Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Таня Захариева – Председател на Общински съвет - Хасково

 

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С рег.индекс: 24-02-10 от 03.04.2023 г. в Общински съвет - Хасково е получено писмо от Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Хасково, с което се предлага да бъде приета Общинска програма за закрила на детето за 2023 г.

Общинската програма за закрила на детето 2023 г. е разработена съгласно действащата в страната нормативна уредба, стратегически документи, планове, доклади и споразумения - Закон за закрила на детето, Закон за социалните услуги, Закон за социалното подпомагане, Закон за защита от домашното насилие, Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България и актуализирания план за действие за нейното изпълнение“, Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца /2023-2026 г./, Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила на детето при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция и Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

Общинската програма за закрила на детето е съобразена и с редица актове с международен характер: Конвенцията на ООН за правата на детето, Конвенция на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие, както и с общински стратегически документи – Стратегия за развитие на образованието на Община Хасково 2022-2027 г. и План за изпълнение на Стратегията за периода 2022-2024 г., План за действие на Община Хасково за интегриране на българските граждани от ромски произход и гражданите, живеещи в сходни на ромите условия за 2021-2023 г. и др.

Общинската програма за закрила на детето за 2023 г. отразява приоритетите и мерките в посока работата на отговорните институции за подобряване благосъстоянието на децата и техните семейства, като не изключва и други дейности, мерки и програми.

Целта на програмата е на базата на утвърдените национални приоритети в областта на закрила на детето, да бъдат определени местните такива, след извършен анализ на специфичните потребности в общината. Програмата ще спомогне за по-ефективна защита и гаранция на основните права на децата в община Хасково във всички сфери на обществения живот.

Съгласно чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет приема всяка година по предложение на Дирекция „Социално подпомагане“, Общинска програма за закрила на детето, изготвена от Комисията за детето /определена със Заповед на Кмета по чл.20а от Закона за Закрила на детето/, съобразно потребностите на децата и техните семейства в общината.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет - Хасково приема Общинска програма за закрила на детето за 2023 год. на Община Хасково.

Приложение: Общинска програма за закрила на детето 2023 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 20 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!