Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от заместник-кмета на община Хасково Динко Тенев относно: приемане на годишния счетоводен отчет за 2021 г. на "СБАЛО - Хасково" ЕООД - град Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Динко Тенев – Заместник-кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Приемане на годишния счетоводен отчет за 2021 год. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Съгласно чл.10, ал.1, т.17 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общинският съвет приема годишните счетоводни отчети на дружествата, чиито капитал е собственост на общината.

на Вашето внимание годишния счетоводен отчет за 2021 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково“ ЕООД, заверен от независим одитор. Годишният счетоводен отчет на дружеството е на разположение в Общински съвет – Хасково.

От представения финансов отчет е видно следното:

„СБАЛО - Хасково“ ЕООД е единственото лечебно заведение в Хасковска и Кърджалийска област, оказващо комплексна помощ в организацията, ръководството и извършването на профилактика, активно издирване, ранна диагностика, комплексно лечение, периодично наблюдение, палиативно лечение и подобряване качеството на живот на пациенти със злокачествени заболявания и преканцерози.

„СБАЛО - Хасково“ ЕООД обслужва население от общо 384406 жители /за 2020г./ от Хасковска и Кърджалийска област.

През 2021 г. дружеството се представлява и управлява от д-р Матей Матеев. Общата численост на персонала по щат е 82 човека, като в сравнение с предходната намалението е с 8 бр.

Структурата на „СБАЛО - Хасково“ ЕООД е изградена на функционално-блоков принцип, както следва:

Консултативно- диагностичен блок

Регистратура;

Консултативни кабинети- хирургичен, кабинет по медицинска онкология, гинекологичен кабинет, дерматологичен и радиологичен кабинет, преданестезиологичен кабинет;

Отделения без легла;

Клинично- диагностично структури- Клинична лаборатория;

Регионален раков регистър и медицинска информация.

Стационарен блок

Отделение по медицинска онкология - 32 легла/ в т.ч. 2 легла за Палиативни грижи/ и 5 места за краткотраен престой;

Отделение по лъчелечение - 20 легла;

Отделение по хирургия в областта на онкологичните заболявания - 5 легла. В отделението се осъществява и дейност по анестезиология.

Административно- стопански блок

Аптека

През 2021 г. в „СБАЛО-Хасково“ ЕООД са постъпили приходи в размер на 10526 хил. лв., 9 652 хил. лв. са от медицински услуги и 792 хил. лв. са други приходи /от тях 35 хил. лв. са приходи от финансирания/, приходите от провизиране на задълженията са 82 хил. лв. В сравнение с 2020 г. приходите са се увеличили с 958 хил. лв.

Отчетените разходи за 2021 г. са в размер на 10423 хил. лв. или с 875 повече от предходната година и са разпределени, както следва:

Разходи за заплати и осигуровки - 1 964 хил. лв.

Разходи за суровини и материали - 7 970 хил.лв.

Разходи за амортизация - 111 хил. лв.

Разходи за външни услуги - 240 хил. лв.

Финансови разходи и разходи за лихви - 76 хил. лв.

Други разходи - 54 хил. лв.

Разходи за данъци от печалбата – 8 хил. лв.

на болницата за 2021 г. са в размер на 3 735 хил. лв. Това са задължения към фирми-доставчици - 3 474 хил. лв., задължения към персонал и осигурителни фондове - 174 хил. лв., данъчни задължения - 87 хил. лв. Показатели за ликвидност:

Ликвидността показва способността на дружеството да посреща текущите си задължения към доставчици, персонал, държава, да извършва своите текущи плащания към кредитори, да погасява своевременно краткосрочни задължения.

Коефициент на обща ликвидност - 0,57 (текущи активи/ текущи пасиви - зад. до 1 г.) спрямо 0,59 за 2020 г.

Коефициент на бърза ликвидност - 0,48 (текущи активи- МЗ/ текущи пасиви) спрямо 0,50 за 2020 г. За покриването на 1 лв. текущи задължения дружеството разполага с 0,48 лв. за отчетния период и 0,50 лв. за предходния период, като дружеството е намалило ликвидността си.

Коефициентите за незабавна и абсолютна ликвидност са 0,04 и са намалили стойността през текущия период спрямо предходния период.

Показателите за финансова автономност (коефициент на финансова автономност 0,327 и коефициент на задлъжнялост 3,054) показват, че дружеството през 2021 г. има ниска финансова автономност. Собственият капитал не е достатъчен да покрие пасивите.

Показателите за рентабилност показват, че през 2021 г. за един лев от нетния размер на приходите от продажба е реализирана 0,011 лв. печалба, от собствения капитал 0,084 лв., от пасивите 0,027 лв. и от използването на реалните активи 0,031 лв. печалба.

болница за активно лечение по онкология- Хасково“ ЕООД приключва 2021 г. със счетоводна печалба от 111 хил. лв.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.17 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет - Хасково реши:

1. Приема годишния счетоводен отчет за 2021 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково“ ЕООД - гр. Хасково.

2. Формираната печалба от 103 хил. лв. за 2021 г. да се отнесе в допълнителни резерви в капитала на дружеството.

 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

/Динко Тенев/

Последна промяна: 25 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!