Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: Определяне делегати на Община Хасково и Общински съвет - Хасково в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

Докладна записка

от Таня Захариева  – председател на Общински съвет – Хасково

 

ОТНОСНО: Определяне делегати на Община Хасково и Общински

                  съвет - Хасково в Общото събрание на Националното

                  сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

 

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         Съгласно чл.9, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) представлява и защитава интересите на своите членове - общините пред държавните органи, разработва предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на местното самоуправление, подготвя становища и предложения по проектобюджета на страната, в частта му за общините, осъществява контакти и взаимодействия със сродни организации от други страни, членува в международни сдружения, осъществява и други функции, определени със закон и с устава му. НСОРБ организира обучения, предоставя консултации, разпространява Информационен и Електронен бюлетин, консултативни разработки и други информационни материали. Вече 23 години Сдружението обединява усилията на всички български общини за утвърждаването им като силни и демократични местни власти. Чрез дейността си, НСОРБ съдейства за разширяване правомощията на общините, работи за предоставяне на повече права по управлението на общинските дейности и финанси.

Висш ръководен орган на НСОРБ е Общото събрание. То приема, изменя и допълва устава на Сдружението; избира и освобождава членовете на Управителния и Контролния съвет; приема програмата за дейността на Сдружението; приема годишния бюджет на Сдружението и отчета за неговото изпълнение; взема и други решения, съгласно правомощията му, посочени в устава.

Общото събрание се състои от делегатите на общините-членове на Сдружението. Общото събрание на НСОРБ заседава най-малко веднъж годишно. Съгласно чл. 12, ал. 2 от Устава на НСОРБ, всяка община е представена от двама делегати – кмета на общината и представител на общинския съвет. В заседанията на Общото събрание на НСОРБ общината има право на два гласа, упражнявани самостоятелно от двамата делегати. Общината се счита за представена в случай, че в заседанието на Общото събрание участва поне един от нейните делегати.

На основание чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, в двумесечен срок след провеждането на първото си заседание, новоизбраният общински съвет следва да определи своите представители в Общото събрание и да уведоми за това изпълнителния директор на НСОРБ. В случай, че представителите на Община Хасково и на Общинския съвет нямат възможност да участва в работата на Общото събрание, Общинския съвет определя други свои представители, които да ги заместват. С оглед осигуряване участието на представител на Община Хасково и на Общински съвет Хасково във всяко заседание на Общото събрание, с настоящото решение бихме могли да изберем и заместници на определените от нас делегати.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

         На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, Общински съвет – Хасково реши:

         1. Определя за делегат на Община Хасково в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България – Станислав Насков Дечев – кмет на Община Хасково.

         2. Определя за делегат на Общински съвет - Хасково в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България – Таня Трендафилова Захариева – председател на Общински съвет – Хасково.

         3.При невъзможност за участие на определените по т.1 и  т.2 делегати в заседание на Общото събрание, те ще бъдат замествани съответно от Динко Петров Тенев заместник-кмет на община Хасково и Делян Димчев Делчев или Йозджан Расим Мехмед - заместник-председатели на Общински съвет – Хасково.                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!