Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от заместник-кмета на община Хасково Динко Тенев относно: приемане на Стратегия за развитието на образованието в община Хасково 2022-2027 г. и План за изпълнение на Стратегията за периода 2022-2024 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Динко Тенев – Заместник - кмет на Община Хасково

 

Относно: Приемане на Стратегия за развитие на образованието на Община Хасково 2022 -2027 г. и План за изпълнение на Стратегията за периода 2022-2024 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В резултат на целенасочените усилия на община Хасково за подобряване на образованието в общината, както и с оглед на постигането на националните цели в сферата на образованието определени в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Р България (2021-2030), приключи процеса по разработването на “Стратегия за развитие на образованието в община Хасково 2022-2027”.

Стратегията ще послужи за планиране на дейностите и ресурсите на общината и ключовите й партньори по отношение на образованието през следващите пет години. Освен това ще помогне за това всички участници в сферата на образованието в общината, както и всички заинтересовани страни, да имат обща визия за развитието на сектора със съпътстващи цели, приоритетни дейности и индикатори за успех, които да съответстват на нуждите на местните власти, население и бизнес.

Стратегическият документ е резултат от задълбочен преглед на наличните данни за образованието и социално икономическото развитие на общината, провеждането на фокус групи и интервюта с представители на училища, детски градини, родители, РУО и НПО, анкетно проучване и проучване на добри практики от други български общини.

Стратегията за образованието изразява разбирането на Община Хасково и на заинтересованите страни за приоритетното значение на образованието за гражданите, обществото и развитието на града, за подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението, осъвременяване на системата на образование и осигуряване на нейната адаптивност спрямо потребностите на пазара на труда, модернизиране на образователната среда.

Към Стратегията е разработен и План за изпълнението ѝ за първите две години. В него са заложени макро индикатори и целеви стойности, конкретни дейности по приоритетни области и индикатори за напредък, партньори, индикативен бюджет, график за изпълнението на плана.

С цел запознаване с Проекта на Стратегия за развитие на образованието на Община Хасково 2022-2027, същият е достъпен на интернет страницата на общината - https://www.haskovo.bg/bg/strategiya-za-razvitie-na-obrazovanieto-v-obshtina-haskovo .

Стратегията е обсъдена и съгласувана със заинтересованите организации и партньори, както и граждани, които имат отношение към развитието на образованието в Общината.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

I. На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Стратегия за развитие на образованието на Община Хасково 2022 - 2027 г. и План за изпълнение на Стратегията за периода 2022-2024 г.

II. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия по изпълнение на т. I от решението.

 

ДИНКО ТЕНЕВ

Заместник - кмет на Община Хасково

 

Изготвил: Йорданка Иванова - Началник отдел ОКМДС

Последна промяна: 25 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!