Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от заместник-кмета на община Хасково Динко Тенев относно: Подписване на партньорски споразумения за целите на подготовката и изпълнението на предложения за изпълнение на инвестиция, с които община Хасково кандидатства

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Динко Тенев – Заместник-кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Подписване на партньорски споразумения за целите на подготовката и изпълнението на предложения за изпълнение на инвестиция, с които Община Хасково кандидатства за предоставяне на средства чрез подбор по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Хасково е в процес на подготовка на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“ от План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на Република България. Съгласно одобрения План за възстановяване и устойчивост на Република България, инвестицията за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд е в областта на стълб „Зелена България“, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“.

Основната цел на процедурата за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради. Специфични цели на инвестицията за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд са:

- подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;

- достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;

- стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;

- ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;

- намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;

- подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

Крайни получатели по настоящата процедура са Сдружения на собствениците, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради, в които самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.

Предложения за изпълнение на инвестиция по процедурата могат да бъдат подавани само в партньорство с общината, на територията на която се намира сградата. Общинската администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му пред Структурата за наблюдение и докладване. В настоящата схема е допустимо една общинска администрация да участва с повече от едно проектно предложение, при условие, че не е за една и съща сграда/блок-секция/група от блок-секции. В едно проектно предложение не може да бъде включена повече от една сграда.

Съгласно чл.59 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общините могат да си сътрудничат помежду си, с органи на изпълнителната власт, с юридически или физически лица и да създават сдружения, чрез които да постигат цели от взаимен интерес и на които да възлагат изпълнението на дейности, произтичащи от техните правомощия. Разпоредбите на чл.61 от същия закон определят, че общинското сътрудничество се осъществява на основата на подписано споразумение за сътрудничество, което се одобрява от общинския съвет, както и обхвата и задължителните елементи на споразумението.

В тази връзка, и в съответствие с обявените условия на процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, е необходимо подписване на партньорски споразумения между Община Хасково и Сдруженията на собствениците – крайни получатели, които са подали Заявление за участие в процедурата, ведно с всички документи към него, отговарят на изискванията на процедурата и на условията за допустимост, с цел уточняване на правата и задълженията на страните в хода на кандидатстването и изпълнението на предложението за изпълнение на инвестиция по ПВУ.

В насоките за кандидатстване по процедурата е предвидено, че набирането на проектни предложения за изпълнение на инвестиции по етап първи от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, с интензитет на безвъзмездната финансова помощ - 100 % от допустимите разходи, приключва на 31.05.2023 г.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Предварителното изпълнение на решението се налага с оглед защита на обществения интерес и необходимостта от предприемане на незабавни действия за подписване на споразуменията за партньорство и обезпечаването на възможността за участие на сдруженията в процедурата по енергийно обновяване на жилищния сграден фонд.

На основание гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8. и т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2, т. 6 и чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА, и съгласно насоките за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд- етап I“, инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ по компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, Общински съвет – Хасково реши:

1. Одобрява приложения проект на споразумение за партньорство.

2. Дава съгласие Кмета на Община Хасково да сключи споразумения със Сдруженията на собствениците – крайни получатели, които са подали Заявление за участие в процедурата, ведно с всички документи към него, отговарят на изискванията на процедурата и на условията за допустимост по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“.

3. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Общински съвет- Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

Приложение: Проект на споразумение за партньорство.

 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА

ОБЩИНА ХАСКОВО:

/Динко Тенев/

 

Съгласували:

Ваня Христова – ДД ЕНППЕ

Христина Ванчева - юрисконсулт

Изготвил: Надежда Иванова – гл. експерт ЕНПП

Файлове

Последна промяна: 18 Май 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!