Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: Промени в ръководството и състава на ПК по спорт, туризъм и младежки дейности при Общински съвет - Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Таня Захариева – председател на Общински съвет – Хасково

 

ОТНОСНО: Промени в ръководството и състава на ПК по спорт, туризъм и младежки дейности при Общински съвет – Хасково.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Отново поставям на вашето внимание Докладна записка относно: промени в ръководството и състава на ПК по спорт, туризъм и младежки дейности при Общински съвет – Хасково. Депозирано е Заявление с рег.индекс: 93-23-1 от 18.04.2022 г. от общинския съветник Красен Петков Ангелов, с което заявява своето желание да бъде освободен като председател на цитираната Комисия и да остане в състава й като член, с оглед на което е необходимо да бъде избран нов председател на комисията. Съгласно изискванията на чл.31, ал.1, т.1 и т.2, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, „Чл.31 /1/ Председателят, секретарят и членовете на постоянните комисии се освобождават предсрочно: 1.По тяхно искане. 2.С решение на Общинския съвет. /2/ В случаите по т.1 на предходната алинея прекратяването на пълномощията се приема без да се обсъжда.“

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности на свое заседание, проведено на 23.11.2022 г., е обсъждала необходимостта да бъде избран нов председател на комисията. Изразено е желание от страна на г-н Даниел Йорданов да поеме ръководството на тази комисия.

Предвид гореизложеното и в рамките на своите правомощия предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.4, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Общински съвет - Хасково реши:

Променя състава на Постоянната комисия по спорт, туризъм и младежки дейности при Общински съвет - Хасково, както следва:

1.1.Освобождава като председател на комисията – Красен Петков Ангелов.

1.2.Избира за член на комисията – Красен Петков Ангелов.

1.3.Избира за председател на комисията – Даниел Насков Йорданов.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 8 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!