Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от заместник-кмета на община Хасково Динко Тенев относно: предоставяне на предварително съгласие за промяна предназначението , за изработване на подробен устройствен план, за определяне на площадки и трасета, за извършване на изменение на

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от Динко Тенев – заместник-кмет на община Хасково

 

Относно: Предоставяне на предварително съгласие за промяна предназначението, за изработване на подробен устройствен план, за определяне на площадки и трасета, за извършване на изменения на кадастралната карта и кадастралните регистри и за учредяване на право на строеж по отношение на поземлени имоти от общинския поземлен фонд

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С Решение № 155 от 28.08.2020 г. на Общински съвет гр. Хасково, което е влязло в законна сила, на „Енери Бг 1“ ЕООД, ЕИК 206027999 е дадено предварително съгласие за учредяване на право на строеж върху следните поземлени имоти:

37383.500.104, 22589.58.18, 22589.58.191, 37383.113.138, 37383.113.195, 37383.503.120, 37383.113.196, 37383.113.119, 37383.113.126, 37383.113.136, 37383.113.142, 37383.113.1, 37383.113.3, 37383.114.164, 37383.114.153, 37383.114.1, 37383.114.158, 37383.115.159 и 37383.115.1.

Това решение на Общински съвет Хасково е взето вследствие на постъпило в Община Хасково инвестиционно намерение от „Енери Бг 1“ ЕООД за изграждане на фотоволтаични електроцентрали (ФтЕЦ), на индустриална система за съхранение на електроенергия, както и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение в имоти от общинския поземлен фонд. В резултат на направени изменения на кадастралната карта по отношение на границите на първоначалните имоти, посочени по-горе, са образувани нови поземлени имоти, в които ще се реализира инвестиционното намерение в по-малък обхват от първоначално заявения.

С решение № 546 от 11.02.2022 г. на Общински съвет – гр. Хасково е допуснато изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за новообразуваните имоти. С удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и съгласуване на проект на подробен устройствен план – план за регулация за ПИ кадастрален идентификатор 37383.500.302 е предвидено разделянето му и образуването на ПИ с проектен идентификатор 37383.500.307 и ПИ с проектен идентификатор 37383.500.308. Освен посочените изменения в обхвата на поземлените имоти, в които ще се осъществи строителството на ФЕЦ, в хода на реализация на инвестиционното намерение на дружеството са възникнали пречки, свързани с пандемичната обстановка от Ковид – 19 и наложените ограничения, както и затрудняване работата на отделни институции и административни органи във връзка с поредицата от предсрочни парламентарни избори през 2021 г. С писмо рег.индекс 53 Е-873-2/11.8.2022г. и във връзка с горепосочените причини е постъпила молба от „Енери БГ 1“ ЕООД за даване на предварително съгласие от Общински съвет за промяна предназначението на земята, предварително съгласие за определяне на площадка и/или трасе, предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план и за учредяване на възмездно право на строеж без провеждане на търг или конкурс на новообразуваните имоти за срок от 1 година.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 и чл. 22 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 1, ал. 3, т. 1, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 6а, т. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи, чл. 25, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи, чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, чл. 53а от Закона за кадастъра и имотния регистър и чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката, Общински съвет – Хасково

Р Е Ш И:

1. Дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж, на основание чл. 37, ал. 4, т. 4 ЗОС, във връзка с чл. 62, ал. 2 ЗЕ – без търг или конкурс в полза на „Енери БГ 1“ ЕООД, ЕИК 206027999 за изграждане на фотоволтаични електроцентрали (ФтЕЦ), на електрическа подстанция, на индустриална система за съхранение на електроенергия, както и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение върху:

Поземлен имот 37383.113.220, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, п.к. 6390, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 240486 кв. м., стар номер 000138;

Поземлен имот 37383.113.213, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, п.к. 6390, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 642138 кв. м, стар номер 000119;

Поземлен имот 37383.113.216, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, п.к. 6390, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 91932 кв. м, стар номер 000138;

Поземлен имот 37383.503.132, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, п.к. 6390, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 83972 кв. м.;

Поземлен имот 37383.113.198, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, п.к. 6390, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 651156 кв. м, стар номер 000126;

Поземлен имот 37383.500.302, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, м. СЮВЕНЛИКА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 663463 кв. м, стар номер 000104, включително върху имотите, които ще бъдат образувани след одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 37383.500.302, а именно Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.500.307, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, м. СЮВЕНЛИКА, с проектна площ от 649463 кв.м. и Поземлен имот с проектен идентификатор 37383.500.308, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, м. СЮВЕНЛИКА, с проектна площ от 14000 кв.м.;

Поземлен имот 22589.58.203, област Хасково, община Хасково, с. Долно Войводино, м. СЮВЕНЛИКА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 417487 кв. м, стар номер 000018, 000191, 22589.58.18, 22589.58.191;

1.1. Учредяването на право на строеж в полза на „Енери БГ 1“ ЕООД да се извърши при влязъл в сила подробен устройствен план за земите, на основание чл. 29, ал. 3 ЗОЗЗ и преди окончателната промяна на предназначението на земеделската земя, на основание чл. 25, ал. 7 ЗСПЗЗ.

2. Дава предварително съгласие да се промени предназначението на поземлените имоти, описани в т. 1, на основание чл. 25 ЗСПЗЗ, във връзка с §6а от ПЗР на ЗОЗЗ, за изграждане на обекти на техническата инфраструктура – фотоволтаични електроцентрали с цел производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, електрическа подстанция, система за съхранение на електроенергия и прилежащата им инфраструктура.

2.1. Промяната на предназначението на Имотите да се извърши при спазване на условията и по реда на ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ, ЗСПЗЗ, ЗУТ и приложимите законови и подзаконови нормативни актове.

2.2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – 12 месеца от влизане в сила на настоящото решение.

3. Дава предварително съгласие, на основание чл. 25, ал. 6 ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 29, ал. 1 ЗОЗЗ, за изработване на подробен устройствен план, предвиждащ изграждането на обекти на техническата инфраструктура – фотоволтаични електроцентрали и подстанция в поземлените имоти, описани в т. 1, както и на подробни устройствени планове, предвиждащи изграждането на прилежащата към основните обекти техническа инфраструктура, включително парцеларни планове за осигуряване на транспортен достъп, за подземни и/или въздушни електропроводи, както и комуникационно-транспортни планове и схеми и други необходими планове и схеми във връзка с реализирането на инвестиционното намерение, ако такива са необходими. Дава съгласие на основание чл. 124а, ал. 1 ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал. 5 ЗУТ, възлагане на изработването на проектите за подробни устройствени планове да се извърши от „Енери БГ 1“ ЕООД.

3.1. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – 12 месеца от влизане в сила на настоящото решение.

4. Дава съгласие, на основание чл. 30, ал. 3 ППЗОЗЗ, за определяне на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначение на поземлените имоти, описани в т. 1. Площадките и/или трасетата за проектиране да се утвърдят на „Енери БГ 1“ ЕООД.

5. Дава съгласие за извършване на изменения на кадастралната карта и кадастралните регистри, в това число разделяне и обединяване, по отношение на имотите от общинския поземлен фонд по т. 1, включително и на имотите, образувани от тях.

6. Дава съгласие Кмета на община Хасково, при необходимост, да упълномощи инвеститора във връзка с приложимите процедури по ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ, ЗСПЗЗ, ЗУТ и приложимите законови и подзаконови нормативни актове, както и за получаване на удостоверения от компетентните администрации във връзка с имотите по точка 1.

На основание чл. 22 ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Хасково и на Областния управител на област Хасково в 7-дневен срок от приемането му. Решението подлежи на оспорване по реда Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – Хасково.

 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

/Динко Тенев/

Последна промяна: 25 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!