Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: Откриване на процедура за избор на регистриран одитор, който да извърши задължителен независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2023 г. на „Специализирана болница за активно

 

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА                    

от Таня Захариева – председател на Общински съвет – Хасково

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на регистриран одитор, който да извърши задължителен независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2023 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 

В Общински съвет - Хасково постъпи Докладна записка от д-р Матей Матеев - управител на «Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково» ЕООД, с която се иска Общински съвет – Хасково да избере регистриран одитор за одитиране на дейността на лечебното заведение през 2023 г.

Съгласно чл.37, ал.1 от Закона за счетоводството /в редакцията ДВ бр.95/08.12.2015г./, на задължителен финансов одит от регистрирани одитори по Закона за независимия финансов одит подлежат годишните и консолидираните финансови отчети на малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:

а/ балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.;

б/ нетни приходи от продажби -  4 000 000 лв.;

в/ средна численост на персонала за отчетния период – 50 души.

Годишните финансови отчети на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково попадат в обхвата на чл.37, ал.1 , т.1 от Закона за счетоводството и подлежат на задължителен независим финансов одит.

Цел на независимия финансов одит е изразяване на независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост във финансовите отчети на финансовото състояние, отчетения финансов резултат от дейността, паричните потоци и собствения капитал на дружествата. Регистрираните дипломирани одитори се избират от общото събрание на дружеството.

Съгласно чл.10, ал.1, т.16  от Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общинският съвет в качеството си на едноличен собственик на капитала в търговски дружества с ограничена отговорност, упражнява правомощията на общо събрание по смисъла на Търговския закон и избира и освобождава независимия регистриран одитор. Съгласно чл.62, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /редакция ДВ,бр.89/2021г., в сила от 26.10.2021г./ Органът, упражняващ правата на държавата, съответно общото събрание на съдружниците/акционерите, приема правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на съответното публично предприятие. Ето защо е необходимо със свое решение Общински съвет Хасково да открие процедура за избор на регистриран одитор на „СБАЛО-Хасково“ ЕООД, като приеме и правилата, необходимите документи и критерии за оценка в съответната процедура.      

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от Закона за счетоводството, чл.8 от Закона за независимия финансов одит, чл.10, ал.1, т.16 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково:

 1. Дава съгласие да се открие процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2023 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково.
 2. Определя правилата и необходимите документи за участие в избора на независим финансов одитор на търговското дружество със 100 % общинско участие, както следва:
  • Заявление/оферта за участие в процедурата с кратко представяне дейността на одитора /свободен текст/;
  • Документ, удостоверяващ актуалното състояние на юридическото лице /заверено копие/;
  • Документ /диплом/, удостоверяващ правоспособността за извършване на одитна дейност /заверено копие/;
  • Документ за самоличност на одитора /заверено копие/;
  • Ценово предложение без ДДС за одитиране на търговското дружество, което да бъде в отделен, непрозрачен плик;
  • Декларация за конфликт на интереси;
  • Декларация, че отговарят на изискванията на чл.65, ал.3 и ал.4 от Закона за независим финансов одит;
  • Застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност“ на регистриран одитор, с изключение на случаите по чл.31, ал.7 от Закона за независим финансов одит.
 3. Определя срок за подаване на документите за участие в процедурата по избор на независим финансов одитор до 10 дни от деня на публикуване на обявата за избор на независим финансов одитор на официалната интернет страница на Община Хасково и Общински съвет - Хасково.
 4. Общински съвет – Хасково възлага на ПК по бюджет и финанси да разгледа документите за участие и да представи пред Общински съвет одобрените кандидати със съответните ценови предложения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 15 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!