Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от заместник-кмета на община Хасково Динко Тенев относно: закриване на второстепенен разпоредител "Дневни центрове за деца и пълнолетни лица с увреждания" и промяна в обхвата на второстепенен разпоредител "Социални услуги в общността".

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от ДИНКО ТЕНЕВ – заместник-кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Закриване на второстепенен разпоредител „Дневни центрове за деца и пълнолетни лица с увреждания“ и промяна в обхвата на Второстепенен разпоредител „Социални услуги в общността“

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С Решение №228 от 27.11.2020 г. на Общински съвет – Хасково е открит Второстепенен разпоредител „Дневни центрове за деца и пълнолетни лица с увреждания“ с обхват Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания.

Съгласно решение № 559 от 25.03.2022 г. на Общински съвет - Хасково в обхвата на второстепенен разпоредител с бюджети „Социални услуги в общността“(СУО) влизат следните социални услуги:

Домашен социален патронаж;

ЦНСТ за деца без увреждания;

ЦНСТ за деца и младежи с увреждания 1

ЦНСТ за деца и младежи с увреждания 2;

Дневен център за стари хора;

Лични асистенти по Закона за личната помощ – щатен персонал;

Асистентска подкрепа – щатен персонал

На основание чл. 25, ал.2, т. 7, чл. 29, ал.3, т.3, чл. 64, ал.1 и ал. 3, т. 1, във връзка с ал.2 от Закона за социалните услуги и чл.91, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги със Заповед № РД-04-34/31.05.2022 г. на Кмета на община Хасково е обявен конкурс за възлагане на частен доставчик управлението на следните социални услуги:

Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (№1 и №2),

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Дневен център за деца и младежи с увреждания и

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Социалните услуги са включени в обхватите на второстепенните разпоредители – СУО и „Дневни центрове за деца и пълнолетни лица с увреждания“. Съгласно сключеният договор за публично-частно партньорство за възлагане предоставянето на социални услуги с рег. № 222/05.08.2022 г., управлението на социалните услуги от частния доставчик влиза в сила от 01.09.2022 г.

Предвид гореизложеното са необходими следните промени:

Закриване на второстепенен разпоредител „Дневни центрове за деца и пълнолетни лица с увреждания“

Промяна в обхвата на Второстепенен разпоредител „Социални услуги в общността“, считано от 01.09.2022 г. както следва:

Домашен социален патронаж;

Дневен център за стари хора;

Лични асистенти по Закона за личната помощ – щатен персонал;

Асистентска подкрепа – щатен персонал;

Мотиви за допускане на предварителното изпълнение: Предварителното изпълнение се налага с оглед защита на обществения интерес и необходимостта от закриване на второстепенния разпоредител, считано от 01.09.2022 г.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.25, ал.1 от Закона за социалните услуги, Общински съвет - Хасково:

1.Закрива второстепенен разпоредител „Дневни центрове за деца и пълнолетни лица с увреждания“, считано от 01.09.2022 г.

2.Променя обхвата на второстепенен разпоредител „Социални услуги в общността“, считано от 01.09.2022 г., както следва:

Домашен социален патронаж;

Дневен център за стари хора;

Лични асистенти по Закона за личната помощ – щатен персонал;

Асистентска подкрепа – щатен персонал;

3.Възлага на Кмета на Община Хасково да извърши последващи действия по изпълнение на Решението.

4.На основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

ДИНКО ТЕНЕВ

Заместник-кмет на Община Хасково

Последна промяна: 25 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!