Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: Вземане на решение за съгласие "Диагностично-консултативен център I - Хасково" ЕООД - гр.Хасково да ползва кредит-овърдрафт за изпълнение на инвестиционна програма

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Таня Захариева – председател на Общински съвет - Хасково

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за съгласие „ДКЦ 1 – Хасково“ ЕООД - гр.Хасково да ползва кредит-овърдрафт за изпълнение на инвестиционна програма.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С вх.№29-56-4 от 31.08.2022 г. в Община Хасково е постъпила Докладна записка от д-р Ясен Янев - управител на “Диагностично-консултативен център 1 – Хасково” ЕООД, с която информира, че поради забавяне на регулярни плащания от РЗОК - Хасково са настъпили затруднения при спазване на условията по сключен договор по ЗОП с предмет: „Текущ ремонт на помещения и лечебни кабинети в сградата на ДКЦ 1 – Хасково“ ЕООД.

С цел да не се забавят предприетите действия по заснемането на сградата, изготвяне на енергиен доклад за саниране, а също и доставка и монтаж на покривна соларна система, възниква необходимост от осигуряване на средства за тези разходи.

За целта е представена оферта от обслужващата банка Уникредит Булбанк АД за банково оборотно финансиране под формата на овърдрафт в размер на 100 000 лв. със срок 12 месеца от датата на подписване на договора, при лихвен процент – 2.50% годишно.

Предвид гореизложеното, управителят на „ДКЦ 1 - Хасково“ ЕООД иска съгласието на Общински съвет - Хасково за ползване на банково оборотно финансиране от Уникредит Булбанк АД под формата на кредит-овърдрафт за извършване на текущи плащания за изпълнение на инвестиционната програма на дружеството.

Във връзка с това предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1.На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.21 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с обшинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково дава съгласието си „ДКЦ 1 - Хасково“ – Хасково” ЕООД – гр. Хасково да ползва кредит-овърдрафт в размер на 100 000 лв.

2. Упълномощава управителя на „ДКЦ 1 - Хасково“ ЕООД – гр.Хасково да предприеме необходимите действия за сключване на договор за кредит-овърдрафт.

3. Обслужването на овърдрафта се осъществява от дружеството, като Община Хасково не поема ангажимент по обслужването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 6 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!