Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: отпускане на еднократни финансови помощи, съгласно Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Хасково

ДО                                                                                        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

                                              

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от  Таня Захариева  – председател на Общински съвет –  Хасково  

 

                 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократни финансови помощи, съгласно Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни                       финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково.

 

 

 Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

С  Решение №333 от 16.12.2016 г. Общински съвет – Хасково прие Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Хасково /Правилника/. 

В Бюджет 2022 г. на Община Хасково са предвидени средства за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, като общият размер е 70 000 лв.

В Общинска администрация - Хасково са постъпили 12 /дванадесет/ заявления за отпускане на еднократни финансови помощи на нуждаещи се граждани от община Хасково. На 18.07.2022 г. в деловодството на Общински съвет – Хасково са депозирани Мотивирани предложения и Протокол от заседанието на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, съгласно горецитирания Правилник. В Мотивираните предложения се посочва, че на 11 заявители следва да бъдат отпуснати еднократни финансови помощи предвид техните заболявания. Един от заявителите не отговаря на критериите и условията, посочени в Правилника.

 

Първото  одобрено  Заявление е с рег.индекс: 94-Ф-08-1 от 17.06.2022 г. от Ф. М. с молба да му бъде отпусната еднократна финансова помощ за лечение и лекарства.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково е следното:

Предлага Общински съвет – Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 1000 лв.

 

Второто одобрено Заявление е с рег. индекс: 94 Д-4514-1 от 20.06.2022 г. от Д. З., с молба да му бъде отпусната еднократна финансова помощ по повод претърпяна операция на тумор в окото.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 1 200 лв.

 

Третото одобрено Заявление е с рег. индекс: 94 А-6405-1 от 29.06.2022 г. от А. А., с молба да й бъде отпусната еднократна финансова помощ за заплатена колянна протеза на десен крак.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 500 лв.

 

Четвъртото одобрено Заявление е с рег. индекс: 94 Ш-448-2 от 21.06.2022 г. от  Ш. М., с молба да й бъде отпусната еднократна финансова помощ за рехабилитация и лекарства след ампутация на ляв крак.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет – Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 500 лв.

 

Петото одобрено Заявление е с рег. индекс: 94 И-416-1 от 21.06.2022 г. от И. К., с молба да му бъде отпусната еднократна финансова помощ по повод извършена операция на ДТБС (дясна тазобедрена става).

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 1000 лв.

 

Шестото одобрено Заявление е с рег. индекс: 94 Т-3379-1 от 24.06.2022 г. от Т. К., с молба да му бъде отпусната еднократна финансова помощ за роботизирана рехабилитация и физиотерапия след мозъчен инсулт.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 1500 лв.    

 

 

Седмото одобрено Заявление е с рег. индекс: 94 Г-1054-3 от 29.06.2022 г. от Г. П., с молба да му бъде отпусната еднократна финансова помощ за лечение.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 500 лв.    

 

Осмото одобрено Заявление е с рег. индекс: 94 Г-4809-2 от 20.06.2022 г. от Г. Я., с молба да бъде отпусната еднократна финансова помощ за лечение на детето й Б. Я.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 1000 лв.     

 

Деветото одобрено Заявление е с рег. индекс: 94 Н-2259-1 от 04.07.2022 г. от  Н. И., с молба да й бъде отпусната еднократна помощ за продължително и скъпо лечение в Турция по повод онкологично заболяване.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 1500 лв.    

 

Десетото одобрено Заявление е с рег. индекс: 94 Е-592-1 от 08.07.2022 г. от  Е. И., с молба да  бъде отпусната еднократна финансова помощ за лечение на детето й Г. И.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 1000 лв.    

        

Единадесетото одобрено Заявление е с рег. индекс: 94 М-343-1 от 08.07.2022 г. от М.  А. с молба за еднократна помощ по повод операция за злокачествено образувание.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 1000 лв.

 

 

Мотиви за допускане на предварително изпълнение на Решенията:

        

Предварителното изпълнение е наложително, за да се осигури здравето и живота на молителите. С оглед съществуващите социално-здравни проблеми, закъснението от изпълнението на решението и предоставянето на средствата би могло да доведе до вреда за тяхното психично и физическо здраве.

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следните решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е  №1:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.1 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Ф. М. в размер на 1 000 (хиляда) лева.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

                                              

 

Р Е Ш Е Н И Е  №2:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.2 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ за лечение на Д. З. в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лева.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №3:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.1 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на А. А. в размер на 500 /петстотин/ лева.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №4:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.1 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ за лечение на Ш. М. в размер на 500 /петстотин/ лева

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

Р Е Ш Е Н И Е  №5:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.1 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на И. К. в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №6:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.2 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Т. К. в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №7:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.1 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Г. П. в размер на 500 / петстотин/ лева.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №8:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.1 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Г. Я. за лечение на детето й Б. Я. в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №9:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.2 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Н. И. в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №10:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.1 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Е. И. за лечение на детето й Г. И. в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

Р Е Ш Е Н И Е  №11:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.1 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на М. А. в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/

Последна промяна: 9 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!