Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Вземане на решение за откриване на дарителска сметка с титуляр "Специализиране болница за активно лечение по онкологоия - Хасково" ЕООД - гр.Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за откриване на дарителска сметка с титуляр „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С рег.индекс: 53 С-712-4 от 04.07.2023 г. в Община Хасково е постъпила Докладна записка от д-р Матей Матеев - управител на “Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково, с която се иска разрешение да бъде открита дарителска сметка на дружеството с цел закупуване на медицинска апаратура.

В Докладната записка управителят посочва, че има редица запитвания от физически и юридически лица, относно желанието им да подпомогнат финансово дейността на лечебното заведение, като направят дарение под формата на парични средства в полза на дружеството. „СБАЛО – Хасково“ ЕООД е въвело вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване и управление на дарения. Съгласно тези правила, дарението се прави след като е подписан договор за дарение, при условията и реда на Закона за задълженията и договорите, който се подписва от управителя на лечебното заведение или от изрично упълномощено от него лице. В договора за дарение, освен данните на дарителя и на „СБАЛО – Хасково“ ЕООД, се посочва вида на дарението, неговата стойност и волята на дарителя за използване на дареното. Ползването, разходването и управлението на полученото дарение се извършва задължително съгласно волята на дарителя, когато има отразена воля в договора, при спазване изискванията на действащото законодателство и правилата за отчетността на дружеството. Всички дарения, направени в полза на „СБАЛО – Хасково“ ЕООД се вписват в електронен регистър, който се публикува на официалната интернет страница на болницата.

Откриването на дарителска сметка ще бъде с цел набиране на средства от физически и юридически лица за закупуване на нова специализирана медицинска апаратура за диагностика, лечение и профилактика на онкологични заболявания.

При събиране на необходимите суми, средствата по сметката ще бъдат изразходвани целево при спазване на законовите процедури и след представяне на всички документи, свързани със закупуването на медицинската апаратура.

От обслужващата дружеството банка „Уникредит Булбанк“ ЕАД, са предоставени условията и необходимите документи за откриване на Дарителска сметка. Доколкото се касае за специфична банкова сметка, за целта е необходимо да се представи Решение на Общински съвет.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.21 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково дава съгласието си управителят на “Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково да открие Дарителска сметка на дружеството в „Уникредит Булбанк“ ЕАД, с цел набиране на средства от физически и юридически лица за закупуване на нова специализирана медицинска апаратура за диагностика, лечение и профилактика на онкологични заболявания.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 2 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!