Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: Откриване на процедура за избор на регистриран одитор, който да извърши задължителен независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2022 г. на "СБАЛО - Хасково" ЕООД - гр.Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Таня Захариева – председател на Общински съвет – Хасково

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на регистриран одитор, който да извърши задължителен независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2022 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В Общински съвет - Хасково постъпи Докладна записка от д-р Матей Матеев - управител на «Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково» ЕООД, с която се иска Общински съвет – Хасково да избере регистриран одитор за одитиране на дейността на лечебното заведение през 2022 г.

Съгласно чл.37, ал.1 от Закона за счетоводството /в редакцията ДВ бр.95/08.12.2015 г./, на задължителен финансов одит от регистрирани одитори по Закона за независимия финансов одит подлежат годишните и консолидираните финансови отчети на малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:

а/ балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.;

б/ нетни приходи от продажби - 4 000 000 лв.;

в/ средна численост на персонала за отчетния период – 50 души.

Годишните финансови отчети на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково попадат в обхвата на чл.37, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството и подлежат на задължителен независим финансов одит.

Цел на независимия финансов одит е изразяване на независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост във финансовите отчети на финансовото състояние, отчетения финансов резултат от дейността, паричните потоци и собствения капитал на дружествата. Регистрираните дипломирани одитори се избират от общото събрание на дружеството.

Съгласно чл.10, ал.1, т.16 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общинският съвет в качеството си на едноличен собственик на капитала в търговски дружества с ограничена отговорност, упражнява правомощията на общо събрание по смисъла на Търговския закон и избира и освобождава независимия регистриран одитор. Съгласно чл.62, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /редакция ДВ,бр.89/2021г., в сила от 26.10.2021г./ Органът, упражняващ правата на държавата, съответно общото събрание на съдружниците/акционерите, приема правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на съответното публично предприятие. Ето защо е необходимо със свое решение Общински съвет - Хасково да открие процедура за избор на регистриран одитор на „СБАЛО-Хасково“ ЕООД, като приеме и правилата, необходимите документи и критерии за оценка в съответната процедура.

С Решение №465 от 26.11.2021 г. на Общински съвет – Хасково бяха приети Правила, определени от ПК по бюджет и финанси към Общински съвет – Хасково, във връзка с процедура по избор на регистриран одитор. Правилата бяха следните:

Дава съгласие да се открие процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2021 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково. Регистриран одитор е физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра по чл.20 от Закона за независим финансов одит.

Определя правилата и необходимите документи за участие в избора на независим финансов одитор на търговското дружество със 100% общинско участие, както следва:

Заявление/оферта за участие в процедурата с кратко представяне дейността на одитора /свободен текст/;

Документ/диплом/, удостоверяващ правоспособността за извършване на одитна дейност /заверено копие/;

Ценово предложение без ДДС за одитиране на търговското дружество , което да бъде в отделен, непрозрачен плик;

Декларация за конфликт на интереси;

Декларация, че отговарят на изискванията на чл.65, ал.3 и ал.4 от Закона за независим финансов одит;

Застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност“ на регистриран одитор, с изключение на случаите по чл.31, ал.7 от Закона за независим финансов одит.

Определя срок за подаване на документите за участие в процедурата по избор на независим финансов одитор до 10 дни от деня на публикуване на обявата за избор на независим финансов одитор на официалната страница на Община Хасково и Общински съвет - Хасково.

Документите за участие в процедурата за избор на регистриран одитор се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Хасково. Върху плика участникът записва „Участие в процедура: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО на „СБАЛО“ ЕООД – гр.Хасково за 2021 г.“ Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

Офертите за участие се оценяват и класират според критерия „най-ниска цена“, изразена чрез обща стойност на ценовото предложение в лева без ДДС.

Общински съвет – Хасково възлага на ПК по бюджет и финанси да разгледа документите за участие и да представи пред Общински съвет одобрените кандидати със съответните ценови предложения.

Когато няма подадени документи за участие в процедурата, ПК по бюджет и финанси прави предложение да се удължи срока за подаване на заявления с още 10 дни.

Въз основа на горните правила бе проведен конкурс и избран одитор.

Предлагам отново да приемем горецитираните правила за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2022 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от Закона за счетоводството, чл.8 от Закона за независимия финансов одит, чл.146 от Търговския закон, чл.10, ал.1, т.16 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково:

1.Дава съгласие да се открие процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2022 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково. Регистриран одитор е физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра по чл.20 от Закона за независим финансов одит.

2.Определя правилата и необходимите документи за участие в избора на независим финансов одитор на търговското дружество със 100% общинско участие, както следва:

Заявление/оферта за участие в процедурата с кратко представяне дейността на одитора /свободен текст/;

Документ/диплом/, удостоверяващ правоспособността за извършване на одитна дейност /заверено копие/;

Ценово предложение без ДДС за одитиране на търговското дружество , което да бъде в отделен, непрозрачен плик;

Декларация за конфликт на интереси;

Декларация, че отговарят на изискванията на чл.65, ал.3 и ал.4 от Закона за независим финансов одит;

Застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност“ на регистриран одитор, с изключение на случаите по чл.31, ал.7 от Закона за независим финансов одит.

3.Определя срок за подаване на документите за участие в процедурата по избор на независим финансов одитор до 10 дни от деня на публикуване на обявата за избор на независим финансов одитор на официалната страница на Община Хасково и Общински съвет - Хасково.

4.Документите за участие в процедурата за избор на регистриран одитор се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Хасково. Върху плика участникът записва „Участие в процедура: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО на „СБАЛО“ ЕООД – гр.Хасково за 2022 г.“ Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

5.Офертите за участие се оценяват и класират според критерия „най-ниска цена“, изразена чрез обща стойност на ценовото предложение в лева без ДДС.

6.Общински съвет – Хасково възлага на ПК по бюджет и финанси да разгледа документите за участие и да представи пред Общински съвет одобрените кандидати със съответните ценови предложения.

7.Когато няма подадени документи за участие в процедурата, ПК по бюджет и финанси прави предложение да се удължи срока за подаване на заявления с още 10 дни.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 6 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!