Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА РЕШЕНИЕ № 28 ОТ 22.12.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от ДИНКО ТЕНЕВ –Зам.-кмет на община Хасково, Оправомощен съгласно Заповед № РД-206/11.03.2024г. на Кмета на Община Хасково

ОТНОСНО: Допълване на Решение №28 от 22.12.2023 г. на Общински съвет – Хасково.


Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В Общинската администрация Хасково е постъпило искане с вх. № 94С-200-6/24.10.2023г. от Станчо Петров, в качеството му на собственик на ПИ 77195.107.5 и ПИ 77195.107.6 по КК на гр. Хасково, м. „Кенана“ за одобряване на КПИИ за строеж: «СВО ПИ 77195.107.5 и ПИ 77195.107.6 по КК на гр. Хасково“, включващ парцеларен плана и план схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ по част водоснабдяване.

Във връзка с него е изготвена Докладна записка от Кмета на Община Хасково до Общински съвет - Хасково. На проведеното на 22.12.2023 г. заседание на Общински съвет - Хасково е разгледана горепосочената Докладна записка и е прието Решение №28/22.12.2023 г. на Общински съвет – Хасково. Впоследствие е представен коригиран парцеларен план с регистър на засегнатите имоти от проектното трасе. Видно от регистъра, част от трасето е проектирано в земеделска територия и засяга имоти от общинския поземлен фонд, както следва:  имот с идентификатор 77195.107.32 по КК на гр. Хасково с НТП дере, територия – земеделска, с площ на имота 0.563дка и площ на право на преминаване и ограничение на ползване 0.004дка и имот с идентификатор 77195.107.31 по КК на гр. Хасково с НТП полски път, територия – земеделска, с площ на имота 3.186 дка и площ на право на преминаване и ограниение на ползване 0.005дка

Във връзка с гореизложеното и разпоредбите на чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 62, ал.2 от АПК и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково реши: 

Допълва Решение №28/22.12.2023 г., прието на редовно заседание на Общински съвет - Хасково, състояло се на 22.12.2023 г., с което е изразено предварително съгласие за определяне на трасе за изграждане на водопровод за присъединяване на ПИ 77195.107.5 и ПИ 77195.107.6 по КК на гр. Хасково към водопроводната мрежа, като изразява предварително съгласие за проектното трасе, което е съгласно изработения парцеларен план и попада върху общински поземлен имот с идентификатор 77195.107.32 по КК на гр. Хасково с НТП дере, територия – земеделска, с площ на имота 0.563дка и площ на право на преминаване и ограничение на ползване 0.004дка и имот с идентификатор 77195.107.31 по КК на гр. Хасково с НТП полски път, територия – земеделска, с площ на имота 3.186 дка и площ на право на преминаване и ограниение на ползване 0.005дка.

 

ДИНКО ТЕНЕВ /п/

Зам.-кмет на община Хасково

Оправомощен съгласно Заповед № РД-206/11.03.2024г. на Кмета на Община Хасково

Последна промяна: 19 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!