Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от председателя на общински съвет Хасково относно: Отпускане на еднократни финансови помощи, съгласно Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от  Таня Захариева – председател на Общински съвет –  Хасково  

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократни финансови помощи, съгласно Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково.

 

          Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

        С  Решение №817 от 27.01.2023 г. Общински съвет – Хасково прие Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Хасково /Правилника/. 

          Съгласно чл.4 от Правилника, размера на предоставената еднократна финансова помощ е не по-малък от 500 лв. и не повече от 5000 лв. В случаи на изключително тежки здравословни проблеми, при които е налице непосредствен риск за живота на гражданина, размерът на предоставената еднократна финансова помощ може да бъде до 5000 лв., независимо от размера на годишния доход на лицето. Във всички останали случаи, максималната сума за подпомагане е до 3000 лв.

        В Общинска администрация Хасково са постъпили 11 /единадесет/ бр. заявления за отпускане на еднократни финансови помощи на нуждаещи се граждани от община Хасково. На 14.05.2024 г. в деловодството на Общински съвет – Хасково са депозирани 11 / единадесет / бр. мотивирани предложения и Протокол от заседанието на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, съгласно горецитирания Правилник.

          В представените мотивирани предложения и протокол, Комисията назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, предлага да бъде отпусната еднократна финансова помощ на лицата, като посочва и нейния размер.

        Съгласно чл.15, ал.2 от Правилника, Постоянната ресорна комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет – Хасково следва да се произнесе за конкретния размер на еднократната финансова помощ за всяко едно от лицата, подали заявление за отпускане на такава.

 

         Първо Заявление е с Рег.индекс: 94А-8966-1 от 9.4.2024 г. от А.А.А   с молба за финансова помощ  за дъщеря й З.И.Ф.  Детето е родено през м.юни 2023 г. с установена фрактура на дясна ключица и послеродова пареза на дясна ръка. Заболяването е хронично непрогресиращо, но детето се нуждае от ежемесечна  комплексна болнична рехабилитация, която провеждат в Клиника по физикална и рехабилитационна медицина при УМБАЛ „Св.Георги“- гр.Пловдив по клинична пътека. Не са приложени финансови документи за скъпоструващи консумативи или медикаменти, които семейството да заплаща и които не се поемат от Здравната каса.  Детето има издадено ЕР от ТЕЛК с  90 % вид и степен на увреждане без чужда помощ с водеща диагноза: Парализа на Ерб при родова травма.

      Родителите на детето са с доходи от трудови-правоотношения на бащата и отпуск по майчинство на майката.

         По справка от Общинска Данъчна Дирекция, е видно, че лицето не притежава имоти, които  могат да служат за допълнителен доход.

         По справка от ДСП – гр. Хасково, е видно, че лицето получава месечна помощ по чл.8д от ЗСПД в размер на 1 180 лв. месечно за детето З. Ф. и не е получавало еднократна финансова помощ за здравословни потребности.

          Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на ...... лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

         Второ Заявление е с Рег. индекс: 94М-11149-1 от 11.4.2024  г. от М.П.М. с молба за еднократна финансова помощ по повод заплатено медицинско изделие при  операция. През м. януари 2024 г. след падане в дома, получава силни болки в дясна тазобедрена става  и постъпва за неотложна операция. Прилага епикриза издадена от Ортопедично отделение при МБАЛ-Хасково АД   където за фрактурата й се налага поставяне на имплант. Прилага  фактура за заплатен „Пирон – PFN – Титаника“ на стойност ..... лв., който не се заплаща от Здравна каса.

          Г-жа М. е вдовица, получава пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на ..... лв. месечно. Има издадено ЕР от ТЕЛК с водеща диагноза: Други видове хипертиреодизъм.

         По справка от Общинска Данъчна Дирекция е видно, че лицето не притежава имоти, които  могат да служат за допълнителен доход.

         По справка от ДСП – Хасково е видно, че лицето не е получавало помощи/добавки и не е обект на социално подпомагане.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на ....... лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

         Трето Заявление е с Рег. индекс: 94С-838-1 от 11.4.2024 г. от С.Е.С с молба за еднократна финансова помощ по повод заплатено медицинско изделие при операция. Приложил е епикриза от м.03.2024 г. издадена от МБАЛ“СВЕТА КАРИДАД“ – гр.Пловдив, където постъпва за тотално ендопротезиране на ляво коляно по повод силни болки и ограничени движения от години. Прилага фактура от м.03.2024 г. издадена от  същото медицинско заведение за „избор на екип и медицински консуматив“ общо на стойност 3 300 лв. Има издадено от ЕР от ТЕЛК за 60% трайно намалена работоспособност с водеща диагноза : Първична гонартроза, двустранна.

           Г-н С.  и съпругата му са пенсионери, с общ доход от пенсии в размер на ..........лв. месечно. Семейството е в затруднено финансово положение, тъй като предстоят  рехабилитационни процедури за възстановяване и самостоятелно придвижване.

            По справка от Общинска Данъчна Дирекция е видно, че лицето не притежава имоти, които  могат да служат за допълнителен доход.

          По справка от ДСП – Хасково е видно, че лицето получава месечна финансова подкрепа по чл.70,т.1 от ЗХУ в размер на 36,82 лв.месечно и не е получавал еднократна финансова помощ.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на ........ лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

         Четвърто подадено Заявление е с Рег. индекс: 94Т-568-2 от 12.4.2024 г. от Т.А.Т. с молба за еднократна финансова помощ по повод платен медицински консуматив при операция. Г-н Т.   е приет  за неотложна операция  по повод усилващи се болки в кръстта, и с болки в двата крака и невъзможност да се движи сам , за което медикаментозното лечение не дава резултат. Прилага епикриза от м.01.2024 г. издадена от УМБАЛ „ПЪЛМЕД“- гр.Пловдив за оперирана дискова херния и фактура за заплатен „Антиадхезионен гел“ на стойност ......... лв., който не се заплаща от Здравната каса.

          Г-н Т. е семеен, с две пълнолетни деца. Прилага служебна бележка за дохода му от трудово правоотношение  и на съпругата му.

          По справка от Общинска Данъчна Дирекция е видно, че лицето не притежава имоти, които  могат да служат за допълнителен доход.

          По справка от ДСП – Хасково е видно, че лицето не е получавало помощи/добавки и не е обект на социално подпомагане.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на ......... лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

         Пето подадено Заявление е с Рег. индекс: 94З-2357-1 от 12.4.2024  г. от З.Н.С. с молба за отпускане на еднократна финансова помощ за заплатено медицинско изделие при операция. Приложила е епикриза от м.02.2024 г. издадена от Ортопедично отделение при УМБАЛ “Еврохоспитал“ – гр. Пловдив, където постъпва по повод силни болки  и затруднено ходене , и й е извършена тотална смяна на дясна колянна става. Прилага фактура от м.02.2024 г. издадена от  същото медицинско заведение за „вложени медицински изделия и доплащане за става“ на стойност ...... лв. Предстоят й рехабилитационни процедури за възстановяване и самостоятелно придвижване.

          За доходите на семейството  г-жа С..... е приложила  2 бр. удостоверения.

          По справка от Общинска Данъчна Дирекция е видно, че лицето не притежава имоти, които  могат да служат за допълнителен доход.

          По справка от ДСП – Хасково е видно, че лицето не е получавало помощи/добавки и не е обект на социално подпомагане.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на .............. лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

          Шесто подадено Заявление е с Рег. индекс: 94С-9854-1 от 23.4.2024  г. от С.И.М с молба за еднократна финансова помощ по повод животозастрашаваща операция операция на крак. През м.март 2024 г. постъпва по спешност в Хирургия към МБАЛ-Хасково АД диабетична гангрена на ляво стъпало, където след направени изследвания и графии се извършва ампутация над коляното на ляв крак. Престоят й в болнично заведение е по клинична пътека, не е представила финансови документи за скъпоструващи медикаменти или консумативи, които е заплатила и не се поемат като разход от здравна каса. Доходите на семейството са от нейната инвалидна пенсия в размер на ...... лв. Семейството е в тежко финансово състояние, към момента обитава имот на единия от синовете им в местност Ерозия – гр. Хасково поради трудното придвижване с един крак на г-жа М. Г-жа М е семейна, получава пенсия за инвалидност в размер на ....... лв., а съпругът й е регистриран като безработен и представя служебна бележка от Дирекция по труда – гр.Хасково.

         По справка от Общинска Данъчна Дирекция е видно, че лицето и съпругът й не притежават имоти, които  могат да служат за допълнителен доход.

         По справка от ДСП – Хасково е видно, че лицето не е получавало помощи/добавки и не е обект на социално подпомагане.

         Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

         Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на ........... лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

        

          Седмо подадено Заявление е с Рег. индекс: 94Н-6608-1 от 24.4.2024  г. от Н.М.Р. с молба за еднократна финансова  помощ по повод  операция. Постъпва през м.март 2024 г. по повод болка и деформация на колянна става в отделение по ортопедия при МБАЛ“Доверие“АД- гр.София, където й е извършена тотална смяна на колянна ендопротеза. Представила е фактура за  заплатена от нея колянна ендопротеза на стойност ....... лв., която не се заплаща от Здравната каса.

       Г-жа Р. е семейна, прилага служебна бележка за доход от трудово-правоотношение и декларира,че съпругът й е без доходи.

       По справка от Общинска Данъчна Дирекция е видно, че лицето не притежава имоти, които  могат да служат за допълнителен доход.

       По справка от ДСП – Хасково е видно, че лицето не е получавало помощи/добавки и не е обект на социално подпомагане.

         Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

          Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на .......... лв.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

           

          Осмо подадено Заявление е с Рег. индекс: 94М-3013-1 от 24.4.2024  г. от М.Д.Д. с молба за еднократна финансова помощ по повод операция. Постъпва през м.април 2024 г. по повод болка и ограничения в движенията в дясна тазобедрена става в  Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ“Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД - гр.София, където й е извършена тотална смяна на дясна тазобедрена става. Представила е фактура за  заплатена от нея ендопротеза с керамична глава на стойност 5 300 лв., която не се заплаща от Здравната каса.

           Г-жа Д. е семейна. Семейството й е с доходи от пенсии общо в размер на  ....... лв. месечно.

           По справка от Общинска Данъчна Дирекция е видно, че лицето не притежава имоти, които  могат да служат за допълнителен доход.

           По справка от ДСП – Хасково е видно, че лицето е обект на социално подпомагане по чл.70 от ЗХУ и получава помощ в размер на ....... лв. месечно.

          Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на .......... лв.

         ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

         

          Девето подадено Заявление е с Рег. индекс: 94Н-582-1 от 26.4.2024  г. от Н.М.М. с молба за еднократна финансова помощ по повод  операция операция за онкологична диагноза.От 2021г. е с установен карцином на дебелото черво, с проведени предоперативни химио- и льчетерапии, след което се установява регресия на диагнозата и постъпва за оперативно лечение с ампутация на ректума и извеждане на дефинитивна сигмостома. През м.април 2024 г. постъпва в Комплексен онкологичен център – гр.Пловдив ЕООД по повод установени метастази в черния дроб и десен бял дроб след ПЕТ-скенер, за което започва химиотерапии. Има издадено ЕР от ТЕЛК за 92% ТНР с водеща диагноза: Злокачествено новообразувание на право черво, Грижа за колостома.

           Г-н М. е семеен, получава пенсия за инвалидност в размер на ........ лв.

           По справка от Общинска Данъчна Дирекция е видно, че лицето не притежава имоти, които  могат да служат за допълнителен доход.

           По справка от ДСП – Хасково е видно, че лицето е обект на социално подпомагане и получава сумата от ......... лв. месечно по чл.70 от ЗХУ.

          Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на ........ лв.

         ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

           Десето подадено Заявление е с Рег. индекс: 94С-6712-1 от 29.4.2024  г. от С.А.Д. с молба за еднократна финансова помощ по повод операция за онкологична диагноза. През 2022 г. е оперирана по повод карцином на гърдите и е с тотална мастектомия, и хистеректомия, за които е провела 4 курса химиотерапия През м.март 2024 г. постъпва в УМБАЛ ТОКУДА ЕАД – гр.София по повод костна лезия в тялото и метастаза в белия дроб от инвазивен дуктален карцином на гърдата, където е оперирана (ексцизия на тъкан на бял дроб). Прилага епикриза от м.април 2024 г. издадена от УСБАЛ по Онкология-ЕАД, гр.София, където постъпва за трети път за лъчелъчение. Предстои динамично наблюдение и консултация с химиотерапевт с оглед преценка на предстоящото лечение. Предстои й прием за радиохирургия на белодробната метастаза в радиологично отделение към Клиника по лъчелечение към УСБАЛ по Онкология-ЕАД, гр.София. Прилага фактура издадена от УМБАЛ ТОКУДА ЕАД – гр.София за заплатени консумативи на стойност ..... лв. Г-жа Д. е семейна, получава пенсия за инвалидност в размер на ......... лв. Тя и съпругът й получават доходи от трудови правоотношения. По справка от ДСП – Хасково е видно, че лицето е обект на социално подпомагане и получава сумата от 36,82 лв.месечно съгласно чл.70 от ЗХУ

          Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на ......... лв.

         ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

        Единадесето подадено Заявление е с Рег. индекс: 94Н-3572-1 от 7.5.2024  г. от Н.И.И. с молба за отпускане на еднократна финансова помощ за заплатено медицинско изделие при операция. Постъпва през м.март 2024 г. по повод болка и ограничения в движенията в десния крак в Клиника по ортопедия и травматология при ВМА – гр.София, където й е извършена тотална смяна на дясна колянна става. Представила е фактури за  заплатени от нея ендопротеза и извършена тотална смяна на коляно, общо на стойност  ....... лв., която не се заплаща от Здравната каса.

          Г-жа И. е вдовица, получава пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на .... лв.

          По справка от Общинска Данъчна Дирекция е видно, че лицето не притежава имоти, които  могат да служат за допълнителен доход.

          По справка от ДСП – Хасково е видно, че лицето не е получавало помощи/добавки и не е обект на социално подпомагане.

         Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на  .......... лв.

         ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА:

 

Предварителното изпълнение е наложително, за да се осигури здравето и живота на молителите. С оглед съществуващите социално-здравни проблеми, закъснението от изпълнението на решението и предоставянето на средствата би могло да доведе до вреда за тяхното психично и физическо здраве.

         Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следните решения:

 

    Р Е Ш Е Н И Е  № 1:

 

         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на А.А.А. за дъщеря й З.И.Ф.  в размер на ………  лева.

         На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

                                              

 

                                          

                                           Р Е Ш Е Н И Е  № 2:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на М.П.М. в размер на ……. лева.

         На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

                                            Р Е Ш Е Н И Е  № 3:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на С.Е.С. в размер на ……... лева.

         На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния  кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                        

                                        Р Е Ш Е Н И Е  № 4:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Т. А. Т. в размер на …….. лева.

         На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

                                           Р Е Ш Е Н И Е  № 5:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на З.Н.С. в размер на …….. лева.

         На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

                                           Р Е Ш Е Н И Е  № 6:

 

           На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на С.И.М. в размер на …….. лева.

         На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

                                            Р Е Ш Е Н И Е  № 7:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Н.М.Р. в размер на ……… лева.

         На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е  № 8:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на М.Д.Д. в размер на …….  лева.

         На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                             

                                             Р Е Ш Е Н И Е  № 9:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Н.М.М. в размер на ……. лева.

         На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

                                              Р Е Ш Е Н И Е  № 10:

 

           На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на С.А.Д. в размер на ……… лева.

         На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                          

                                             Р Е Ш Е Н И Е  № 11:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Н.И.И. в размер на ……… лева.

         На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО: /п/

/ Таня Захариева /

Последна промяна: 17 Юли 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!