Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от заместник-кмета на община Хасково Динко Тенев относно: Промяна на характера на собствеността от публична в частна върху общински поземлени имоти.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Динко Тенев – Заместник-кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Промяна на характера на собствеността от публична в частна върху общински поземлени имоти.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

На територията на Община Хасково дружеството „Енери БГ 1“ ЕООД, ЕИК 206027999 развива инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаични електроцентрали (ФтЕЦ), на индустриална система за съхранение на електроенергия, на електрическа подстанция, както и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електропреносната мрежа.

Инвестиционното намерение обхваща поземлени имоти („Имотите“), част от общинския поземлен фонд, в землищата на с. Книжовник и с. Долно Войводино, общ. Хасково.

Поземлен имот 37383.500.313, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, м. СЮВЕНЛИКА, вид собств. Общинска публична, площ 645 748 кв. м.;

Поземлен имот 37383.500.315, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, п.к. 6390, м. СЮВЕНЛИКА, площ 14 000 кв. м.;

Поземлен имот 37383.113.220, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, п.к. 6390, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, площ 240 486 кв. м.;

Поземлен имот 37383.503.132, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, п.к. 6390, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, площ 83 972 кв. м.;

Поземлен имот 22589.58.203, област Хасково, община Хасково, с. Долно Войводино, м. СЮВЕНЛИКА, площ 417 487 кв. м.

След влизането в сила на подробните устройствени планове за Имотите, от Дружеството е изявено желание, в съответствие с чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 62 от Закона за енергетиката (ЗЕ), да се учреди право на строеж върху Имотите. С Решение №844 от 17.03.2023 г., Общински съвет - Хасково е разпоредил да се учреди срочно възмездно право на строеж, на основание чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС и чл. 62, ал. 2 от ЗЕ.

В изпълнение на Решение №844 от 17.03.2023 г. е подписан договор за учредяване на право на строеж между Община Хасково и „Енери БГ 1“ ЕООД, ЕИК 206027999 от 03.05.2023 г.

С учредяването на правото на строеж бяха изпълнени всички предпоставки и изисквания на закона за промяна на предназначението на Имотите за неземеделски нужди. С Решение № КЗЗ-12/05.06.2023 г., т. 64 и т. 65 на Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието е взето положително решение за промяната на предназначението на Имотите. След заплащане на местната такса, определена с Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково, по силата на чл. 24, ал. 4 ЗОЗЗ, Решение № КЗЗ-12/05.06.2023 г., т. 64 и т. 65, е влязло в сила на 26.06.2023 г. Имотите са с променено предназначение и представляват урбанизирана територия, което е отразено и в кадастралната карта и кадастралните регистри.

Съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), собствеността на общините върху пасищата, каквито са били Имотите, е публична и може да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на пасищата по реда на ЗОС, в определените в ал. 3 случаи. Посоченото законово ограничение е залегнало и в разпоредбата на чл. 6, ал. 1 ЗОС, съгласно която имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 ЗОС, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост.

Законодателят свързва възможността за промяна на характера на общинската собственост от публична в частна единствено с промяна на нейното предназначение, очертано в чл. 3, ал. 2 ЗОС. Доколкото предназначението на Имотите е променено по предвидения в ЗСПЗЗ и ЗОЗЗ ред с влязло в сила решение на Комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ, то са налице предпоставките за приемане на решение по чл. 6, ал. 1 от ЗОС.

С решението, което взема Общинския съвет в качеството му на колективен орган на местното самоуправление по промяна статута на имота от публична в частна общинска собственост, същият упражнява властническа компетентност по управление на имота – общинска собственост, който и по своето предназначение подлежи на специален режим на управление.

Промяната на предназначението на имота представлява сложен фактически състав, първият елемент от който е административен акт – решение по промяна предназначението. Вторият елемент е актуването му като частна общинска собственост.

Предвид гореизложеното, Решение № КЗЗ-12/05.06.2023 г., т. 64 и т. 65 на Комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ за промяна на предназначението на Имотите и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 ЗОС, във връзка с чл. 25, ал. 1 ЗСПЗЗ, предлагам Общинският съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 25, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Хасково

Р Е Ш И:

Обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 37383.500.313, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, м. СЮВЕНЛИКА, вид собств. Общинска публична, площ 645 748 кв. м.;

Обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 37383.500.315, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, п.к. 6390, м. СЮВЕНЛИКА, площ 14 000 кв. м.;

Обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 37383.113.220, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, п.к. 6390, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, площ 240 486 кв. м.;

Обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 37383.503.132, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, п.к. 6390, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, площ 83 972 кв. м.;

Обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 22589.58.203, област Хасково, община Хасково, с. Долно Войводино, м. СЮВЕНЛИКА, площ 417 487 кв. м.;

За промяната във вида на собствеността да се съставят актове за общинска собственост по реда на Глава VII от Закона за общинската собственост.

Възлага на Кмета на община Хасково да осигури извършването на всички действия по промяна вида на собствеността на имотите по т. 1-5 и изпълнение на настоящото решение.

На основание чл.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Хасково и на Областния управител на област Хасково в 7-дневен срок от приемането му.

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му по реда Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – Хасково.

 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА

ОБЩИНА ХАСКОВО:

/Динко Тенев/

Последна промяна: 31 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!