Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Допълнение към Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Приемане на годишните счетоводни отчети за 2021 г. на общинските търговски дружества

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

                               

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Приемане на годишните счетоводни отчети за 2021 год. на общинските търговски дружества

 

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         Съгласно чл.10, ал.1, т.17 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общинският съвет приема годишните счетоводни отчети на дружествата, чиито капитал е собственост на общината.

         На 25.07.2022 г. беше представен годишния счетоводен отчет за 2021 г. на „СБАЛО-Хасково“  ЕООД, изготвен от независим одитор.

         Годишният финансов отчет е на разположение в Общински съвет – Хасково.       

         Предвид изложеното, представям на вашето внимание финансовото състояние на „СБАЛО - Хасково“ ЕООД:

 

 „СПЕЦИАЛИЗИРАНА  БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ - ХАСКОВО“  ЕООД

 

         „СБАЛО - Хасково“ ЕООД е единственото лечебно заведение в Хасковска и Кърджалийска област, оказващо комплексна помощ в организацията, ръководството и извършването на профилактика, активно издирване, ранна диагностика, комплексно лечение, периодично наблюдение, палиативно лечение и подобряване качеството на живот на пациенти със злокачествени заболявания и преканцерози.

         „СБАЛО - Хасково“ ЕООД обслужва население от общо 384406 жители /за 2020г./ от Хасковска и Кърджалийска област.

         През 2021 г. дружеството се представлява и управлява от д-р Матей Матеев. Общата численост на персонала по щат е 82 човека, като в сравнение с предходната намалението е  с 8 бр.

         Структурата на „СБАЛО - Хасково“ ЕООД е изградена на функционално-блоков принцип, както следва:

 • Консултативно- диагностичен блок
 1. Регистратура
 2. Консултативни кабинети- хирургичен, кабинет по медицинска онкология, гинекологичен кабинет, дерматологичен и радиологичен кабинет, преданестезиологичен кабинет
 3. Отделения без легла
 4. Клинично- диагностично структури- Клинична лаборатория
 5. Регионален раков регистър и медицинска информация

 

 • Стационарен блок
 1. Отделение по медицинска онкология - 32 легла/ в т.ч. 2 легла за Палиативни грижи/ и 5 места за краткотраен престой
 2. Отделение по лъчелечение - 20 легла
 3. Отделение по хирургия в областта на онкологичните заболявания - 5 легла. В отделението се осъществява и дейност по анестезиология.
 • Административно- стопански блок
 • Аптека

 

         През 2021 г. в „СБАЛО-Хасково“ ЕООД са постъпили приходи  в размер на 10526 хил. лв., 9 652 хил. лв са от медицински услуги и 792 хил. лв. са други приходи /от тях 35 хил. лв. са приходи от финансирания/, приходи от провизиране на задълженията са 82 хил. лв. В сравнение с 2020 г. приходите са се увеличили с 958 хил. лв.

         Отчетените разходи за 2021 г. са в размер на 10423 хил. лв. или с 875 повече от предходната година и са разпределени,  както следва:

 • Разходи за заплати и осигуровки - 1 964 хил. лв.
 • Разходи за суровини и материали - 7 970 хил.лв.
 • Разходи за амортизация - 111 хил. лв.
 • Разходи за външни услуги - 240 хил. лв.
 • Финансови разходи и разходи за лихви - 76 хил. лв.
 • Други разходи - 54 хил. лв.
 • Разходи за данъци от печалбата – 8 хил. лв.

       адълженията на болницата за 2021 г. са в размер на 3 735 хил. лв. Това са задължения към фирми-доставчици - 3 474 хил. лв., задължения към персонал и осигурителни фондове - 174 хил. лв., данъчни задължения - 87 хил. лв.         Показатели за ликвидност:

      Ликвидността показва способността на дружеството да посреща текущите си задължения към доставчици, персонал, държава, да извършва своите текущи плащания към кредитори, да погасява своевременно краткосрочни задължения.

       Коефициент на обща ликвидност - 0,57 (текущи активи/ текущи пасиви - зад. до 1 г.) спрямо 0,59 за 2020 г.

    Коефициент на бърза ликвидност - 0,48 (текущи активи- МЗ/ текущи пасиви) спрямо 0,50 за 2020 г. За покриването на 1 лв. текущи задължения дружеството разполага с 0,48 лв. за отчетния период и 0,50 лв. за предходния период, като дружеството е намалило ликвидността си.

      Коефициентите за незабавна и абсолютна ликвидност са 0,04 и са намалили стойността през текущия период спрямо предходния период.

      Показателите за финансова автономност (коефициент на финансова автономност 0,327 и коефициент на задлъжнялост 3,054) показват, че дружеството през 2021 г. има ниска финансова автономност. Собственият капитал  не е достатъчен да покрие пасивите.

     Показателите за рентабилност показват, че през 2021 г. за един лев от нетния размер на приходите от продажба е реализирана 0,011 лв. печалба, от собствения капитал 0,084 лв., от пасивите 0,027 лв. и от използването на реалните активи 0,031 лв. печалба.

      „Специализирана болница за активно лечение по онкология- Хасково“ ЕООД приключва 2021 г. със счетоводно печалба  от 111 хил. лв.  

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

                                                РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.17 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет - Хасково реши:

 

1. Приема годишния счетоводен отчет за 2021 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково“ ЕООД - гр. Хасково

    

2.  Натрупаната печалба от 103 хил. лв. към 31.12.2021 г. да се отнесе в допълнителни резерви в капитала на дружеството.

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

  /Станислав Дечев/

Последна промяна: 22 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!