Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Председателя на Общински съвет - Хасково относно: Отпускане на еднократни финансови помощи, съгласно Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково. /3 чов...

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА


от Таня Захариева – председател на Общински съвет – Хасково


ОТНОСНО: Отпускане на еднократни финансови помощи, съгласно Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково.


Уважаеми госпожи и господа общински съветници,


С Решение №817 от 27.01.2023 г. Общински съвет – Хасково прие Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Хасково /Правилника/.


Съгласно чл.4 от Правилника, размера на предоставената еднократна финансова помощ е не по-малък от 500 лв. и не повече от 5000 лв. В случаи на изключително тежки здравословни проблеми, при които е налице непосредствен риск за живота на гражданина, размерът на предоставената еднократна финансова помощ може да бъде до 5000 лв., независимо от размера на годишния доход на лицето. Във всички останали случаи, максималната сума за подпомагане е до 3000 лв.


В Общинска администрация Хасково са постъпили 4 /четири/ бр. заявления за отпускане на еднократни финансови помощи на нуждаещи се граждани от община Хасково. На 04.06.2024 г. в деловодството на Общински съвет – Хасково са депозирани 3 /три/ бр. мотивирани предложения и Протокол от заседанието на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, съгласно горецитирания Правилник.


В представените мотивирани предложения и протокол, Комисията назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, предлага да бъде отпусната еднократна финансова помощ на лицата, като посочва и нейния размер.


Съгласно чл.15, ал.2 от Правилника, Постоянната ресорна комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет – Хасково следва да се произнесе за конкретния размер на еднократната финансова помощ за всяко едно от лицата, подали заявление за отпускане на такава.


Първо Заявление е с Рег.индекс: 94С-5721-1 от 20.5.2024.г. от С.С. с молба за финансова помощ по чл.4, ал.1 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на гражданите на община Хасковоq поради сложна и неотложна операция на аортата. Постъпва по спешност през м.09.2023 г по повод дисекация на аортата в Аджибадем клиник – гр. София. В последствие след оплаквания и изследвания, през м.04 и м.05.2024 г. постъпва отново по спешност за протезиране на аорта и аортна дъга със стентграфи от ново поколение. Прилага епикризи и финансови документи издадени от Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ – гр.София за сумата от ....... лв., които медицински изделия не се заплащат от Здравна каса.

Г-н С. има издадено от м.04.2024 г. ЕР от ТЕЛК за 91 % ТНР с водеща диагноза: Дисекация на (всяка частна) аортата. По справка от Общинска Данъчна Дирекция, е видно, че г-н Стефанов не притежава имоти, които могат да служат за допълнителен доход. 

По справка от ДСП – гр. Хасково, е видно, че лицето не е получавало помощи/добавки и не е обект на социално подпомагане.


Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:


Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер по преценка на ПК по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет – Хасково.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Второ Заявление е с Рег. индекс: 94Ж-456-1 от 21.5.2024 г. от Ж.М.И. с молба за еднократна финансова помощ по повод заплатено медицинско изделие при операция. През м.05.2024 г. постъпва за неотложна операция по повод силни болки след удар при падане в дясна тазобедрена област. Прилага епикриза издадена от МБАЛ – Хасково АД, където й е поставен пирон в дясно бедро. От приложената фактурата е видно, че е заплатила .... лв. за медицинско изделие, което не се заплаща от Здравна каса.
Г-жа И. е вдовица с пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на ..... лв. Починали са и двамата й сина. Живее с внучето и със съпругата на единия й син, която е с диагноза Множествена склероза. Семейството е в тежко финансово положение. По справка от Общинска Данъчна Дирекция е видно, че г- жа И. няма имоти в община Хасково, които могат да послужат за допълнителен доход.

По справка от ДСП – Хасково е видно, че лицето не е получавало помощи/добавки и не е обект на социално подпомагане.


Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:


Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на ...... лв. пред вид тежкия социален случай.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Трето Заявление е с Рег. индекс: 94Т-3874-2 от 30.5.2024 г. от Т.Г.Т. с молба за еднократна финансова помощ. Случаят на г-н Т. може да бъде разгледан като социален в предвид на това, че домът му е след пожар. На 01.05.2024 г. в къщата му на ул. “П.Берковски“ № 44 е възникнал пожар, за която представя нотариален акт и прилага служебна
бележка от РСПБЗН – гр. Хасково. В следствие на пожара къщата изгаря напълно, липсва част от покрива, стаите са обгорели с изгоряла покъщнина. Къщата е негодна за живеене и се нуждае от възстановяване, за което са му необходими средства. 

По справка от Общинска Данъчна Дирекция е видно, че г- н Тодоров няма имоти в община Хасково, които могат да послужат за допълнителен доход.


Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:


Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на ...... лв., като същата може да бъде променена по преценка на ПК по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет – Хасково.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА:


Предварителното изпълнение е наложително, за да се осигури здравето и живота на молителите. С оглед съществуващите социално-здравни проблеми, закъснението от изпълнението на решението и предоставянето на средствата би могло да доведе до вреда за тяхното психично и физическо здраве.


Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следните решения:


Р Е Ш Е Н И Е № 1:


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на С.М.С. в размер на ……… лева.


На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.
 

Р Е Ш Е Н И Е № 2:


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Ж.М.И. в размер на ……… лева.


На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Р Е Ш Е Н И Е № 3:


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Т.Г.Т. в размер на ……... лева.

 

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:  /п/
/ Таня Захариева /

Последна промяна: 17 Юли 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!