Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: Определяне представител на Общински съвет – Хасково в Областния съвет за развитие на Област Хасково.

 

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Х А С К О В О

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Таня Захариева– Председател на Общински съвет – Хасково
 

ОТНОСНО: Определяне представител на Общински съвет – Хасково в Областния съвет за развитие на Област Хасково.

             

        Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Съгласно чл.22, ал.1 и ал.2 от Закона за регионалното развитие, в областите се създават Областни съвети за развитие. Председател на Областния съвет за развитие е Областният управител, а членове са кметовете на общини в областта, по един представител на Общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

        Областният съвет за развитие:

        1. Обсъжда и приема Областната стратегия за развитие и регионалната схема за пространствено развитие на областта.

        2. Обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа.

        3. Обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти.

        4. Съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на Областната стратегия за развитие.

        5. Одобрява правилата за организацията и дейността на постонните комисии към Областния съвет за развитие.

        6. Приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество.

        7. Съгласува изготвените съгласно Закона за водите регионални генерални планове за В и К системите и съоръженията, генерални планове за агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К системите и съоръженията, инвестиционните програми към регионалните генерални планове за В и К системите и съоръженията и инвестиционните програми към генералните планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К системите и съоръженията.

С писмо рег.индекс: ОКД-01-С-03-1 от 28.11.2023г., Областният управител на Област Хасково ни уведомява, че след произведените избори за местна власт, се налага актуализация на поименния състав на представителите на общинските съвети в Областния съвет за развитие на област Хасково. В тази връзка следва да се определи представител на Общински съвет – Хасково в Областния съвет за развитие на Област Хасково.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е:

1.На основание чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие и чл.62, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Хасково определя за свой представител в Областния съвет за развитие на Област Хасково – Таня Трендафилова Захариева – председател на Общински съвет – Хасково.

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 представител на Общински съвет – Хасково, той да бъде заместван от Делян Димчев Делчев или Йозджан Расим Мехмед - заместник-председатели на Общински съвет – Хасково

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 15 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!