВО  БУЛСТАТ: 000903946, представлявана от Кмета на общината – Станислав Насков Дечев, Тодорка Стоянова – главен счетоводител на община Хасково, с административен адрес: гр. Хасково пл. ,,Общински” №1 от друга. Съставен е Акт за публична общинска собственост на имота с  № 12927/26.03.2024г. В изпълнение на чл. 4 от Договора за безвъзмездното прехвърляне, следва имотът с идентификатор:  77195.101.1 да се ползва по предназначение т.е. за разширение на Централен гробищен парк – Хасково. Предвид горе изложеното,  на основание чл. 78а ал.1 от ППЗСПЗЗ,  предлагам на  Общински съвет – Хасково да вземе следното:

          

Р Е Ш Е Н И Е

 1.На основание чл. 78а ал.1 от ППЗСПЗЗ, Обински съвет Хасково, дава съгласие за  промяна на имот с идентификатор 77195.101.1 с вид на територията: Земеделска и начин на трайно ползване – друг вид нива, с площ - 90996 кв.м. , да бъде променен във вид на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване – гробищен парк.

2.Възлага на Кмета на Община Хасково да поиска от  Службата по геодизия картография и кадастър гр. Хасково - промяната да бъде отразена в КККР на гр. Хасково.

 

Станислав Дечев      /п/                                                          

Кмет на Община Хасково                                                

                                                                                             

Последна промяна: 5 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!