Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от заместник-председателя на Общински съвет - Хасково д-р Николай Николов относно: Отпускане на еднократна финансова помощ, съгласно Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от д-р Николай Николов – заместник- председател на Общински съвет – Хасково

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ, съгласно Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С рег. индекс: 94 Ю-1127 от 29.08.2023 г. в Общинска администрация Хасково е постъпило Заявление от ......... с молба за финансова помощ. Нуждае се от подкрепа, тъй като на 23 август 2023 г. става пожар в имота му предизвикан от съседи, които палят огън за варене на зимнина на двора си. При пожара, чиито пламъци обхващат и къщата на ................, изгаря изцяло покрива, а етажа на къщата става негоден за обитаване. Приложил е Акт за нарушение съставен на съседите, а също така и Служебна бележка от РСПБЗХ – Хасково.

.........................................................................................................................................................................................

В представеното мотивирано предложение и протокол до Общински съвет - Хасково, Комисията назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, изразява следното становище:

Случаят на ......................................................може да бъде разгледан като социален предвид на това, че къщата му е обхваната от пожар предизвикан в резултат на небрежност на съседите. Изгорял е целият покрив, а етажът на къщата става негоден за обитаване. Семейството е претърпяло имуществени щети и има нужда да бъде подпомогнато финансово, за да направи дома си годен за обитаване.

Комисията е взела решение случаят да бъде представен с мотивирано предложение за разглеждане от ПК по здравеопазване, екология и социални дейности към Общински Съвет – Хасково, която да определи размера на помощта.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение на Решенията:

С оглед съществуващия социален проблем, предварителното изпълнение е наложително, за да бъде възстановен опожарения дом и да бъде осигурен нормален живот на пострадалите лица.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е №:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на ......................... в размер на …. лева.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/д-р Николай Николов/

Последна промяна: 31 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!