Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Таня Захариева – председател на Общински съвет – Хасково относно: Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителен независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2023 г.  на „Специализирана болница за активно лечение"

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

 от Таня Захариева – председател на Общински съвет – Хасково

ОТНОСНО: Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителен независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2023 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С Решение № 17 от 22.12.2023 г. Общински съвет – Хасково откри процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2023 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково и определи правата и необходимите документи за участие в избора на независим финансов одитор.

Общински съвет – Хасково възложи на ПК по бюджет и финанси да разгледа документите за участие и да представи пред Общински съвет одобрените кандидати със съответните ценови предложения.

На заседание, проведено на 23.01.2024 г., ПК по бюджет и финанси е разгледала постъпилите документи за участие на кандидатите за извършване на независим финансов одит на лечебното заведение. В определения срок за подаване на документи за участие в процедурата по избор на независим финансов одит, са постъпили 3 /три/ оферти в запечатани пликове, а именно:

  • от Катерина Красимирова Шопова, „Одитон“ ЕООД, гр. София, ул.„Княз Борис“ № 99, ет.2, офис 3 – вх.№ 53О-213-1 / 08.01.2024 г.;
  • от „Брейн Сторм Консулт-ОД“ ООД – гр. София 1729, ж.к. „Младост 1А“, бл.505А, вх.2 – вх. № 53Б-516-1 / 11.01.2024 г.;
  • от Гергана Михайлова – регистриран одитор, гр. София 1680, кв. „Манастирски ливади-запад“, ул. „Синанишко езеро“ бл.9, ап.37 – вх.№ 94Г-6317-1 / 12.01.2024 г.

От трите кандидата са представени изискуемите съгласно решението на Общински съвет Хасково документи и те се допускат до разглеждане на ценовите оферти.

Постъпилите ценови предложения са следните:

  • Ценовото предложение от от Катерина Красимирова Шопова, „Одитон“ ЕООД, гр. София, ул.„Княз Борис“ № 99, ет.2, офис 3 е 2 150 лв. без ДДС.
  • Ценовото предложение от от „Брейн Сторм Консулт-ОД“ ООД – гр. София 1729, ж.к. „Младост 1А“, бл.505А, вх.2 е 2 200 лв. без ДДС.
  • Ценовото предложение от Гергана Михайлова – регистриран одитор, гр. София 1680, кв. „Манастирски ливади-запад“, ул. „Синанишко езеро“ бл.9, ап.37 – 6 500 лв. без ДДС.

 

Предвид изложеното ПК по бюджет и финанси предлага с единодушно решение за регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2023 г. на „СБАЛО Хасково“ ЕООД да бъде избран одитор – Катерина Красимирова Шопова, „Одитон“ ЕООД, гр. София, ул.„Княз Борис“ № 99, ет.2, офис 3.

Във връзка с това предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

           1.На основание чл.146 от Търговския закон, чл.37 от Закона за счетоводството,  чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.16 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково ИЗБИРА регистриран одитор № 0864 - Катерина Красимирова Шопова чрез „Одитон“ ЕООД, ЕИК 206378980, гр. София, ул.„Княз Борис I“ № 99, ет.2, офис 3, с Диплома №0864 от 22.12.2020 г. издадена от Институт на дипломираните експерт-счетоводители, да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2023 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.

2. Възлага на управителя на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД – гр. Хасково да подпише договор с избрания регистриран одитор Катерина Красимирова Шопова чрез „Одитон“ ЕООД, ЕИК 206378980 за извършване на задължителен независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2023 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр. Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:   /п/

                        /Таня Захариева/

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!