Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Извънредна Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Разширяване на гробищен парк, находящ се в гр.Хасково, ул. "Пловдивска"

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Разширяване на гробищен парк, находящ се в гр. Хасково, ул. “Пловдивска”, откриване на процедура в съответствие с разпоредбите на ЗДС и ППЗДС за безвъзмездно придобиване на имот– частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор № 77195.101.1 по КККР на гр. Хасково и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти– общинска собственост през 2023г.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници

Във връзка с възникналата неотложна необходимост от разширяване на гробищния парк на гр. Хасково, като обект с първостепенно значение за Общината, съгласно разпоредбата на § 5, т. 73 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, находящ се в северната част на града (ул. Пловдивска), ни е необходим подходящ имот. След направени задълбочени проучвания от страна на Община Хасково като единствена възможност за разширяване на съществуващия гробищен парк е определен ПИ с идентификатор № 77195.101.1– държавна частна собственост, за който следва да се извърши процедура по отреждането му в гробищен парк и използването му като такъв.

За целта общината следва да придобие в собственост имота от държавата, по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост. Съгласно Закона за общинската собственост, придобиването на имоти от страна на общината се извършва под ръководството и контрола на общинския съвет, поради което следва да се вземе решение, с което да се даде съгласие за придобиването на имота, да се упълномощи кмета на общината да извърши всички необходими действия, както и да бъде допълнена годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г., с посочения по-горе имот.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 4, т. 9 и чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 54 от Закона за държавната собственост, предлагам Общински съвет– гр. Хасково да вземе следните:

Р Е Ш Е Н И Я:

1. Дава съгласие Община Хасково да придобие безвъзмездно от Държавата собствеността върху имот с идентификатор № 77195.101.1, област Хасково, община Хасково, землище Хасково, вид собственост– държавна частна, с площ 91.000 дка за изграждане на обект от първостепенно значение за община Хасково, съгласно §5, т.73 от ДР на ЗУТ - разширение на гробищен парк. Имотът ще бъде използван само за разширение на съществуващия гробищен парк.

2. Приема следното изменение в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2023г.: Допълва Годишната програма с нов Раздел V ,,Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които община Хасково ще открие процедура по придобиване в собственост или за управление от Държавата, частни и юридически лица“ с имот от първостепенно значение за Община Хасково съгласно § 5, т. 73 от ДР на ЗУТ, представляващ поземлен имот с идентификатор № 77195.101.1, област Хасково, община Хасково, землище Хасково, вид собственост– държавна частна, с площ 91.000 дка. Имотът ще бъде използван само за разширение на съществуващия гробищен парк, находящ се в гр. Хасково, ул. “Пловдивска”.

3. Упълномощава Кмета на Община Хасково да проведе необходимите процедури в съответствие с разпоредбите на ЗДС и ППЗДС за безвъзмездно придобиване на гореописания недвижим имот в полза на община Хасково.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 22 Май 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!