Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от заместник-кмета на община Хасково Динко Тенев относно: връщане за ново обсъждане на Решение №692 от 29.07.2022 г. на Общински съвет - Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Динко Тенев – Заместник-кмет на община Хасково

 

ОТНОСНО: Връщане за ново обсъждане на Решение №692 от29.07.2022 г. на Общински съвет – Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С Решение №692 от 29.07.2022 г. Общински съвет – Хасково предостави право на безвъзмездно ползване на Фондация „Х и Д Джендър перспективи“, за имот – частна общинска собственост, представляващ: помещения №6, №7, №8, №9 и №10 с обща площ от 87 кв. м., находящи се на четвърти етаж от сграда на ул. „Ивайло“ № 1 в гр. Хасково, със срок на ползване 5 (пет) години.

Всички разходи, свързани с текущата поддръжка на имота и експлоатационните разходи са за сметка на ползвателя.

Възложено бе на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване на описаните помещения в решението.

С писмо рег.индекс: 06-25-32#6 от 11.08.2022 г. Областният управител на област Хасково връща за ново обсъждане Решение №692 на Общински съвет – Хасково, прието с Протокол №31 от проведеното редовно заседание на 29.07.2022 г.

В мотивите за връщане на решението е посочено, че съгласно изискванията на чл.39, ал.4 от ЗОС, изискуемият кворум за приемане на решения за безвъзмездно право на ползване без търг или конкурс, e с мнозинство две трети от общия брой на съветниците. В настоящият случай решението е прието при положително гласували „за“ – 26 от присъстващите съветници. Общият брой на общинските съветници при Общински съвет – Хасково е 41. За да бъде спазено законовото изискване, броят на положително гласувалите трябва да бъде 28, а не 27, както е посочил Областният управител на област Хасково.

Предвид посоченото обстоятелство, Областният управител на област Хасково връща за ново обсъждане Решение №692 на Общински съвет – Хасково, прието на редовно заседание, проведено на 29.07.2022 г.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.70, ал.1 и ал.7 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково:

1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на Фондация „Х и Д Джендър перспективи“, за имот – частна общинска собственост, представляващ: помещения №6, №7, №8, №9 и №10 с обща площ от 87 кв. м., находящи се на четвърти етаж от сграда на ул. „Ивайло“ № 1 в гр. Хасково, със срок на ползване 5 (пет) години.

2. Всички разходи, свързани с текущата поддръжка на имота и експлоатационните разходи са за сметка на ползвателя.

3. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване на описаните помещения в т.1 от решението.

 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

/Динко Тенев/

Последна промяна: 25 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!