Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2024 година и отдаване под наем на имоти -  публична общинска собственост

 

ДО                                                    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 Х А С К О В О

ДОКАЛДНА ЗАПИСКА

 

от  Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

Относно: Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2024 година и отдаване под наем на имоти -  публична общинска собственост.

                        

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Община Хасково разполага с имот, който може да бъде отдаден под наем. Същият следва да бъдат допълнени в приетата годишна програма за 2024 година.

Съгласно изискванията на ЗОС и Наредба за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет -  Хасково, публичната общинска собственост се отдава под наем чрез търг след решение на Общински съвет.

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет –Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.4, ал.2, , чл.8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет-Хасково:

І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2024 година и дава съгласие да бъде отдаден под наем имот -публична общинска собственост за срок до 10 /десет/ години:

1. С. Николово, общ. Хасково, стая от сграда кметство с. Николово, находяща се в УПИ XIV /четиринадесет/, кв. 14 /четиринадесет/по плана на с. Николово, с площ 16,00 кв.м.; месечен наем 15,00 лв. без ДДС, за пощенски клон.

ІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти - общинска собстеност.

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 21 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!