Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от заместник-кмета на община Хасково Динко Тенев относно: изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, състоянието на общинския съвет и капиталовата програма на община Хасково към 31.12.2021 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Динко Тенев – Зам.-кмет на Община Хасково

 

Относно: Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, състоянието на общинския дълг и капиталовата програма на Община Хасково към 31.12.2021 г.

Общинският бюджет за 2021 г., бе приет с Решение № 285 от 26.02.2021 г. на Общински съвет в размер на 104 642 021 лв.

През периода от началото на годината до края на годината бюджета на община Хасково претърпя промени, както на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 6 от Закона за публичните финанси с постановления на Министерския съвет и последвали писма от Министерството на финансите, така и от други целеви трансфери от министерства и ведомства. В резултат утвърденият план на бюджета за 2021 г. достигна 119 344 529 лв. или ръст за дванадесетте месеца с 14.05 %. В резултат на всички корекции изпълнението на бюджета на Община Хасково към 31.12.2021 г. е в следния вид:

І. ПРИХОДИ

Приходите по бюджета на Община Хасково се категоризират на местни и държавни, като последните се формират от трансфери от ЦБ и приходите по делегираните бюджети на второстепенните разпоредители.

1.Държавни приходи

През периода в държавни дейности са получени приходи в размер на 958 893 лв. от продажби на стоки, услуги и продукция, наеми на имущество и земя, използване на общежития, застрахователни обезщетения, дарения и други общински такси. Значителни приходи са генерирани от разпоредител „Социални услуги в общността“ по подпараграф 36-19 в размер на 554 544 лв. Процентното изпълнение е 106.08 %. За същия период на предходната година събраните средства са в размер на 641 220 лв.

ПРИХОДИ

План                                                Бюджет 2021 г.             Отчет към 31.12.2021 г.       % с/мо план           Отчет към 31.12.2020г.

Приходи от собственост в т.ч.          261 317                            276 893                            105.96 %                          223 176

Продажба на стоки и услуги               55 642                             56 441                             101.44 %                           29 344

Наем имущество и земя                   205 675                           220 452                             107.19 %                          193 832

Общински такси в т.ч. от                   78 653                              71 989                                91.53 %                            74 348

Ползване на общежития                   45 328                             38 679                                 85.33 %                           45 389

Други общински такси                       33 325                             33 310                                 99.96 %                           28 959

Глоби, санкции и наказателни лихви    647                                  647                                 100.00 %                          3 477

Други приходи                                  558 956                           564 005                                 100.90 %                       336 075

Внесен ДДС и др.данъци                (-) 3 763                          (-) 6 770                                 179.91 %                       (-) 7 293

Помощи и дарения                              8 029                             52 129                                  649.26 %                         11 437

Общо:                                                903 029                           958 893                                 106.08 %                         641 220

2.Местни приходи

Изпълнието на утвърдения план е 106.78 %, при заложени приходи от 27 730 687 лв. към края на четвъртото тримесечие на 2021 г. са отчетени 29 610 574 лв. За сравнение през същия период на 2020 г. са получени 25 209 152лв., при уточнен план на местните приходи 25 014 837 лв. – 100.78%. Не се наблюдава прекомерно отрицателно влияние на ковид-кризата върху общинските финанси, въпреки наличието на известни спадове. Ръстът в генерираните приходи от продажби на стоки и услуги спрямо предходните години в основната си част се дължи на функционирането на новото общинско предприятие «Обреден дом».

Абослютната стойност на разликата по общите приходи от местни дейности спрямо предходната година е в размер на 4 401 422 лв. повече.

Имуществени и други данъци

Отчетените до края на 2021 г. имуществени данъци и други данъци са в размер на 12 068 236 лв., при планирани 11 358 100 лв.- 106,25 %. Генерираните приходи от данък върху таксиметровия превоз са в размер на 75 315 лв., които са част от патентния данък. Допълнително бяха предоставени на община Хасково от държавния бюджет компенсации за намалените ставки на този вид приход съгласно ЗДБРБ за 2021 година.

За сравнение за същия период на 2020 г. са отчетени 10 755 021 лв., при първоначален план от 10 850 000 лв. – 99,12 %.

Изпълнението на отделните видове данъци е както следва:

ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ               План Бюджет 2021 г.            Отчет към 31.12.2021г.           % с/мо план           Отчет към 31.12.2020г.

Патентен данък                                                      225 000                                       207 706                               92.31 %                         244 884

Имуществени данъци в т.ч.                               11 133 000                                  11 860 123                             106.53 %                    10 510 117

Данък в/у недвижими имоти                               4 000 000                                    4 176 013                             104.40 %                      3 841 618

Данък в/у превозните средства                         4 680 000                                     4 922 109                             105.17 %                      4 682 478

Данък при придобиване на имущество            2 413 000                                     2 721 809                              112.80 %                      1 957 957

Туристически данък                                                40 000                                           40 921                             100.48 %                           28 064

Други данъци                                                               100                                                407                              407.00 %                                 20

Общо:                                                                11 358 100                                    12 068 236                             106.25 %                     10 755 021

 

Неданъчни приходи

Неданъчните приходи включват приходи от собственост, общински такси, глоби, санкции, приходи от продажби на имущество и други неданъчни приходи. Към 31.12.2021 г. са постъпили 17 542 338 лв. неданъчни приходи, което представлява 107.15 % спрямо плана в размер на 16 372 587 лв.

За сравнение за същия период на 2020 г. са генерирани 14 454 131 лв., при заложени в плана от 14 164 837 лв. – 102.04 %.

Изпълнението на отделните видове местни данъци е както следва:

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ                   План Бюджет 2021 г.    Отчет към 31.12.2021 г.   % с/мо план   Отчет към 31.12.2020г.

Приходи от собственост в т.ч.              4 060 200                         4 057 041                       99.92 %                      3 163 223

Продажба на стоки и услуги                 2 860 000                         2 745 234                       95.99 %                      1 990 161

Наем имущество, земя и други лихви 1 200 200                         1 311 807                      109.30 %                       1 173 062

Общински такси в т.ч. от                     11 277 195                         12 214 498                    108.31 %                      11 113 325

За ползване на детски градини               400 000                             234 337                      58.58 %                          289 364

За ползване на детски ясли и други по здравеопазване 130 000  102 818                       79.09 %                           93 815

Домашен социален патронаж                120 000                              112 718                       93.93 %                          118 611

За ползване на пазари, панаири, тротоари, улични платна и др.47 000  45 078              95.91 %                             40 668

За битови отпадъци                               9 600 000                           10 645 453                  110.89 %                        9 611 316

За технически услуги                                620 000                                728 240                   117.46 %                          613 214

За административни услуги                     220 000                                228 998                   104.09 %                          207 347

Други общински такси                               140 195                               116 856                     83.35 %                          138 990

Глоби, санкции, наказателни лихви       1 575 500                            1 614 511                   102.48 %                         787 665

Други приходи                                            141 147                                142 210                   100.75 %                          91 517

Внесен ДДС и др.данъци                    (-)1 291 000                           - 1 272 466                    98.56 %                 (-) 1 182 911

Приходи от продажби на нефинансови активи 400 000                        550 932                 137.73 %                         293 917

Приходи от концесии                                145 000                                   213 610                 147.32 %                         145 455

Помощи и дарения                                     64 545                                     22 002                   34.09 %                           41 940

Общо:                                                    16 372 587                              17 542 338                 107.15 %                    14 454 131

II. Трансфери

Трансфери от/за Централния бюджет

Обща допълваща субсидия

Първоначалният годишен план, определен със ЗДБРБ за 2021 г., е на стойност 54 704 281 лв. За периода са настъпили промени по плана в следствие на писма от МФ, както следва:

В посока увеличение са получени 3 161 245 лв.;

В посока намаление- 865 829 лв., в следствие от корекция в натуралните показатели във Функция 3 „Образование“ и Функция 4 „Здравеопазване“.

Към края на четвъртото тримесечие уточненият план възлиза на 56 999 697 лв., колкото е и изпълнението на държавния трансфер е 56 999 697 лв. – 100.00 %. Нетното разпределение по функции на промените е следното:

Функция Общи държавни служби – 30 415 лв.;

Функция Образование – 2 378 734 лв.;

Функция Здравеопазване – (-) 164 072 лв.;

Функция Култура, спорт, почивни дейности и религ. дело– 50 339 лв.

Обща изравнителна субсидия

Общата изравнителна субсидия е издължена в размер на 2 916 200 лв., което е 100,00 % от предоставения лимит. В т.ч. е усвоен трансферът за зимно поддържане на общинската пътна мрежа в размер на 244 500 лв.

Получени са други целеви трансфери чрез кодове в СЕБРА (§ 31-28), възлизащи като уточнен план в размер на 1 912 033 лв., от които са усвоени 1 912 033 лв. (100.00 %), разпределени за:

- субсидии за вътрешноградски превози – 395 389 лв.;

- компенсации за безплатен превоз на ученици – 765276 лв.;

- компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания – 654897 лв.

в т.ч държавни служители – 96471 лв.;

В края на годината има наличен остатък от тези трансфери в размер на 825 068 лв., в т.ч. от компенсациите в размер на 726 753 лв., както и от субсидии- 98 315 лв.

Получени са други целеви трансфери чрез кодове в СЕБРА (§ 31-18), възлизащи като уточнен план в размер на 971 853 лв., от които са усвоени пълния размер от 100 %. По плана е включена сумата от 627 874 лв., които представляват предоставени средства за превенция и прилагане на противоепидемични мерки на територията на общината съгласно ПМС № 326 от 2021 година.

Възстановени са неусвоени трансфери към централния бюджет (§ 31-20) в размер на 394 077 лв.

Целеви субсидии за капиталови разходи

Към края на бюджетната 2021 г. са получени като лимит в СЕБРА целеви средства в размер на 1 829 300 лв. при уточнен план. Размерът на усвоените суми по утвърдените обекти от разчета за финансиране на капиталовите разходи е 1 829 300 лв.- 100 %. Неизразходените и налични средства са в размер 1 516 613 лв. и ще се използват за инвестиционни цели през 2022 година.

Трансфери между разпоредители с бюджети

Към 31.12.2021 г. са получени като трансфери бюджетни средства, с които служебно е актуализиран общинският бюджет. Такива са:

от община Димитровград – 1 089 519 лв. за приети отпадъци на сметището в с. Гарваново;

от Бюро по труда гр. Хасково- 55 690 лв за възнаграждения и осигурителни вноски на лица, наети по програми за временна заетост;

от МОН- 551 863 лв., в т.ч. 200 000 лв. за основен ремонт на общежитието към ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“;

от ПУДООС- 304 868 лв. по силата на сключени договори;

МТСП, Фонд „Социална закрила“- 3 722 405 лв., в т.ч. за услугите „Домашен помощник“, „Личен асистент“ и „Социален асистент“;

МРРБ – 1 028 475 лв. за реализиране на инвестиционни разходи в частта на ВиК;

Министерство на културата – 64 336 лв.;

Министерски съвет – 1 631 485 лв. за реализиране на парламентарни избори и избори за президент на Република България.

За периода предоставените трансфери са в размер на 886 557 лв. и във връзка с:

На МОН предоставени компенсации за безплатен превоз на ученици – 28 317 лв.;

На Министерство на вътрешните работи- за звено „Общинска полиция“- гр. Хасково 429 108 лв.;

На Министерство на културата са предоставени 72 300 лв., в т.ч. за финансиране на ДКТ „Иван Димов“, гр. Хасково съгл. сключен договор.

На МРРБ са предоставени 1 248 лв.

На община Димитровград във връзка с възстановени отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО – 347 151 лв.

На община Минерални бани във връзка с възстановени отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО – 8 433 лв.

ІIІ. РАЗХОДИ

Планът на разходите по бюджета на община Хасково за към 31.12.2021 г. е в размер на 129 344 529 лв., в това число: за делегирани държавни дейности – 69 558 176 лв., за местни дейности – 48 653 819 лв. и дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 1 132 534 лв.

Отчетът към 31.12.2021 г. на разходите по бюджета на община Хасково е в размер на 101 448 594 лв., в това число: за делегирани държавни дейности – 64 157 606 лв., за местни дейности – 36 327 463 лв. и дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 963 525 лв.

В държавни дейности

До края на четвъртото тримесечие на 2021 г. всички държавни дейности са получили плановите си бюджети в срок. В държавните дейности няма проблеми с разплащанията и по бюджетните им сметки, има наличност на средства в размер на 5 031 483 лв. и 326 270 лв. във валута. Дофинансирани са с местни приходи държавни дейности в размер на 963 525 лв., което е във функции “Общи държавни служби”, „Образование“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“. Спазено е фискалното правило по чл. 126 от ЗПФ.

В местни дейности

В общинските разходи изпълнението е 36 327 463 лв. или 74,67 % спрямо план от 48 653 819 лв. За периода няма закъснения в изплащане на задълженията към доставчици, ФРЗ, осигурителни плащания, главници и лихви по кредити и др. Паричните наличности в местните дейности към 31.12.2021 година са в размер на 12 305 500 лв., част от които се характеризират с целево предназначение. Съобразно характерът сумите ще се планират за разходване при съставянето на бюджета за 2022 година.

За сравнение със същия период на 2020 г. разходите са в размер на 25 188 548 лв. или 66,27 % спрямо уточнен план.

Изпълнението по функции в местните дейности е следното:

ФУНКЦИИ                                        Бюджет 2021 г.                     Отчет към 31.12.2021 г.               % с/мо план            Отчет към 31.12.2020 г.

Общо държавни служби                  4 663 396                                   4 444 654                                  95.31 %                         3 140 476

Отбрана и сигурност                        1 015 000                                        14 007                                   1.38 %                                11 272

Образование                                     4 501 919                                   3 294 531                                 73.18 %                           2 684 529

Здравеопазване                                   296 213                                      267 960                                 90.46 %                              212 562

Соц.осигуряване и грижи                    717 795                                      614 107                                  85.56 %                              660 170

Жилищно строителство, БКС и

опазване на околната среда            29 380 022                                   22 271 025                             75.80 %                           13 047 856

Почивно дело, култура и

религиозни дейности                          5 802 929                                      3 368 880                             58.06 %                              2 373 220

Икономически дейности и услуги      2 267 069                                      2 042 813                             90.11 %                              3 029 467

Други                                                          9 476                                             9 486                           100.00 %                                   28 996

Резерв                                                           -                                                                                                -                                        -

Общо:                                                  48 653 819                                     36 327 463                           74.67 %                             25 188 548

 

3.Капиталови разходи

Усвоените средства за капиталови разходи на община Хасково към 31.12.2021 г. възлизат на 15 454 679 лв., в т.ч. финансирани от европейски средства 6 682 753 лв.

От собствени бюджетни средства на община Хасково са извършени капиталови разходи в размер на 1 770 899 лв., като основната част са за:

Обследване за енергийна ефективност и оценки на енергийни спестявания на училища и детски градини, за които са приложени мерки за ЕЕ, Хасково– 17 237 лв.;

Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт и обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в гр. Хасково- ОУ "Св. Иван Рилски", Хасково– 344 626 лв.;

Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт и обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в гр. Хасково- ОУ "Ш. Петьофи", Хасково на стойност 314 633 лв.;

Основен ремонт на отоплителна инсталация в ДГ № 16 „Славейче“, сграда „Куба“, Хасково – 49 225 лв.;

Реконструкция на кръгови кръстовища в гр. Хасково- 2 бр.– 59 585 лв.;

Доставка и монтаж на камери за видеонаблюдение в община Хасково на стойност 29 974 лв.;

Закупуване на фабрично нов товарен автомобил N1, 1+1 места за нуждите на общинска администрация, Хасково– 25 325 лв.;

Коледна украса в град Хасково - 23 418 лв.;

Комбиниран багер товарач за ОП "Екопрогрес", Хасково на стойност 192 000 лв.;

Метачни машини за ОП "Екопрогрес", Хасково – 284 724 лв.;

Почистваща, строителна и градинска техника за ОП "Екопрогрес", Хасково на обща стойност 15 348 лв.;

Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент "Св. Богородица", подобект 3: УПИ XVI (ПИ77195.737.422), кв. 500, Хасково на стойност 61 406 лв.;

Благоустрояване на обществени пространства по конкурс "Граждански инициативи" през 2020 г., Хасково – 14 637 лв.;

Беседки по конкурс "Граждански инициативи", Хасково на стойност 17 454 лв.;

Изграждане на сграда на почивен лагер" Смокини" в ПИ 67800.42.59, м. Каваци, землище на гр.Созопол, Созопол – 198 147 лв;

Оборудване за поливна инсталация на стадион Хасково – 31 778 лв.;

Оборудване за почивен лагер" Смокини" – 7 508 лв.;

Машина за пътна маркировка, Хасково на стойност 4 188 лв.;

Софтуер за повишаване нивото на информационната сигурност, Хасково – 14 607 лв.;

Отчуждаване на частна земя - прилагане на улична регулация в град Хасково, Хасково – 8 817 лв.

Със средства от преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет са извършени капиталови разходи в размер на 2 303 618 лв. за:

Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в участък по бул. „Съединение“, от Областно пътно управление до шахта намираща се зад читалище „Заря“ и Изместване на хранителен водопровод от ул. „Панорама“ за кв.“Младежки хълм“, в района на стадион „Хасково“, Хасково на стойност от 224 417 лв.;

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Ученическо общежитие към ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, находяща се : гр. Хасково, ул. „Видин“ № 1, Община Хасково, -инженеринг, стр.надзор – 346 692 лв.;

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в град Хасково- подобект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в участък по бул. "Освобождение" от бул. "Илинден" до ул. 'Македония" и подобект "Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в участък по ул. "Стефан Стамболов", от ул. "Бобов дол" до ул. "Мургаш", Хасково на стойност 54 225 лв.;

Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в района между ул. „Стара планина“, ул. „Кавала“ и бул. „България“ – 198 818 лв.;

Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в района между бул. „Съединение“, бул. „Раковски“ и ул. „Климент Охридски“, Хасково на стойност 292 211 лв.;

Учебна техника за ПГТАТ, Хасково на обща стойност 23 387 лв.;

Доизграждане на канализационна мрежа на кв. "Болярово", Община Хасково- Първи етап, Хасково - 12 449 лв.;

Изграждане на паркова среда в УПИ I - „за парк“ в кв. 864 и улица между осови точки 1224A и 38, гр. Хасково – 1 145 111 лв.

От средства по предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации са извършени капиталови разходи в размер на 1 227 358 лв. за:

Преносими компютри за ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"- гр. Хасково, Хасково на стойност от 2 451 лв.;

Обследване за енергийна ефективност и оценки на енергийни спестявания на Работилница по дървообработване и Общежитие на ПГДС " Цар Иван Асен II" , съгласно приложени мерки за ЕЕ по ОПРР 2014-2020, Хасково – 5 880 лв.;

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в град Хасково- подобект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в участък по бул. "Освобождение" от бул. "Илинден" до ул. 'Македония" и подобект "Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в участък по ул. "Стефан Стамболов", от ул. "Бобов дол" до ул. "Мургаш", Хасково – 40 968 лв. /частично плащане от ЦСКР 2021/;

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в участък по ул. "Македония" от бул. "Освобождение" до бул. "В. Левски"– 47 530 лв. /частично плащане от ЦСКР 2021/;

Изместване на хранителен водопровод от водонапорна кула „Юг“ в частта от „Стария басейн“ до ул. „Панорама“, Хасково – 89 448 лв.;

Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в района между ул. „Стара планина“, ул. „Кавала“ и бул. „България“ – 40 510 лв. /частично плащане от ЦСКР 2021/;

Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в района между бул. „Съединение“, бул. „Раковски“ и ул. „Климент Охридски“, Хасково – 58 322 лв. /частично плащане от ЦСКР 2021/;

Компютърни системи за СУ "Васил Левски", гр. Хасково- 14 броя ученици, Хасково – 16 800 лв.;

Компютри за ДГ № 17 "Иглика", Хасково – 4 745 лв.;

Преносими компютри за Спортно училище "Стефан Караджа"- 4 броя, Хасково на стойност от 3 336 лв.;

Компютърни системи за ОУ "Св. Климент Охридски" гр. Хасково, Хасково на стойност от 3 273 лв.;

Придобиване на компютри и хардуер за ОУ "Св. Иван Рилски", Хасково на стойност от 24 027 лв.;

Придобиване на компютри и хардуер за ЕГ"Проф. д-р Асен Златаров", Хасково на обща стойност 103 737 лв.;

Придобиване на компютри и хардуер за ПМГ, гр. Хасково на обща стойност 102 410 лв.;

Компютри за ДГ № 20 "Весели очички" на стойност от 3 000 лв.;

Настолни компютри за ПГДС- 34 бр., Хасково – 17 999 лв.;

Компютри ОУО, Хасково – 8 145 лв.;

Преносими компютри за ОУ "Любен Каравелов",гр. Хасково– 6 431 лв.;

Видеонаблюдение ПМГ, Хасково – 5 998 лв.;

Система за видеонаблюдение на ЕГ "Проф.д-р Ас. Златаров"– 2 264 лв.;

Пожаро-известителна уредба в ОУО, Хасково – 3 000 лв.;

Газификация на ОУ "Кл. Охридски", Хасково – 32 700 лв.;

Газификация в ОУ"Кирил и Методий", Хасково – 5 716 лв.;

Газификация на ОУ "Любен Каравелов" гр. Хасково – 7 900 лв.;

Газификация на ДГ №17 «Иглика», сграда ул. Червена стена, Хасково – 3 360 лв.;

Изграждане на система за видеонаблюдение в ОУ "Любен Каравелов", гр. Хасково – 4 422 лв.;

Миялна машина за ДГ №19 "Щурче", Хасково – 5 000 лв.;

Изграждане на система за видеонаблюдение в ОУ "Шандор Петьофи", гр. Хасково – 7 327 лв.;

Изграждане на система за видеонаблюдение в НУ «Г.С. Раковски», Хасково – 2 245 лв.;

Изграждане на система за видеонаблюдение в ОУ «Св. Климент Охридски», Хасково – 2 869 лв.;

Доизграждане на система за видеонаблюдение в ОУ "Хр. Смирненски", гр. Хасково, Хасково – 3 987 лв.;

Климатици за ДГ № 22 "Звънче", Хасково – 3 640 лв.;

Климатици за ДГ № 3 "Зорница", Хасково – 4 994 лв.;

Екрани 65" за ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Хасково – 10 841 лв.;

ТВ екрани за дигитално обучение за ПГДС- 3 бр., Хасково – 3 747 лв.;

Шкафове за зареждане на преносими компютри за ОУ "Св. Иван Рилски" на стойност 2 500 лв.;

Компютърни конфигурации за ДСХ, Хасково на стойност 1 560 лв;

Компютърни конфигурации за ЦОП, Хасково на стойност 2 563 лв.;

Климатици за ДСХ – 7 117 лв.;

Водоснабдяване с. Маслиново, общ. Хасково- втори етап, с. Маслиново на стойност 344 046 лв., от които 125 357 лв. /ЦСКР 2021/ и 218 689 лв. от получен трансфер от МРРБ;

Музейни експозиционни витрини за РИМ, Хасково – 19 993 лв.;

Картини за фонда на Художествена галерия- гр. Хасково – 1 520 лв.;

Книги за фонд на Регионална библиотека, гр. Хасково – 25 859 лв.;

Лиценз Chromebook device management за ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", Хасково – 2 218 лв.

Със средства от други източници за финансиране (дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък са разплатени 3 470 051 лв., в т. ч. за:

Детско съоръжение за ДГ №18 "Осми март", Хасково – 2 446 лв.;

Мултимедия за ДГ №22 "Звънче", Хасково- 1 160 лв.;

Дървени съоръжения тип "Къща"- 2 бр. за ДГ №22 "Звънче“ – 3 159 лв.;

Тренажор за ОУ "Христо Ботев", с. Войводово – 1 380 лв.;

Фитнес уреди - 2бр. за с. Зорница – 2 697 лв.;

Доизграждане на канализационна мрежа на кв. "Болярово", Община Хасково- Първи етап, Хасково /частично/ - 265 011 лв.;

Втора клетка за отпадъци в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, Община Хасково", с. Гарваново – 3 182 505 лв.;

Шестоъгълна беседка в комплект с маса, с. Д. Големанци – 4 560 лв.;

Беседки в с. Мандра и с. Зорница на обща стойност 7 133 лв.

IV. Финансирания (заеми)

А) Дългосрочният заем от Райфайзенбанк ЕАД се изплаща в срок и съгласно актуализирания през 2016 г. погасителен план. Към 31.12.2021 г. е изплатена главница – 1 429 735 лв. и лихви в размер на 9 486 лв., с които заемът е окончателно погасен.

Б) Търговски кредити във второстепенни разпоредители, с които се финансира обекти с наименование „Изпълнение на пълен инженеринг - технологично проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на котелно помещение“. През периода са извършени плащания по дълга за главници за 20 700 лв., както следва:

НУ „Г.С. Раковски“/- /10 968 лв.;

ОУ „Н. Й. Вапцаров“ /-/ 9 732 лв.;

В) Към 31.12.2021 година са предоставени вътрешни заеми от бюджета за финансиране на проекти по ОП на ЕС на стойност 611 611 лв.

V. ПРОСРОЧИЯ

1. Просрочени вземания на Община Хасково към 31.12.2021 г. са 9 051 512 лв.

- Публичните общински вземания са в размер на 8 707 669 лв.

- Вземания от клиенти за реклами, поставяне на преместваеми обекти, отпадъци - 305 783 лв., от тях в местните дейности:

ОП Общинско лесничейство – 1 466 лв.;

Общинска администрация – 301 376 лв.;

- Вземанията по договори за отдадени под наем жилища, обекти, терени, земеделски земи и концесии са 38 060 лв., от тях:

ОП Младежки център – 5 303 лв.;

Общинска администрация – 32 757 лв.;

Предприети са необходимите действия за събиране на изискуемите задължения като са наложени запори на банкови сметки на физически и юридически лица, образувани са дела при ЧСИ и ДСИ, също така са сключени споразумения за разсрочване на задължения с длъжници. Детайлно са представени, както следва:

- издадени уведомления за доброволно изпълнение – 2 428 бр.;

- наложени са запори на банкови сметки на физически и юридически лица – 970 бр.;

- образувани са дела при ЧСИ и ДСИ – 435 бр.;

- сключени са споразумения за разсрочване на задълженията – 6 бр.

Община Хасково към 31.12.2021 г. няма просрочени задължения.

VI. Отчет - сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци

Генерираните приходи от такса битови отпадъци са в размер на 10 645 453 лв., което спрямо заложения план за годината от 9 600 000 лв., показва изпълнение от над 110 %. В приходната част включва и преходния целеви остатък от предходни години от ТБО в размер на 267 920 лв.

Разходваните средства за отчетния период, попадащи в обхвата на чл. 66 от ЗМДТ, са рекапитулирани в Приложение 7, като на отделен ред се посочва и самоначисленото ДДС по чл. 163а от ЗДДС. Общият размер на разходите в обхвата на чл. 66 от ЗМДТ е 12 876 127 лв. В това число са включени и разходите на ОП „Екопрогрес“ за поддържане на чистотата в териториите за обществено ползване, които са в размер на 1 980 297 лв., вкл. за инвестиционни разходи- 479 373 лв. През разглеждания период приключи изпълнението на капиталовия обект „Втора клетка за отпадъци в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, Община Хасково“, за когото са разплатени 3 182 505 лв. В края на годината отново е наличен целевия преходен остатък на стойност 419 101 лв. Част от него в размер на 267 920 лв., който е в резултат на неизразходвани възстановени средства от месечни отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 от ЗУО за изпълнение на обект "Закриване, включително биологична и техническа рекултивация на Клетка 1 (стара) в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново". Целевият характер на средствата ще бъде запазен през 2022 г. и те ще се планират и разходват съгласно предназначението им. Отчет- сметката за 2021 г. е детайлно представена в Приложение 7 към докладната записка. Обособено е в две части, като първата представя разходите по позиции според чл. 66 от ЗМДТ, а втората част е за средствата по позиции от ЕБК. Макетът е съгласно указанието на Министерство на финансите относно „Годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2021 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2021 г. на бюджетните организации“.

VII. Средства от Европейския съюз и други европейски средства

Община Хасково е бенефициент на множество проекти по различните Оперативни програми на ЕС. Към 31.12.2021 г. по тези проекти са получени по подпараграф 63-01 „Получени трансфери между сметки за средства от ЕС/нето/“общо 6 716 800 лв., както следва:

В „СЕС-3- КСФ“ е получена сумата от 6 291 147 лв.;

В „СЕС-3-ДЕС“ е получена сумата от 182 868 лв.;

В „СЕС-3-ДМП“ е получена сумата от 242 785 лв.;

Във връзка с реализацията на проектите е използвано авансово финансиране с бюджетни средства за осъществяване на дейностите в размер на 1 205 171 лв.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Хасково, на основание чл.21, ал.1, т.6, от ЗМСМА и чл.140, ал.5 от ЗПФ да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Приема окончателния годишен отчет на бюджета по показателите по чл. 45, ал. 1 от ЗПФ на община Хасково за 2021 г., съгласно Приложение № 1.

2. Приема отчета по бюджета на община Хасково за 2021 г. както следва:

- По прихода- 101 448 594 лв.

/разпределен по пълна бюджетна класификация и по вид финансиране, съгласно Приложение № 2/

- По разхода - 101 448 594 лв.

/разпределен по параграфи и вид финансиране, съгласно Приложение № 3/

/разпределен по функции, съгласно Приложение № 4/

3. Приема актуализираните бюджети и отчети на второстепенните разпоредители за 2021 г., съгласно Приложение № 5.

4. Приема отчета на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г., съгласно Приложение № 6.

5. Приема информацията за изпълнението на план- сметката за приходите и разходите за такса битови отпадъци за 2021 г. и отчета й, съгласно Приложение № 7.

6. Приема отчета за 2021 г. за сметките за средствата на Европейския съюз и други средства съгласно Приложение № 8.

7. Приема отчета за общинския дълг за 2021 г. съгласно Приложение № 15 по образец на МФ.

 

ЗА КМЕТ:

ДИНКО ТЕНЕВ

ЗАМЕСТНИК- КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

УПЪЛНОМОЩЕН СЪС З-Д № РД-749/12.08.22 Г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Изготвил:

 

РВ/ТС

Последна промяна: 25 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!