Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от заместник-кмета на община Хасково Динко Тенев относно: Отчуждаване на част от имот - частна собственост на физическо лице.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Динко Тенев – Зам. кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Отчуждаване на част от имот – частна собственост на физическо лице.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Хасково е постъпило заявление с рег. Индекс №94 Т-3465-3/18.10.2022г. от Тодор Христов като собственик на Поземлен имот с идентификатор 77195.702.226, находящ се на ул. „Д-р Георги Китов“ № 186 в кв.1024, ж.р.“Кенана“ по КК на гр.Хасково, с което се иска да бъде одобрен ПУП- план за регулация и изменение на плана за улична регулация за поземлен имот с идентификатор 77195.702.226. Поземлен имот с идентификатор 77195.702.226 попада в кв.1024 по плана на ж.р.“Кенана“ по КК на гр.Хасково, за която територия има одобрен план за улична регулация с Решение № 275/ 06.03.2009 г. на Общински съвет – Хасково, влязло в сила на 30.05.2010 г. Със Заповед №2185/17.12.2021 г. на Кмета на Община Хасково е разрешено изработване на ПУП- план за регулация и изменение на плана за улична регулация за поземлен имот с идентификатор 77195.702.226, находящ се на ул. „Д-р Георги Китов“ № 186 в кв.1024, ж.р.“Кенана“ по КК на гр.Хасково. С плана за регулация до северозападната граница на поземлен имот с идентификатор 77195.702.226 по КК на гр. Хасково е предвидена улица с ширина 6.00 м за осигуряване на транспортен достъп и лице на имота към улица. Съгласно действащия регулационен план на ж.р.“Кенана“ уличната регулация за имота не е приложена. След представяне на становище на Дирекция "Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции" при Община Хасково за наличие на условията на чл.205, т.1 от ЗУТ , Община Хасково образува отчуждително производство по реда на Закона за общинската собственост, предвид наличието на влязъл в сила ПУП-план за улична регулация, одобрен с решение Решение № 275/ 06.03.2009 г. на Общински съвет - Хасково. Съгласно предвижданията на плана за улична регулация от Поземлен имот с идентификатор №77195.702.226 по КК на гр.Хасково, ж.р.“Кенана“, се отчуждават 7 кв.м. към новопроектирана улица с идентификатор №77195.702.1(о.т. 187 до о.т. 189) по КК на гр.Хасково . За целта, според чл. 21 , ал.1 от ЗОС се налага отчуждаване на част от имот – частна собственост на физическо лице за задоволяване на общински нужди , които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) и поради факта ,че предвидената улична регулация преминава през неговия имот .

Във връзка с откриване на производство по отчуждаване на част от имот – частна собственост на физическо лице, съгласно чл.22 , ал. 3 от ЗОС е изготвена експертна оценка от лицензиран оценител на имоти. Общата пазарната оценка на тази част от имота е 155,00 лв. и е в общ размер на средствата необходими за отчуждаването. На отчуждаване подлежи следната част от имота - 7 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 77195.702.226 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 942,00 кв.м., собственост на Тодор  Христов при цена 155,00 лв.

Предвид горното предлагам на Общински съвет – Хасково да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21 , ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА , във връзка с чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.205, т.1 от ЗУТ Общински съвет Хасково открива процедура за отчуждаване на следният частен имот:

1.Част от поземлен имот с идентификатор 77195.702.226 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 942,00 кв.м., площ за отчуждаване 7,00 кв.м. ,имота е собственост на Тодор  Христов при цена 155,00 лв.

Определя начин на обезщетение на собственика – парично. Придобитият имот ще бъде със статут на публична общинска собственост за прилагане на улична регулация чрез новопроектирана улица с идентификатор №77195.702.1 (о.т. 187 до о.т. 189) по КК на гр. Хасково), находяща се в ж.р.“Кенана“, гр. Хасково , Община Хасково“.

 

ДИНКО ТЕНЕВ

Зам.Кмет на Община Хасково

 

Изготвил: Христо Неде

Последна промяна: 18 Май 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!