Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от заместник-кмета на община Хасково относно: решение на Общински съвет за одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ - парцеларен план за ел.захранване

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от ДИНКО ТЕНЕВ – ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

Относно: Решение на Общински съвет за одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ – парцеларен план за ел. захранване, водоснабдяване, дъждовен канал и битов канал към ПИ 77195.214.4 по КК на гр. Хасково..

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание:

Искане с вх. №53П-623-6/03.06.2022г от «Практикер Ритейл» ЕООД, собственик на поземлен имот №77195.214.4 по КК на землище гр. Хасково, за одобряване на задание, съставено в условията на чл.125, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и допускане изработването на ПУП, съгласно изискванията на чл.59 от ЗУТ.

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.109, ал.2 и чл. 110, ал.1, т.5 от ЗУТ предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл.124б, ал.1 , от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ – парцеларен план със съответните план-схеми по чл.108 от ЗУТ за ел. захранване, водоснабдяване, дъждовен канал и битов канал към ПИ 77195.214.4 по КК на гр. Хасково.

 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

/Динко Тенев/

Последна промяна: 25 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!