Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Извънредна Докладна записка от кмета на община Хасково относно: даване съгласие за учредяване на дружество по ЗЗД между Община Хасково и "Тролейбусен транспорт "ЕООД

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за учредяване на дружество по ЗЗД между Община Хасково и „Тролейбусен транспорт“ ЕООД

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Община Хасково притежава имоти с идентификатор 77195.723.326 и 77195.722.65, намиращи се в централна градска част, които са публична общинска собственост и са отредени за паркинги. Тези имоти са отдадени под наем, като срокът на договора изтича на 03.09.2022 г.

На 14.07.2022 г. бе обявен публичен търг с явно наддаване за отдаването им под наем за срок от 10 г., който достигна цена от 30 561,56 лв. без ДДС на месец, като според условията на търга, спечелилият участник трябваше да плати наемните вноски за целия срок на договора преди подписването му. Заповедта, с която е определен спечелилия търга влезе в сила на 31.08.2022 г., като още преди да влезе по отношение на всички кандидати в сила, е налице писмено изявление от страна на спечелилия търга участник, от което става ясно, че същият не желае да сключи договор за наем, а предлага да бъде обявена нова процедура.

В така създадената ситуация, за общината съществуват няколко възможности – да обяви отново търг или да развива стопанска дейност, чрез тези имоти. С настоящата докладна записка, предлагам на ОбС – Хасково, да вземе решение, общината да развива стопанска дейност, чрез експлоатацията на тези два имота, в сдружение с „Тролейбусен транспорт“ ЕООД.

Съгласно чл.51, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ общината може да осъществява стопанска дейност чрез търговски дружества или чрез граждански дружества по реда на Закона за задълженията и договорите, като съгласно ал.3 на същата разпоредба, общината може да участва в осъществяването на стопанската дейност със свободни парични средства, с имоти или вещни права.

Двата имота са публична общинска собственост и за тях съществува забраната по чл.7, ал.2 от ЗОС, което представлява пречка стопанската дейност да се осъществява чрез търговско дружество. Ето защо предлагам да се създаде дружество по реда на чл.357 и сл. от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ между Община Хасково и „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, като общината предостави за осъществяване на стопанската дейност двата имота.

При гражданските дружества по ЗЗД, внесените от съдружник имоти се считат като такива за общо ползване за осъществяване на дейността на дружеството, без обаче да стават собственост на дружеството /чл.358, ал.2 от ЗЗД/, т.е. имотите няма да загубят своята собственост, а ще продължат да бъдат публична общинска собственост и по този начин няма да се наруши забраната по чл.7, ал.2 от ЗОС.

Доколкото със създаването на дружеството ще стартира развитието на стопанската дейност, ще са необходими парични средства за оборудването на имотите – поставяне на бариери, автомати за самотаксуване, камери за видеонаблюдение, касови апарати, пос терминали и др., както и разходи за външни услуги и разходи за заплати на персонала за първия месец. Ето защо предлагам освен имотите, общината да предостави на дружеството и парични средства в размер на 30 000 лв. Тези парични средства могат да бъдат заделени от резерва на общината за непредвидени/неотложни нужди. В същото време ноторно известно е, че паркингите са посещавани и тези парични средства ще бъдат възстановени на общината, чрез ежемесечните печалби, които общината ще получава от дейността на гражданското дружество.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Предварителното изпълнение на решението се налага с оглед защита на обществения интерес и необходимостта от предприемане на действия по стопанисване на общинските имоти, чийто договор за наем изтича на 03.09.2022 г.

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 51, ал. 2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Хасково реши:

1.Дава съгласие да бъде учредено дружество по реда на чл. 357 и следващите от Закона за задълженията и договорите между Община Хасково и „Тролейбусен транспорт“ ЕООД с ЕИК 836144261, с цел осъществяване на стопанска дейност по стопанисване и експлоатация на паркинги, чрез използването на имоти публична общинска собственост, отредени за паркинги, а именно: имот с идентификатор 77195.723.326 по КККР на гр. Хасково и имот с идентификатор 77195.722.65 по КККР на гр. Хасково и двата собственост на Община Хасково.

2.Дава съгласие, освен с описаните в т.1 имоти, Община Хасково да участва в дейността на дружеството и със средства в размер на 30 000 лв., които да бъдат за сметка на резерва на общината за непредвидени/неотложни нужди.

3.Оправомощава Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите законови действия за учредяване на дружество по реда на чл.357 и сл. от ЗЗД между Община Хасково и „Тролейбусен транспорт“ ЕООД.

4.На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 1 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!