Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: Приемане Отчет за дейността на ОбС - хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2023 г. до м.юли 2023 г. вкл.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Таня Захариева – председател на Общински съвет-Хасково

 

ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2023 г. до м.юли 2023 г. вкл.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Съгласно разпоредбата на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, председателят на Общински съвет е задължен да представя два пъти годишно отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии. Отчетът се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

С тази докладна записка представям на вашето внимание Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2023 г. до м.юли 2023 г. вкл., който е приложен към докладната записка. Представеният отчет е фактологичен по своя характер и представя накратко работата на Общински съвет - Хасково.

Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2023 г. до м.юли 2023 г. вкл.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

ОТЧЕТ

за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2023 г. до м.юли 2023 г.У

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

,През отчетния период – от м.януари 2023 г. до м.юли 2023 г. вкл., Общински съвет – Хасково проведе 5 заседания. Приети са общо 167 решения. Председателският съвет в състав: председателят на ОбС, заместник-председателите на ОбС и председателите на представителните групи, е провел 5 заседания, на които са обсъждани дневния ред на предстоящи заседания на Общински съвет - Хасково, както и решаването на организационни въпроси, свързани с провеждането на заседанията на съвета.

През отчетния период преобладаващите докладни записки, които са обсъждани на заседанията на Общинския съвет, са свързани с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество: отдаване под наем на обекти общинска собственост, продажби на общински имоти; откриване на процедури за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на обекти – водоеми; одобряване проекти за подробни устройствени планове; изменения и допълнения на действащи наредби и правилници, както и участие с проекти по оперативни програми.

С Решение №819 от 27.01.2023 г. бе приета Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 г., а с Решение №846 от 17.03.2023 г. - Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022 г.

Приети бяха Актуализирани планове за действие за общинските концесии за периода 2021-2027 г. /Решение №837 от 27.01.2023 г. и Решение №959 от 14.07.2023 г./

На основание чл.6, ал.1 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., с Решение №843 от 17.03.2023 г. на Общински съвет – Хасково, бе приет разчет за финансиране на капиталови разходи по обекти и източници на финансиране на Община Хасково за 2023 г.

В сферата на здравеопазването, с Решение №855 от 17.03.2023 г. бе удължен срока на безвъзмездно управление на имот – частна общинска собственост на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково.

С Решение №962 от 14.07.2023 г. бе удължен срока на безвъзмездно управление на имот – частна общинска собственост на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково.

Съгласно приетия нов Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет - Хасково отпусна еднократни финансови помощи в полза на граждани, с Решение №890 от 17.03.2023 г. /на 8 заявители/, с Решение №931 от 28.04.2023 г. /на 6 заявители/ и с Решение №979 от 14.07.2023 г. /на 4 заявители/.

С Решение №938 от 26.05.2023 г. Общински съвет – Хасково даде съгласието си Управителят на „ДКЦ I – Хасково“ ЕООД - гр.Хасково да участва в учредяване на Национално сдружение на изпълнителите на Специализирана извънболнична медицинска помощ – юридическо лице с нестопанска цел.

С Решение №946 от 14.07.2023 г. бе одобрен Списък за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Хасково, като сумата бе пропорционално разпределена на одобрените кандидати.

В областта на социалните дейности бяха приети следните решения:

С Решение №867 от 17.03.2023 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие да бъде създадена нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с психични разстройства“, като държавно-делегирана дейност.

С Решение №868 от 17.03.2023 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие да бъде създадена нова социална услуга „Преходно жилище“, като държавно-делегирана дейност.

Приет бе План за реформиране на Дом за стари хора – гр.Хасково с Решение №871 от 17.03.2023 г.

С Решение №872 от 17.03.2023 г. бе одобрено мотивирано искане за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: «Дом за стари хора».

С Решение №873 от 17.03.2023 г. Общински съвет – Хасково прие Проект на Споразумение за общинско сътрудничество между Община Хасково и Столична община за споделена услуга за извършване на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани в Община Хасково чрез осигуряване на превод от и на български жестов език при заявяване и/или получаване на административно обслужване.

С Решение №897 от 28.04.2023 г. бе прието Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет на Община Хасково.

С Решение №898 от 28.04.2023 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие да бъде създадена нова социална услуга „Общностен център за деца и семейства“, като държавно-делегирана дейност.

С Решение №912 от 28.04.2023 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие да бъде отдаден под наем недвижим имот – частна общинска собственост за нуждите на Сдружение „Съюз на пенсионерите“ – гр.Хасково.

С Решение №960 от 14.07.2023 г. Общински съвет – Хасково предостави безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост за нуждите на Сдружение „Диабет 2012“ – гр.Хасково.

С Решение №961 от 14.07.2023 г. Общински съвет – Хасково предостави право на безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост, необходим за дейността на Съюз на слепите в България за създаване на Комплекс за социални услуги за хора със зрителни увреждания на територията на Община Хасково.

В сферата на образованието, Общински съвет – Хасково прие нов Статут за организацията и дейността на Общински конслутативен съвет по въпросите за младежта в община Хасково. /Решение №875 от 17.03.2023 г./

Общинската програма за закрила на детето за 2023 г. бе приета с Решение №893 от 28.04.2023 г.

Дадено бе съгласие Кмета на Община Хасково да подпише Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност между Община Хасково и Българско Училище “Константин Кирил Философ” в гр.Дитценбах, Генерна провинция Хесен, Германция, представлявано от Фондация “Хан Аспарух”, гр.Дитценбах, Германия /Решение №947 от 14.07.2023 г./

Приет бе Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Хасково /Решение №965 от 14.07.2023 г./

В сферата на културата, с Решение №843 от 17.03.2023 г. бе приет Културен календар за 2023 г. и Субсидия за културни институции, състави и дружества в сферата на изкуството и културата за 2023 г.

С Решение №853 от 17.03.2023 г. бе предоставено право на безвъзмездно ползване на имоти – публична общинска собственост необходими за дейността на Народно читалище „Аспарух Лешников – 2015“, Народно читалище „Пенко Пенков – 2013“ – с.Узунджово и Народно читалище „Пробуда – 2022“ – с.Долно Големанци.

С Решение №874 от 17.03.2023 г. бе приета Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Хасково през 2023 г.

В областта на спорта, с Решение №843 от 17.03.2023 г.

бе приет Спортен календар за 2023 г.; Субсидия за спортни клубове за развитие на детско-юношеския спорт на територията на Община Хасково за 2023 г., както и Субсидия за спортни колективни клубове с възрастова група „Мъже“ на територията на община Хасково за 2023 г.

Взетите решения, с които Община Хасково да участва с проекти по различни оперативни програми, са следните:

С Решение №836 от 27.01.2023 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатства и изпълнява предложения за инвестиции по процедура за подбор „Модернизация на образователната среда“ по Механизма за възстановяване и устойчивост с обекти от учебните и детски заведения на територията на община Хасково.

С Решение №869 от 17.03.2023 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатства да кандидатства за предоставяне на средства чрез подбор на предложение за изпълнение на инвестиции (ПИИ) по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за обновяване на сградата на ДКТ „Иван Димов“.

С Решение №870 от 17.03.2023 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатства с предложение за изпълнение на инвестиция по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.

С Решение №935 от 26.05.2023 г. Общински съвет – Хасково одобри Проект на споразумение за партньорство във връзка с Проект: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“ и даде съгласие Кмета на Община Хасково да сключи споразумения със Сдруженията на собствениците – крайни получатели, които са подали Заявление за участие в процедурата, ведно с всички документи към него, отговарят на изискванията на процедурата и на условията за допустимост по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“.

С Решение №936 от 26.05.2023 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатства по процедура чрез подбор BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование” по Националния план за възстановяване и устойчивост, като за целта подаде проектно предложение с наименование: „Ремонт и рехабилитация на общежития към Център за подкрепа за личностно развитие - Обединени ученически общежития, гр.Хасково, община Хасково“.

С Решение №937 от 26.05.2023 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да участва като партньор на ПГДС „Цар Иван Асен II“, гр.Хасково, в предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ) по процедура за директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“ за изпълнение на инвестиции от Механизма за възстановяване и устойчивост.

През отчетния период, Общински съвет – Хасково със свои решения измени и допълни:

Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост /Решение №816 от 27.01.2023 г./

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково /Решение №891 от 28.04.2023 г. и Решение №934 от 26.05.2023 г./

Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината, дирекциите на общинска администрация и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им. Предстоящите заседания, както и приетите решения и наредби, се разгласяват на населението чрез интернет страницата на Община Хасково, като в официалната страница има създаден специален раздел за Общинския съвет. Актовете на Общинския съвет се обнародват и в “Държавен вестник”, когато това се изисква от закона.

От м.януари 2023 г. до м.юли 2023 г. вкл., няма оспорени Решения на Общински съвет – Хасково от Кмета на Община Хасково.

От страна на Областния управител на Хасковска област са оспорени две решения – Решение №816 от 27.01.2023 г., касаещо изменение на Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №845 от 17.03.2023 г., касаещо разпореждане с недвижим имот – летище „Узунджово“. По оспорваните решения са образувани административни дела, по които все още няма постановени решения.

Съгласно чл.33, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, изготвят доклади, правят предложения, както и становища и проекти за решения по тях. За всяко предстоящо заседание на Общинския съвет, със заповед на председателя на Общинския съвет, се определя водеща комисия, която трябва да представи своето становище, съгласно чл.38, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

Видно от протоколите, броят на проведените заседания на Постоянните комисии е следния:

1. ПК по обществен ред и законност - 5 заседания;

2. ПК по ТСУ и транспорт - 5 заседания;

3. ПК по общинска собственост и стопанска политика - 5 заседания;

4. ПК по бюджет и финанси - 5 заседания;

5. ПК по образование, култура и вероизповедания - 4 заседания;

6. ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 4 заседания;

7. ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 4 заседания

8. ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки - 4 заседания;

9. ПК по спорт, туризъм и младежки дейности – 2 заседания;

10. ПК по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси – 1 заседание.

Постоянните комисии разглеждат предоставените им проекти за решения, както и постъпили текущи предложения, жалби или препоръки от гражданите на общината.

Съгласно чл.50 от ЗМСМА, в зависимост от компетентността за решаване на поставения проблем, комисиите приемат доклади и становища, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересовани лица.

Справката за постъпилите Докладни записки от председателя на Общински съвет, както и от общинските съветници, е следната:

1. От председателя на Общински съвет – Хасково – 11 бр.

2. От заместник-председателя на Общински съвет – Хасково д-р Николай Николов - 2 бр.

3. От ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 1 бр.

4. От общинския съветник Иван Минев - 1 бр.

За сведение от Кмета на Община Хасково са постъпили 147 бр. докладни записки и от Заместник-кмета на община Хасково Динко Тенев – 7 бр.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В изпълнение на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, предоставям настоящата информация за сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и на общинската администрация, а така също и на гражданите на Община Хасково.

С изнесения отчет се постарах да обхвана работата на Общински съвет – Хасково през отчетния период, като се опитах да опиша по-важните решения и инициативи.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 2 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!