Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: Опрощаване на дължими здравноосигурителни вноски.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Таня Захариева – председател на Общински съвет – Хасково

 

ОТНОСНО: Опрощаване на дължими здравноосигурителни вноски.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В Общински съвет – Хасково се получи писмо от Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания при Администрацията на Президента на Република България, във връзка с постъпила Молба от Р. Ш. от гр.Хасково, с която се иска опрощаване на дължими здравноосигурителни вноски.

Г-жа Ш. е дала своето съгласие за разкриване на данни за материалното и имотното й състояние, както и данни за данъчна и осигурителна информация, съгласно чл.74, ал.1, т.1 от ДОПК.

В тази връзка бе образувана преписка между институциите, имащи отношение по случая: Община Хасково – отдел „ГРАОН“, Общинска данъчна дирекция – гр.Хасково, ТД на НАП – гр.Пловдив, Офис – гр.Хасково и ТД на НАП – гр.София, Офис – район „Витоша“.

При направен преглед и анализ на представената информация се установиха следните факти и обстоятелства:

От извършената проверка в информационния масив на Общинска данъчна дирекция – гр.Хасково относно материалното и имотното състояние на г-жа Ш. се констатира, че лицето няма декларирани движимо и недвижимо имущество на територията на Община Хасково. Няма непогасени данъчни задължения към Община Хасково. Предоставената информация от Общинска данъчна дирекция е само за територията на Община Хасково.

От издаденото Удостоверение от отдел „ГРАОН“ на Община Хасково е видно, че г-жа Р. Ш. е с настоящ адрес: гр.Хасково и постоянен адрес: гр.София

Във Въпросник-сведение за семейно положение, г-жа Ш. е посочила, че дъщеря й П. Ш. живее в едно домакинство с нея. Видно от писмото на началник-отдел ГРАОН, е налице несъответствие между декларираните данни и удостоверителния документ. Посоченото лице П. Ш. е член на семейството, но не живеят в едно домакинство с г-жа Р.Ш.

В молбата си до Президента на Република България, г-жа Ш. е написала, че се е обръщала за целева помощ към Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Хасково, но й е отказвана такава. От писмото на директора на офис „Витоша“ на ТД НАП - гр.София е видно, че за периода от м.07.2020 г. до м.10.2022 г. вкл., г-жа Ш. е здравно осигурена от Дирекция „Социално подпомагане“, като лице получаващо целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане. Лицето има изискуеми публични задължения за здравно осигуряване, на основание чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване по подадена декларация образец 7 от Наредба Н-13/17.12.2019 г. По данни предоставени от Дирекция „Общински приходи“ – гр.София, лицето няма декларирано движимо и недвижимо имущество.

От Справката, издадена от ТД НАП – гр.София е видно, че общите задължения на Р. Ш. към 29.11.2022 г. възлизат в размер на 1261.21 лв. /главница – 897.60 лв. и лихва 363.61 лв./

Г-жа Р. Ш. не е представила никакви доказателства за недоброто си здравословно състояние и невъзможността поради заболяване да работи и да заплаща здравноосигурителни вноски.

Налице са несъответствия между декларираните данни от страна на г-жа Ш. и установените факти в документите, представени от институциите.

Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково предлага на Президента на Република България ДА НЕ ОПРОСТИ дължимите здравноосигурителни вноски на Р. Ш., за сума в размер на: 1261.21 лв. /главница – 897.60 лв. и лихва 363.61 лв./ към дата 29.11.2022 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 20 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!